Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №1, 2022

Повернутися до номеру

Навчання школярів базової серцево-легеневої реанімації: трирічне проспективне когортне дослідження

Автори: Льовкін О.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У країнах Європи щодня вмирають від раптової серцевої смерті близько 2500 осіб. Більшість смертельних випадків виникли на вулиці, у громадських закладах, тому що ніхто зі свідків не вмів адекватно надати екстрену домедичну допомогу. Тому всі групи суспільства повинні навчатися надання домедичної допомоги. Тому практичні та соціальні навички необхідно розвивати на ранніх етапах навчання, починаючи зі школярів. Мета цієї роботи — провести аналіз трирічного проспективного когортного дослідження навчання школярів Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 базової серцево-легеневої реанімації. Матеріали та методи. У проспективному когортному дослідженні брали участь 300 школярів 7–10-х класів за 2016–2019 навчальні роки. Методичною радою ліцею № 99 спільно з кафедрою медицини катастроф, військової медицини Запорізького державного медичного університету була розроблена та затверджена робоча програма «Базова підтримка життєдіяльності»; був створений навчально-тренувальний клас із необхідним оснащенням та зібрана команда сертифікованих інструкторів для проведення симуляційних тренінгів зі школярами. Рівень практичних навичок школярів оцінювався за допомогою створеного протоколу та чек-листів. Статистичний аналіз даних передбачав методи описової статистики. Величини, що мали розподілення, відмінне від нормального, надані у вигляді медіани (нижній квартиль; верхній квартиль). Аналіз кількісних величин проведений за допомогою U-критерію Манна — Уїтні, якісні бінарні ознаки порівнювались із використанням критерію χ2 з поправкою Єйтса, точного тесту Фішера. В усіх процедурах критичний рівень значимості р приймали за 0,05. Обробку даних проводили з використанням пакета прикладних програм Statistica 10.0. Результати. Дані дослідження свідчать, що рівень практичних навичок школярів, які проходили симуляційне навчання за програмою «Базова підтримка життєдіяльності» (5,5 години навчання), був вище (16,5 (14; 18)) від рівня практичних навичок школярів, які отримали класичне навчання за програмою «Захист Вітчизни» (60 годин навчання) (8,6 (6; 10)) (р = 0,001). Також було доведено, що вікових та гендерних різниць між рівнем практичних навичок школярів 7–10-х класів, які пройшли симуляційне навчання за програмою «Базова підтримка життєдіяльності», не існує (р > 0,05). Також під час дослідження були отримані дані, що рівень практичних навичок роботи з тренувальним автоматичним зовнішнім дефібрилятором школярів 7–10-х класів, які пройшли симуляційне навчання за програмою «Базова підтримка життєдіяльності», був високим (від 76,6 до 96,2 %).

Background. In Europe, about 2,500 people die of sudden cardiac attack every day. Most deaths occur on the streets, in public facilities, because none of the witnesses were able to adequately provide emergency first aid. Therefore, all groups in society should be trained in emergency first aid. Moreover, practical and social skills need to be developed in the early stages of learning, starting from school. The purpose of this work is to analyze a three-year prospective cohort study of teaching basic cardiopulmonary resuscitation to schoolchildren of Zaporizhzhia Lyceum No. 99. Materials and methods. A prospective cohort study involved 300 schoolchildren in grades 7–10 for the 2016–2019. The methodical council of Lyceum No. 99 together with the Department of Disaster Medicine and Military Medicine of Zaporizhzhia State Medical University developed and approved the work program “Basic cardiopulmonary resuscitation”; a training class with the necessary equipment was created, as well as a team of certified instructors to conduct simulation trainings with schoolchildren. The level of practical skills of schoolchildren was assessed using a protocol and checklists. Statistical analysis of data provided methods of descriptive statistics. Values that had a distribution different from normal are given as the median (lower quartile; upper quartile). Quantitative analysis was performed using the Mann-Whitney U test, qualitative binary features were compared using the χ2 test with the Yates correction, Fisher’s exact test. In all procedures, the critical significance level of p was equal to 0.05. Data processing was performed using Statistica 10.0 software package. Results. The data of the research show that the level of practical skills of schoolchildren who were trained by the program “Basic cardiopulmonary resuscitation” (5.5 hours of training) was higher (16.5 (14; 18)) that the level of practical skills of schoolchildren who were trained by classical program “Defense of the Fatherland” (60 hours of training) (8.6 (6; 10)), p = 0.001. It was also proved that there are no age and gender differences between the level of practical skills of schoolchildren in grades 7–10 who were trained by the program “Basic cardiopulmonary resuscitation” (p > 0.05). Also during the study, data were obtained that the level of practical skills of working with a training automatic external defibrillator for schoolchildren in grades 7–10 who were trained by the program “Basic cardiopulmonary resuscitation” was high (from 76.6 to 96.2 %).


Ключові слова

симуляційне навчання; екстрена домедична допомога

simulation training; emergency first aid


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Berdowski J., Berg R.A., Tijssen J.G. et al. Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: Systematic review of 67 prospective studies. Resuscitation. 2010. 81. 1479-87. 
  2. Bohn A., Van Aken H.K., Möllhoff T. et al. Teaching resuscitation in schools: annual tuition by trained teachers is effective starting at age 10. A four-year prospective cohort study. Resuscitation. 2012. 83. 619-25.
  3. Cave D.M., Aufderheide T.P., Beeson J. et al. Importance and implementation of training in cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation in schools: a science advisory from the American Heart Association. Circulation. 2011. 123. 691-706. 
  4. Plant N., Taylor K. How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. Resuscitation. 2013. 84. 415-421.

Повернутися до номеру