Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Kidneys" Том 11, №4, 2022

Back to issue

Principles of bioethics in the treatment and rehabilitation of patients with chronic kidney disease

Authors: Денова Л.Д.
Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Хронічна хвороба нирок (ХХН) справляє великий вплив на глобальне здоров’я, тому що є причиною як захворюваності, так і смертності в усьому світі. Біоетика (від грецького βιοσ — життя, ετηοσ — звичай) — це наука, яка аналізує та вивчає моральність людських дій у сфері охорони здоров’я та в біологічній і медичній сферах відповідно до її моральних стандартів і цінностей. Сучасне поняття «біоетика» тісно переплітається з поняттями «деонтологія», «кодекс етики лікаря» в медичній практиці нефролога. У медичній практиці лікарів мають тенденцію до поширення абсолютизація медикаментозної терапії, фетишизація лабораторних, інструментальних, апаратних методів дослідження, лікарська агресія. Контакт пацієнта з лікарем повинен починатися з бесіди. З боку лікаря така бесіда має ґрунтуватися на принципах емпатії. Лікар повинен уміти розвіяти пасивність, депресію пацієнтів, посилити соціальний контакт, розширити простір їх інтелектуальних інтересів. Поведінка лікаря, який демонструє нерозуміння проблем пацієнта і не бере до уваги психосоціальних стосунків, часто викликає недовіру і навіть стає причиною конфлікту між лікарем і пацієнтом. Складними залишаються питання медичної етики за необхідності нирково-замісної терапії (НЗТ). Пропозиція перитонеального діалізу, гемодіалізу може сприйматися з першого слова позитивно, а може категорично негативно, залежно від характеру та емоційного стану пацієнта. Мета нашої статті — розглянути особливості впровадження біоетичних принципів у лікування та реабілітацію пацієнтів із ХХН. Об’єктом дослідження стали статті філософів, медиків, юристів, які досліджували етичні відносини в медичному середовищі у цілому та в нефрології зокрема. Предметом дослідження стали етичні норми і правила, зафіксовані в документах. У статті використовуються методи історичного підходу, дослідження історичних документів.

Chronic kidney disease has a major impact on global health, causing both morbidity and mortality worldwide. Bioethics (from Greek: βιοσ — life, ετηοσ — custom) is a science that analyzes and studies the morality of human actions in the field of health care and in the biological and medical fields in accordance with its moral standards and values. The modern concept of bioethics is closely intertwined with the concepts of deontology, doctor’s code of ethics in the medical practice of a nephrologist. In the medical practice, there is a tendency to spread of absolutization of drug therapy, fetishization of laboratory, instrumental, hardware research methods, medical aggression. The patient’s contact with the doctor should begin with a conversation. On the part of the doctor, such a conversation should be based on the principles of empathy. The doctor must be able to dispel passivity and depression of patients, to strengthen social contact, and expand the space of their intellectual interests. The behavior of the doctor, who demonstrates a lack of understanding of the patient’s problems and does not consider psychosocial relationships, often causes mistrust and even becomes the cause of a conflict between the doctor and the patient. Issues of medical ethics in case of the need for kidney replacement therapy remain difficult. The offer of peritoneal dialysis, hemodialysis can be perceived positively from the first word, or it can be categorically negative, depending on the character and emotional state of the patient. The purpose of our article is to consider the peculiarities of the implementation of bioethical principles in the treatment and rehabilitation of patients with chronic kidney disease. The object of the work was the articles of philosophers, doctors, and lawyers who studied ethical relations in the medical environment in general and nephrology in particular. The subject of the study was the ethical norms and rules fixed in the documents. The article uses methods of historical approach, research of historical documents.


Keywords

біоетика; медична деонтологія; медична етика; нефрологія

bioethics; medical deontology; medical ethics; nephrology


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Carriazo S, Villalvazo P, Ortiz A. More on the invisibility of chronic kidney disease… and counting. Clin. Kidney J. 2021 Nov 27. 15(3). 388-392. doi: 10.1093/ckj/sfab240. PMID: 35198154; –PMCID: PMC8690216.
 2. Денова Л.Д. Значення протеомних досліджень новітніх маркерів ураження нирок у сечі для оцінки перебігу, прогресування й ускладнень у пацієнтів із ХХН. Нирки. 2022. 11(2). С. 7. DOI: https://doi.org/ 10.22141/2307-1257.11.2.2022.363.
 3. Ткаченко Т.В., Колесніков М.В. Теоретико-правові аспекти евтаназії на сучасному етапі розвитку України. В кн.: Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. Т. 31 (70). Ч. 1(2). Київ. С. 164-166.
 4. Y. Trineva. Hermeneutical principles of bioethics defenition. J. LEGEA ŞI VIAŢA. 2014. № 3/2. С. 216-217.
 5. ten Have H.A. Potter’s notion of bioethics. Kennedy Inst. Ethics J. 2012 Mar. 22(1). 59-82. doi: 10.1353/ken.2012.0003. PMID: 22787958.
 6. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека: Навчальний посібник. Київ: Здоров’я, 2013. С. 9-182.
 7. Кучера Т. Біоетика: огляд найактуальніших питань. Університетська кафедра. 2014. № 3. С. 68-91.
 8. Попіль Б.А., Попіль М.І. Біомедична етика як сучасна форма регулювання медичної діяльності. В кн.: Мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття». 26–27 жовтня 2018 р. Хмельницький; Херсон: Вид-во «Молодий вчений»; 2018. С. 85-89.
 9. Литвак А. Вплив держави на виховання етичних цінностей медичного персоналу. Теоретичні та прикладні питання державотворення. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 24. 112 с.
 10. Пиріг Л.А. Медична деонтологія та її принципи в клінічній нефрології. Практик. 2016. Т. 5. № 3. С. 88-91.
 11. Галушко О.А., Пустовіт С.В. Принципи біоетики в лікуванні та реабілітації хворих із синдромом діабетичної стопи. Український медичний журнал. 2006. № 3 (53). С. 51-59.
 12. Macpherson C. Global bioethics: it’s past and future. Glob. Bioeth. 2022 Feb. 8. 33(1). 45-49. doi: 10.1080/11287462.2021.2011009. PMID: 35185328; PMCID: PMC8856088.
 13. Sodeke S.O., Wilson W.D. Integrative Bioethics is a Bridge-Builder Worth Considering to Get Desired Results. Am. J. Bioeth. 2017 Sep. 17(9). 30-32. doi: 10.1080/15265161.2017.1353174. PMID: 28829263; PMCID: PMC5730274.
 14. Денова Л.Д. Principles of bioethics in treatment and rehabilitation of patients with сhronic kidney disease. В кн.: Мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю «YOUNG SCIENCE 4.0». 30 травня 2022 р. Київ: НУОЗ імені П.Л. Шупика, 2022. С. 17-18. doi: 10.5281/zenodo.6815211.
 15. Шумило І.А. Міжнародна система захисту прав людини: Підручник. Київ: Вид-во ФОП Голембовська О.О., 2018. С. 71.
 16. Свінціцький А.С. Значення кодексу медичної етики у підготовці молодих лікарів. Українські лікарі в епоху змін (Кодекс етики українського лікаря). В кн.: Матеріали XVII з’їзду ВУЛТ. 14–16 листопада 2019 р. Полтава: ВУЛТ, 2019. С. 71-74.
 17. Caenazzo L., Tozzo P., Borovečki A. Teaching ethics and professionalism in rehabilitation: an empirical research on active learning with university rehabilitation students. Clin. Ter. 2020 Sep-Oct. 171(5). e444-e448. doi: 10.7417/CT.2020.2255. PMID: 32901790.
 18. Юрнюк С.В., Борейко Л.Д., Сенюк Б.П., Хомко О.Й. Формування основних принципів і норм біоетики. Зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогіка. Дискусія про сучасну науку» (30.08.2015–31.08.2015). Варшава: Sp. z.o.o. «Diamond trading tour», 2015. C. 44-47.
 19. Matthews P. Communication strategies and intensive interaction therapy meet the theology of the body: bioethics in dialogue with people with profound disabilities. New Bioeth. 2013. 19(2). 97-110. doi: 10.1179/2050287713z.00000000031. PMID: 25109127.
 20. Скрипников А.М., Герасименко Л.О., Ісаков Р.І., Кідон П.В. Лікар і пацієнт у діагностичному процесі (психологічні аспекти). Практик. 2021. Т. 10. № 1. С. 73-77.
 21. Coronado-Vázquez V., Gómez-Salgado J., Cerezo Espinosa de Los Monteros J., Canet Fajas C., Magallón Botaya R. Equidad y autonomía del paciente en las estrategias de atención a personas con enfermedades crónicas en los servicios de salud de España [Equity and patient autonomy in the care strategies for patients with chronic disease of health services in Spain]. Gac. Sanit. 2019 Nov-Dec. 33(6). 554-562 (Spanish). doi: 10.1016/j.gaceta.2018.05.008. Epub 2018 Jul 29. PMID: 30064703.
 22. Новая философская энциклопедия. В четырех томах. Инст. философии РАН. Научное изд. Ред.: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г.Я. Москва: Думка, 2010. Т. I, А-Д. С. 267-270.
 23. Versino E., Piccoli G.B. Chronic Kidney Disease: The Complex History of the Organization of Long-Term Care and Bioethics. Why Now, More Than Ever, Action is Needed. Int. J. Environ Res. Public Health. 2019 Mar 4. 16(5). 785. doi: 10.3390/ijerph16050785. PMID: 30836681; PMCID: PMC6427524.
 24. Williamson L. Patient and citizen participation in health: the need for improved ethical support. Am. J. Bioeth. 2014. 14(6). 4-16. doi: 10.1080/15265161.2014.900139. PMID: 24809598; PMCID: PMC4160284.
 25. Beauchamp T.L. Methods and principles in biomedical ethics. J. Med. Ethics. 2003 Oct. 29(5). 269-74. doi: 10.1136/jme.29.5.269. PMID: 14519835; PMCID: PMC1733784.
 26. Frazier R., Levine S., Porteny T., Tighiouart H., Wong J.B., Isakova T., Koch-Weser S., Gordon E.J., Weiner D.E., Ladin K. Shared Decision Making Among Older Adults With Advanced CKD. Am. J. Kidney Dis. 2022 Mar 26. S0272-6386(22)00578-9. doi: 10.1053/j.ajkd.2022.02.017. Epub ahead of print. PMID: 35351579.
 27. Sparkes D., Lee L., Rutter B., Harasemiw O., Thorsteinsdottir B., Tangri N. Patient Perspectives on Integrating Risk Prediction Into Kidney Care: Opinion Piece. Can. J. Kidney Health Dis. 2022 Mar 14. 9. 20543581221084522. doi: 10.1177/20543581221084522. PMID: 35646376; PMCID: PMC9133857.
 28. Ladin K., Neckermann I., D’Arcangelo N., Koch-Weser S., Wong J.B., Gordon E.J., Rossi A., Rifkin D., Isakova T., Weiner D.E. Advance Care Planning in Older Adults with CKD: Patient, Care Partner, and Clinician Perspectives. J. Am. Soc. Nephrol. 2021 Jun 1. 32(6). 1527-1535. doi: 10.1681/ASN.2020091298. Epub 2021 Apr 7. PMID: 33827902; PMCID: PMC8259659.
 29. Koch-Weser S., Porteny T., Rifkin D.E., Isakova T., Gordon E.J., Rossi A., et al. Patient Education for Kidney Failure Treatment: A Mixed-Methods Study. Am. J. Kidney Dis. 2021 Nov. 78(5). 690-699. doi: 10.1053/j.ajkd.2021.02.334. Epub 2021 Apr 22. PMID: 33894282.
 30. Akbar S., Moss A.H. The ethics of offering dialysis for AKI to the older patient: time to re-evaluate? Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2014 Sep 5. 9(9). 1652-6. doi: 10.2215/CJN.01630214. Epub 2014 May 8. PMID: 24812422; PMCID: PMC4152806.
 31. House T.R., Wightman A. Adding Life to Their Years: The Current State of Pediatric Palliative Care in CKD. Kidney 360. 2021 Apr 7. 2(6). 1063-1071. doi: 10.34067/KID.0000282021. PMID: 35373080; PMCID: PMC8791371.
 32. Pais P., Wightman A. Addressing the Ethical Challenges of Providing Kidney Failure Care for Children: A Global Stance. Front Pediatr. 2022 Mar 11. 10. 842783. doi: 10.3389/fped.2022.842783. PMID: 35359883; PMCID: PMC8963107.
 33. Iltis A.S., Mehta M., Sawinski D. Ignorance is Not Bliss: The Case for Comprehensive Reproductive Counseling for Women with Chronic Kidney Disease. HEC Forum. 2021 Oct 6. doi: 10.1007/s10730-021-09463-7. Epub ahead of print. PMID: 34617168.
 34. Piccoli G.B., Attini R., Cabiddu G. Kidney Diseases and Pregnancy: A Multidisciplinary Approach for Improving Care by Involving Nephrology, Obstetrics, Neonatology, Urology, Diabetology, Bioethics, and Internal Medicine. J. Clin. Med. 2018 Jun 4. 7(6). 135. doi: 10.3390/jcm7060135. PMID: 29866999; PMCID: PMC6025405.
 35. Hendren E., Hladunewich M.A., Lefkowitz A. Caring for Pregnant Patients With CKD — An Ethical Discussion of 5 Cases. Kidney Int. Rep. 2021 Feb 26. 6(5). 1273-1279. doi: 10.1016/j.ekir.2021.02.020. PMID: 34013105; PMCID: PMC8116767. 
 36. Казаков Ю.М., Треумова С.І., Боряк В.П., Чекаліна Н.І., Трибрат Т.А., Шуть С.В. Деонтологія та етика в клінічній практиці. Підручник. Ч. 1. Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. С. 263.
 37. Harmer B., Lee S., Duong T.V.H., Saadabadi A. Suicidal Ideation. 2022 May 2. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022 Jan–. PMID: 33351435.
 38. Redman B.K. When is patient education unethical? Nurs Ethics. 2008 Nov. 15(6). 813-20. doi: 10.1177/0969733008095389. PMID: 18849370. 
 39. Murdeshwar H.N., Anjum F. Hemodialysis. 2022 Apr 30. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022 Jan–. PMID: 33085443.
 40. Huriet C. Éthique et néphrologie [Bioethics and nephrology]. Nephrol. Ther. 2012 Apr. 8(2). 113-5. French. doi: 10.1016/j.nephro.2011.08.001. Epub 2011 Oct 21. PMID: 22018844.
 41. Martin D.E., Harris D.C.H., Jha V., Segantini L., Demme R.A., Le T.H., et al., ASN-ERA-EDTA-ISN Joint Working Group on Ethical Issues in Nephrology. Ethical challenges in nephrology: a call for action. Nat. Rev. Nephrol. 2020 Oct. 16(10). 603-613. doi: 10.1038/s41581-020-0295-4. Epub 2020 Jun 25. PMID: 32587403.
 42. Semrau L. Misplaced Paternalism and other Mistakes in the Debate over Kidney Sales. Bioethics. 2017 Mar. 31(3). 190-198. doi: 10.1111/bioe.12303. Epub 2016 Oct 21. PMID: 27767220.
 43. Martin D.E., Danovitch G.M. Banking on Living Kidney Donors — A New Way to Facilitate Donation without Compromising on Ethical Values. J. Med. Philos. 2017 Oct 1. 42(5). 537-558. doi: 10.1093/jmp/jhx015. PMID: 28922903.
 44. Koplin J.J. The Body as Gift, Commodity, or Something in Between: Ethical Implications of Advanced Kidney Donation. J. Med. Philos. 2017 Oct 1. 42(5). 575-596. doi: 10.1093/jmp/jhx017. PMID: 28922904.
 45. Ross L.F., Thistlethwaite J.R. Gender and race/ethnicity differences in living kidney donor demographics: Preference or disparity? Transplant. Rev. (Orlando). 2021 Jul. 35(3). 100614. doi: 10.1016/j.trre.2021.100614. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33857733; PMCID: PMC8627424.
 46. Petrini C. Preemptive kidney transplantation: an ethical challenge for organ allocation policies. Clin. Ter. 2017 May-Jun. 168(3). e192-e193. doi: 10.7417/T.2017.2004. PMID: 28612895.
 47. Nakazawa E., Yamamoto K., Akabayashi A., Shaw M.H., Demme R.A., Akabayashi A. Will you give my kidney back? Organ restitution in living-related kidney transplantation: ethical analyses. J. Med. Ethics. 2020 Feb. 46(2). 144-150. doi: 10.1136/mede–thics-2019-105507. Epub 2019 Sep 19. PMID: 31537615; PMCID: PMC7035681.
 48. Beier K., Wöhlke S. An ethical comparison of living kidney donation and surrogacy: understanding the relational dimension. Philos Ethics Humanit. Med. 2019 Sep 18. 14(1). 13. doi: 10.1186/s13010-019-0080-9. PMID: 31533778; PMCID: PMC6749634.
 49. Lederer S.E. Living Donors and the Issue of "Informed Consent". Hastings Cent. Rep. 2020 Nov. 50(6). 8-9. doi: 10.1002/hast.1193. PMID: 33315257.
 50. Bailey P., Huxtable R. When Opportunity Knocks Twice: Dual Living Kidney Donation, Autonomy and the Public Interest. Bioethics. 2016 Feb. 30(2). 119-28. doi: 10.1111/bioe.12177. Epub 2015 Jul 21. PMID: 26194324; PMCID: PMC5008185.
 51. Gozhenko A.I., Ivanov D.D. How to determine the prognosis of renal function in CKD? Nephrology (Saint-Petersburg). 2022. 26 (3). 102-109. doi: 10.36485/1561-6274-2022-26-3-102-109.
 52. Piccoli G.B., Breuer C., Cabiddu G., Testa A., Jadeau C., Brunori G. Where Are You Going, Nephrology? Considerations on Models of Care in an Evolving Discipline. J. Clin. Med. 2018 Aug 3. 7(8). 199. doi: 10.3390/jcm7080199. PMID: 30081442; PMCID: PMC6111293.
 53. Іванов Д.Д. Перитонеальний діаліз у 2022 році: сучасний ренесанс? Нирки. 2022. № 1. С. 76-81.

Back to issue