Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 20, №1, 2024

Повернутися до номеру

Геморагічна трансформація інфаркту мозку: фактори ризику, діагностика і нові підходи до лікування

Автори: Кульматицький А.В. (1), Білобрин М.С. (1), Макаровська М.Б. (2)
(1) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) - Лікарня Святого Пантелеймона, КНП «Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова», м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Геморагічна трансформація (ГТ) є частим ускладненням гострого інфаркту мозку, що є несприятливим фактором лікування й прогнозу хворих. Можна виділити два її основних підтипи, геморагічний інфаркт і паренхіматозну гематому, залежно від типу крововиливу. Хоча патофізіологічний механізм ГТ досі не з’ясований, були запропоновані гіпотези про втрату цілісності мікросудин і порушення нейроваскулярного гомеостазу. Метою роботи був аналіз сучасної наукової літератури про фактори ризику, діагностику і нові підходи до лікування геморагічної трансформації інфаркту мозку. Матеріали та методи. Було проведено пошук літератури за ключовими словами в наукометричних базах, таких як Web of Science, Scopus, PubMed і Elsevier. Результати. Ішемізовані тканини мають природну схильність до кровотечі. Крім того, перші випробування реканалізації з використанням внутрішньовенного тромболізису показали збільшення частоти внутрішньочерепних крововиливів від легких до тяжких. Симптоматичний внутрішньомозковий крововилив тісно пов’язаний з поганими результатами і є важливим фактором у прийнятті рішень щодо реканалізації. Розвиток ГТ після інсульту включає численні взаємопов’язані патологічні процеси — від клітин периферичної крові до нервово-судинних одиниць, такі як гіперактивні ішемічні каскади з підвищенням рівня матриксних металопротеїназ, надмірні рівні активних форм кисню, коагулопатія, розпад гематоенцефалічного бар’єра і реперфузійне пошкодження. Встановлено низку факторів ризику або прогностичних факторів ГТ після інфаркту мозку, а саме: використання антиагрегантів або антикоагулянтів, розмір інфаркту, фібриляція передсердь, гіпертензія, вік, стать, серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, ліпідний профіль, реперфузійна терапія та гіперінтенсивність білої речовини. Про частоту ГТ повідомляється в основному в клінічних дослідженнях з використанням методів візуалізації головного мозку, таких як комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, дифузійно-зважене зображення і перфузійно-зважене зображення. Терапія рекомбінантним тканинним активатором плазміногену і механічна тромбектомія на сьогодні є основними методами лікування ішемічного інсульту, але реперфузійне пошкодження внаслідок реваскуляризації підвищує ризик церебрального крововиливу. Розуміння факторів ризику і глибока оцінка предикторів можуть суттєво допомогти лікарям розробити стратегії для зменшення виникнення ГТ, а також дати розуміння патофізіологічного механізму захворювання. Висновки. Хворі з ризиком виникнення геморагічної трансформації потребують інвазивного та неінвазивного нейромоніторингу, що допоможе в прийнятті рішень у декомпресивній нейрохірургії при великому мозочковому інфаркті, специфічному кардіореспіраторному лікуванні, харчуванні, контролі рівня артеріального тиску, біохімічних показників і виборі індивідуальної стратегії ведення.

Background. Hemorrhagic transformation (HT) is a frequent complication of acute cerebral infarction, which is unfavo­rable for the treatment and prognosis of patients. It can be divided into two main subtypes, hemorrhagic infarction, and parenchymal hematoma, depending on the type of hemorrhage. Although the pathophysiological mechanism of HT is still unclear, hypotheses have been proposed about the loss of microvascular integrity and impaired neurovascular homeostasis. The purpose of the study was to analyze the current scientific literature on risk factors, diagnosis, and new approaches to the treatment of hemorrhagic transformation of cerebral infarction. Materials and methods. A literature search using keywords was conducted in Web of Science, Scopus, PubMed, and Elsevier databases. Results. Ischemic tissues have a natural tendency to bleed. In addition, the first trials of recanalization using intravenous thrombolysis showed an increase in the incidence of mild to severe intracranial hemorrhages. Symptomatic intracerebral hemorrhage is closely associated with poor outcomes and is an important factor in recanalization decisions. The development of HT after stroke involves numerous interrelated pathological processes from peripheral blood cells to neurovascular units such as hyperactive ischemic cascades with increased levels of matrix metalloproteinases, excessive reactive oxygen species, coagulopathy, blood-brain barrier breakdown, and reperfusion injury. A number of risk factors or prognostic factors for HT after cerebral infarction have been identified, namely the use of antiplatelet agents or anticoagulants, infarct size, atrial fibrillation, hypertension, age, gender, heart failure, coronary artery disease, diabetes mellitus, lipid profile, reperfusion therapy, and white matter hyperintensity load. The incidence of HT is reported mainly in clinical studies using brain imaging techniques such as computed tomography or magnetic resonance imaging, diffusion weighted imaging, and perfusion weighted imaging. Recombinant tissue plasminogen activator therapy and mechanical thrombectomy are currently the main treatments for ischemic stroke, but reperfusion injury due to revascula­rization increases the risk of cerebral hemorrhage. Understanding the risk factors and in-depth evaluation of predictors can significantly help physicians develop strategies to reduce the occurrence of HT, as well as provide insight into the pathophysiological mechanism of the disease. Conclusions. Patients at risk of hemorrhagic transformation require invasive and non-invasive neuromonitoring to help make decisions in decompressive neurosurgery for large cerebellar infarction, specific cardiorespiratory treatment, nutrition, blood pressure control, biochemical parameters, and the choice of an individual management strategy.


Ключові слова

інфаркт мозку; діагностика; лікування; огляд

cerebral infarction; diagnosis; treatment; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Zhai H., Liu Z., Wu S. et al. Predictive value of magnetic resonance imaging-based texture analysis for hemorrhage transformation in large cerebral infarction. Front. Neurosci. 2022 Jul 22. 16. 923708. doi: 10.3389/fnins.2022.923708.
2. Jin M., Peng Q., Wang Y. Post-thrombolysis early neurological deterioration occurs with or without hemorrhagic transformation in acute cerebral infarction: risk factors, prediction model and prognosis. Heliyon. 2023 Apr 21. 9(5). e15620. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15620.
3. Hong J.M., Kim D.S., Kim M. Hemorrhagic Transformation After Ischemic Stroke: Mechanisms and Management. Front. Neurol. 2021 Nov 30. 12. 703258. doi: 10.3389/fneur.2021.703258.
4. Jiao Y., Li G., Xing Y. et al. Influencing factors of hemorrhagic transformation in non-thrombolysis patients with cerebral infarction. Clin. Neurol. Neurosurg. 2019 Jun. 181. 68-72. doi: 10.1016/j.clineuro.2019.04.018.
5. Jensen M., Schlemm E., Cheng B. et al. Clinical Characteristics and Outcome of Patients With Hemorrhagic Transformation After Intravenous Thrombolysis in the WAKE-UP Trial. Front. Neurol. 2020 Aug 28. 11. 957. doi: 10.3389/fneur.2020.00957.
6. van Kranendonk K.R., Treurniet K.M., Boers A.M.M. et al. Hemorrhagic transformation is associated with poor functional outcome in patients with acute ischemic stroke due to a large vessel occlusion. J. Neurointerv. Surg. 2019 May. 11(5). 464-468. doi: 10.1136/neurintsurg-2018-014141.
7. Charbonnier G., Bonnet L., Biondi A. et al. Intracranial Bleeding After Reperfusion Therapy in Acute Ischemic Stroke. Front. Neurol. 2021 Feb 9. 11. 629920. doi: 10.3389/fneur.2020.629920.
8. Page M.J., McKenzie J.E., Bossuyt P.M. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021 Mar 29. 372. n71. doi: 10.1136/bmj.n71.
9. Higgins J.P.T., Thomas J., Chandler J. et al. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions: Version 6.0. Cochrane, 2019. Available from https://training.cochrane.org/handbook.
10. Kadry H., Noorani B., Cucullo L. A blood-brain barrier overview on structure, function, impairment, and biomarkers of integrity. Fluids Barriers CNS. 2020 Nov 18. 17(1). 69. doi: 10.1186/s12987-020-00230-3.
11. Arba F., Rinaldi C., Caimano D. et al. Blood-Brain Barrier Disruption and Hemorrhagic Transformation in Acute Ischemic Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Neurol. 2021 Jan 21. 11. 594613. doi: 10.3389/fneur.2020.594613.
12. Bernardo-Castro S., Sousa J.A., Brás A. et al. Pathophysiology of Blood-Brain Barrier Permeability Throughout the Different Stages of Ischemic Stroke and Its Implication on Hemorrhagic Transformation and Recovery. Front. Neurol. 2020 Dec 9. 11. 594672. doi: 10.3389/fneur.2020.594672.
13. Wang L., Liu L., Zhao Y. et al. Analysis of Factors Associated with Hemorrhagic Transformation in Acute Cerebellar Infarction. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2022 Jul. 31(7). 106538. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.106538.
14. Тang N., Gong X.R., Huang H. et al. Activated neutrophil-derived exosomes contribute to blood-brain barrier damage and hemorrhagic transformation after cerebral ischemia/reperfusion. Brain Res. 2023 Jul 1. 1810. 148374. doi: 10.1016/j.brainres.2023.148374.
15. Qiu L., Cai Y., Geng Y. et al. Mesenchymal stem cellderived extracellular vesicles attenuate tPA-induced blood-brain barrier disruption in murine ischemic stroke models. Acta Biomater. 2022 Dec. 154. 424-442. doi: 10.1016/j.actbio.2022.10.022.
16. Kim T.J., Park H.K., Kim J.M. et al. Blood pressure variability and hemorrhagic transformation in patients with successful recanalization after endovascular recanalization therapy: A retrospective observational study. Ann. Neurol. 2019 Apr. 85(4). 574-581. doi: 10.1002/ana.25434.
17. Ling C., Cao S., Kong X. Changes of FSTL1 and MMP-9 levels in patients with acute cerebral infarction and its relationship with hemorrhagic transformation. J. Clin. Neurosci. 2022 May. 99. 164-168. doi: 10.1016/j.jocn.2021.10.041.
18. Klingbeil K.D., Koch S., Dave K.R. Potential link between post-acute ischemic stroke exposure to hypoglycemia and hemorrhagic transformation. Int. J. Stroke. 2020 Jul. 15(5). 477-483. doi: 10.1177/1747493017743797.
19. Ni H., Lu G.D., Hang Y. et al. Association between Infarct Location and Hemorrhagic Transformation of Acute Ischemic Stroke following Successful Recanalization after Mechanical Thrombectomy. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2023 Jan. 44(1). 54-59. doi: 10.3174/ajnr.A7742. 
20. Fan S., Jang M., Kim-Tenser M. et al. Effect of Magnesium on Deterioration and Symptomatic Hemorrhagic Transformation in Cerebral Ischemia: An Ancillary Analysis of the FAST-MAG Trial. Cerebrovasc. Dis. 2023. 52(5). 539-542. doi: 10.1159/000528385.
21. Zhang R., Wu X., Hu W. et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts hemorrhagic transformation in ischemic stroke: A meta-analysis. Brain Behav. 2019 Sep. 9(9). e01382. doi: 10.1002/brb3.1382.
22. Li X., Xu C., Shang C. et al. Machine learning predicts the risk of hemorrhagic transformation of acute cerebral infarction and in-hospital death. Comput. Methods Programs Biomed. 2023 Jul. 237. 107582. doi: 10.1016/j.cmpb.2023.107582.
23. Liu L., Luo G.Q., Liu Q. et al. Hemorrhagic risk factors after rt-PA thrombolysis in acute cerebral infarction. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2023 Jun. 27(12). 5542-5551. doi: 10.26355/eurrev_202306_32791.
24. Wang R., Zeng J., Wang F. et al. Risk factors of hemorrhagic transformation after intravenous thrombolysis with rt-PA in acute cerebral infarction. QJM. 2019 May 1. 112(5). 323-326. doi: 10.1093/qjmed/hcy292.
25. Kanazawa M., Takahashi T., Kawamura K. et al. [VEGF-A therapeutic target against hemorrhagic transformation after t-PA treatment]. Rinsho Shinkeigaku. 2019 Nov 8. 59(11). 699-706. Japanese. doi: 10.5692/clinicalneurol.cn-001346.

Повернутися до номеру