Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 5, №1, 2024

Повернутися до номеру

З історії розвитку кафедри терапевтичної стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика до 60-річчя з дня її заснування

Автори: Ашаренкова О.В. (1), Колосова К.Ю. (2)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини»", м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті подано історичний нарис розвитку кафедри терапевтичної стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика протягом 60 років з дня її заснування — 17 лютого 1964 року. Висвітлюються системні заходи, які вживалися засновником і першим очільником кафедри, а також видатними професорами, що брали на себе керівництво наступними роками, спрямовані на формування нових підрозділів клінічної бази кафедри, організацію та проведення активної науково-педагогічної і консультативно-лікувальної роботи. Зусилля керівників кафедри разом із її колективом спрямовані на вирішення важливих завдань, як-от розробка нових патогенетично обґрунтованих схем лікування, обговорення наукових досягнень на державних і міжнародних науково-практичних конференціях, впровадження передових технологій в освітній процес та стоматологічну практику, написання наукових статей, підручників, навчальних посібників тощо, отримання патентів, а також створення сучасних програм для підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів. Шляхом продуктивної щоденної праці керівники кафедри разом із колективом присвятили себе збереженню власної спадщини та вирішенню питань, спрямованих на збереження стоматологічного здоров’я громадян України.

The article provides a historical outline of the development of the Department of Therapeutic Dentistry of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine during 60 years from the day of its foundation — February 17, 1964. The systematic measures are revealed taken by the founder and the first head of the department, as well as by outstanding professors who assumed leadership in the following years, aimed at the formation of new divisions of the clinical base of the department, the organization and implementation of active scientific-pedagogical and consultative-treatment work. The efforts of the heads of the department together with its staff are aimed at solving important tasks, such as the development of new pathogenetically based treatment schemes, discussion of scientific achievements at the state and international scientific and practical conferences, introduction of advanced technologies into the educational process and dental practice, writing scientific articles, textbooks, training manuals, etc., as well as creation of modern programs for improving the qualifications of dentists. Through productive daily work, the heads of the department, together with the team, devoted themselves to preserving their own heritage and solving issues aimed at preserving the dental health of Ukrainian citizens.


Ключові слова

наукова стоматологічна школа; історичні віхи; кафедра терапевтичної стоматології; завідувачі кафедри; колектив кафедри; науково-педагогічна та консультативна діяльність

scientific dental school; historical milestones; Department of Therapeutic Dentistry; heads of the department; staff of the department; scientific-pedagogical and advisory activities


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Мазур І.П., Вахненко О.М. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 13. № 1(84). С. 70-76. 
2. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с. 
3. Нариси з життя та діяльності професора Анатолія Павловича Грохольського. Київ: ВД «Авіцена», 2018. 200 с.

Повернутися до номеру