Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 3, №3, 2022

Повернутися до номеру

Історичні нариси становлення стоматології України у ХХ столітті

Автори: Пожевілова А. (1), Пожевілова К. (2)
(1) — Директор медичного центру «Градаліс», магістр з управління інноваційною діяльністю, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

Стоматологічна спільнота відсвяткувала 100-річчя формування української наукової стоматологічної школи. Історія становлення стоматології є однією з найцікавіших, але недостатньо глибоко вивчених сторінок історії охорони здоров’я України. Особливо це стосується періоду після соціальної революції 1917 р. У статті подані історичні нариси створення державної системи організації стоматологічної служби України, реформування й законодавчого врегулювання стоматології як медичної дисципліни. У країні був проголошений принцип доступності й безоплатності високоякісної медичної допомоги для громадян. Відбувається формування вищої стоматологічної освіти на одонтофаках медичних інститутів, зберігаються і суттєво реформуються зуболікарські школи, що готують зубних лікарів, спеціалістів із середньою професійною медичною освітою, що вирішило кадрове питання: одонтологічні факультети України були єдиним масовим джерелом поповнення лав лікарів-стоматологів у СРСР.

The dental community celebrated the 100th anniversary of the Ukrainian scientific dental school. The history of dentistry development is one of the most interesting, but insufficiently studied pages of the history of healthcare in Ukraine. This applies especially to the period after the Socialist Revolution in 1917. The article provides historical essays on the creation of the state system of dental service organization in Ukraine, reformation and legislative regulation of dentistry as a medical discipline. The principle of availability and provision of the free high-quality medical care for citizens was proclaimed in the country. The formation of the higher dental education at the odontological departments of medical institutes is ongoing, dental schools that prepare dentists and specialists with secondary professional medical education are preserved and significantly reformed, which solved the employment problem: the odontological faculties of Ukraine were the only mass source for recruiting dentists in the USSR as well.


Ключові слова

державна стоматологічна допомога населенню України; зуболікарські школи; вища стоматологічна освіта; підготовка спеціалістів; соціальне зуболікування; профілактичний напрямок у стоматології

state dental assistance to the population of Ukraine; dental schools; higher dental education; training of specialists; social dentistry; preventive direction in stomatology


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Гончар В.В., Ратманов П.Э. Проблемы кадрового обеспечения зубоврачебных (стоматологических) практик Советской России 1930-х годов. Вестн. обществ. здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. 2014. № 4. http://www.fesmu.ru/voz/20144/2014411.aspx. 
2. Варава Г.Н., Косенко К.Н. История Института стоматологии АМН Украины за 80 лет. 1. Открытие института и его деятельность в предвоенный период 1928–1941 гг. Вестн. стоматологии. 2010. № 1. С. 92-97.
3. Варава Г.Н., Косенко К.Н. Предпосылки и история открытия государственного института зубоврачевания (ГИЗа) в г. Одессе. Вестн. стоматологии. 2009. № 2. С. 91-94. 
4. Гончар В.В. Историография отечественного зубоврачевания и стоматологии: проблемы и возможности развития (обзор литературы). Вестн. обществ. здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. 2016. № 1. С. 1-24.
5. Москаленко В.Ф., Неспрядько В.П., Куц П.В., Скрипник І.Л. Історія стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (1920–2010). Стоматология: от науки к практике. 2013. № 1. С. 7-23.
6. Лабунец В.А., Диев Е.В., Диева Т.В. К истории становления системы учета и нормирования труда медицинских работников в клинической стоматологии. Вісн. стоматології. 2010. № 3. С. 86-90.
7. Мазур І.П. Історичні аспекти організації стоматологічної служби в Україні. Здоров’я України 21 сторіччя. 2019. № 17(462). С. 30-31. https://health-ua.com/article/44893-storichn-aspekti-organzatc-stomatologchno-sluzhbi-v-ukranе.
8.  Мазур І.П. Стоматологічна освіта — рушійна сила в розвитку стоматологічної галузі. Здоров’я України 21 сторіччя. 2019. № 17(462). С. 30-31. https://health-ua. com/article/44043-stomatologchna-osvta-rushjna-sila-rozvitku-stomatologchnoі-galuzi.
9. Ніколішин А.К., Петрушанко Т.О., Іленко Н.М. Історія кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». Новини стоматології. 2012. № 1. С. 56-58.
10. Печковський К.С., Несин О.Ф., Печковська І.М., Татченко А.О. Організаційні передумови та становлення профілактичного напрямку в стоматології України. Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця. 2013. № 3. С. 152-154.
11. Петрушанко Т.О., Ніколішин А.К., Іленко Н.М. Історичні аспекти становлення і розвитку кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». Укр. стоматол. альманах. 2016. Т. 1. № 1. С. 7-10.
12. Рыбалов О.В., Яценко И.В. Становление хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Украинской медицинской стоматологической академии. История стоматологии: материалы ІІІ Всерос. конф. с междунар. участием. М.: МГМСУ, 2009. С. 128-129.
13. Стоматологія України: історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Харків: СИМ, 2017. 192 с. 
14. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с. 
15. Хвисюк О.М. Становлення та розвиток післядипломної освіти стоматологів у Харківській медичній академії післядипломної освіти. Проблеми безперерв. мед. освіти та науки. 2017. № 3. С. 90-92.
16. Шиміліна В.В., Хлєбас С.В., Слободяник М.В. Зуболікарська освіта в Україні: історичні нариси. https://oralhealth.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/119/117.
17. Лукомский И.Г. Вопросы массового протезирования. 1932.
18.  Левченко А.-О.Ю., Мазур П.В. Історична хронологія організації державної системи стоматологічної служби в Україні. https://oralhealth.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/download/120/118.
19. Печковский К.Е., Печковская И.М. Дискуссия 1918–1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров. Современная стоматология. 2015. № 5. С. 106-108.
20. Формування стоматології як самостійної спеціальності. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. Кропивницький: Поліум, 2020. С. 22-23

Повернутися до номеру