Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 10, №3, 2021

Повернутися до номеру

Контроль розміру простих кіст нирок комбінацією засобів рослинного походження

Автори: Іванов Д.Д.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті розглядається ефективність застосування дієтичної добавки Анеза, що рекомендується для контролю розмірів простих кіст нирок. Автором розглянуті властивості дієтичної добавки, що стали основою для проведення 6-місячного ініціативного дослідження «ЕфекТивність Анеза при Простих кістах нирок» (ЕТАП). Дизайн дослідження був заснований на доказовій практиці POEМ, воно проводилось як відкрите перспективне рандомізоване в одній групі на безоплатній основі в 60 осіб віком від 30 до 65 років з діагностованою кістою нирки І–ІІ категорії за Bosniak. Критерії виключення: інвазивний урологічний анамнез, ниркова недостатність (хронічна хвороба нирок 3-ї стадії і вище). Середнє зменшення об’єму кісти на фоні прийому Анеза в правій нирці становило 46,5 %, у лівій — 39,9 %, у середньому 42,9 % (Р ≤ 0,01). Найкраща динаміка зменшення об’єму кіст спостерігалась у жінок віком понад 40 років — 66,8 % проти 52,5 % до 40 років (t = 0,97) і в чоловіків віком понад 40 років: 27,1 % проти 30,5 % (t = 0,29). Проведене дослідження підтверджує ефективність Анеза в осіб з простими кістами нирок, і, на думку автора, дієтична добавка може бути рекомендована як додатковий засіб контролю росту кіст нирок І–ІІ категорії за Bosniak.

В статье рассматривается эффективность применения диетической добавки Анеза, которая рекомендуется для контроля размеров простых кист почек. Автором рассмотрены свойства диетической добавки, которые стали основой для проведения 6-месячного инициативного исследования «ЭффекТивность Анеза при Простых кистах почек» (ЭТАП). Дизайн исследования был основан на доказательной практике POEМ. Исследование проводилось как открытое перспективное рандомизированное в одной группе на безвозмездной основе у 60 человек в возрасте от 30 до 65 лет с диагностированной кистой почки І–ІІ категории по Bosniak. Критерии исключения: инвазивный урологический анамнез, почечная недостаточность (хроническая болезнь почек 3-й стадии и выше). Среднее уменьшение объема кисты на фоне приема Анеза в правый почке составило 46,5 %, в левой — 39,9 %, в среднем 42,9 % (Р ≤ 0,01). Лучшая динамика уменьшения объема кист наблюдалась у женщин старше 40 лет — 66,8 % против 52,5 % до 40 лет (t = 0,97) и у мужчин младше 40 лет: 27,1 % против 30,5 % (t = 0,29). Проведенное исследование подтверждает эффективность препарата Анеза у людей с простыми кистами почек, и, по мнению автора, диетическая добавка может быть рекомендована в качестве дополнительного средства контроля роста кист почек І–ІІ категории по Bosniak.

The effectiveness of the dietary supplement Aneza is presented with a practical approach. Aneza is positioned to control the size of simple kidney cysts. The author considers the properties of dietary supplements, which became the basis for a 6-month initiative study EFFECTIVENESS OF ANESA IN SIMPLE KIDNEY CYSTS (ETAP). The POEM study design was based on evidence-based practice and was conducted as an open prospective rando­mized in one group free of charge in 60 people aged 30 to 65 years with a diagnosed cyst I–II according to Bosniak. Exclusion criteria were as follows: invasive urological history, renal failure (chronic kidney disease stage 3 and above). The average decrease in the vo­lume of the cyst on the background of receiving Aneza in the right kidney was minus 46.5 %, in the left — minus 39.9 %, on average minus 42.9 % (P ≤ 0.01). The best dynamics of cyst volume reduction was observed in women older than 40 years — 66.8 % vs. 52.5 % up to 40 years: (t = 0.97), and in men up to 40 years old: 27.1 % vs. 30.5 % (t = 0.29). The study confirms the effectiveness of Aneza in people with simple kidney cysts and, in the author’s opi­nion, a dietary supplement can be recommended as an additional means of controlling the growth of kidney cysts I–II according to Bosniak.


Ключові слова

дієтична добавка; Анеза; дослідження ЕТАП; кіста І–ІІ категорії за Bosniak

диетическая добавка; Анеза; исследование ЭТАП; киста І–ІІ категории по Bosniak

dietary supplement; Aneza; ETAP study; cyst I–II according to Bosniak

Вступ: що таке проста кіста нирки

Нерідко випадковою знахідкою при проведенні ультразвукового дослідження (УЗД) нирок є виявлення кісти нирки. Прийнято вважати, що якщо кількість кіст понад 3 у кожний нирці, то йдеться про можливий початок полікістозу нирок, і такому пацієнту показані консультація нефролога й проведення генетичного дослідження. Якщо кісти виявляються поодинокими, їх кваліфікують за Bosniak за категорією і ступенем їх можливої малігнізації [1]. За категорією I ризик малігнізації складних кіст нирок дорівнює менш ніж 2 %. При категорії II ризик малігнізації кіст нирок дорівнює 18 %. Кісти > III категорії за Bosniak розглядають як варіант нирково-клітинного раку. Більшість кіст нирок при категорії IV класифікації Bosniak мають ризик виникнення злоякісної пухлини понад 90 %.
Найчастіше зустрічаються кісти І категорії — неускладнені, прості доброякісні кісти нирок, які чітко візуалізуються ультразвуком, комп’ютерною і магнітно-резонансною томографією (МРТ). II категорія — доброякісні, мінімально ускладнені кісти, відрізняються від кіст першої категорії появою перегородок, відкладенням кальцію в стінках або перегородках. Дана категорія кіст практично ніколи не малігнізується й потребує динамічного спостереження. Розміри різні, проте частіше менше за 3 см. IIF категорія — доброякісні кісти, які містять більшу кількість тонких перегородок, стінки і перегородки можуть бути потовщені й містити відкладення кальцію у вигляді вузликів. Практично ніколи не накопичують контраст, тому що вони не містять тканинного компонента. Розміри цих кіст можуть бути понад 3 см. Потребують динамічного спостереження. Як правило, не вимагають оперативного лікування [1].

Верифікація діагнозу

Діагноз верифікується урологами на підставі УЗД і/або МРТ нирок. У випадку встановлення діагнозу кісти ІІІ або ІV категорії за Bosniak пацієнти залишаються на урологічному контролі. Лікарі загальної практики спостерігають за пацієнтами з кістами І і ІІ категорій. Контроль (один раз на пів року або рік) включає:
— відстеження креатиніну крові (розрахунок швидкості клубочкової фільтрації, наприклад, за додатком yourGFR); 
— аналіз темпу зростання розмірів кіст і їх структури;
— аналіз сечі. 

Лікування

У лікувальній тактиці можливий вибір із двох опцій: спостереження або пункція кісти із видаленням її вмісту та введенням склерозуючої речовини. 
Тактика спостереження не завжди сприймається позитивно самими пацієнтами, які чекають поради про консервативне лікування кіст(-и). На відміну від полікістозу, де існують певні можливості медикаментозного контролю за темпами росту кіст, для простих кіст обґрунтованої тактики досі не запропоновано. 
З 2019 року на ринок України виведена дієтична добавка (ДД) для контролю простих кіст, що має у своєму складі наступні активні інгредієнти:
— екстракт коренів і кореневищ лопуха справжнього (Arctium lappa) порошкоподібний;
— екстракт трави мучниці звичайної (Arctostaphylos uva-ursi Spreng.) порошкоподібний;
— екстракт плодових тіл березового гриба (Inonotus obliquus) порошкоподібний;
— екстракт плодів шипшини травневої (Rosa majalis Hermm.) порошкоподібний;
— екстракт коренеплодів і листя петрушки городньої (Petroselinum sativum) порошкоподібний;
— екстракт коренів з кореневищами пирію повзучого (Agropyrum resens) порошкоподібний;
— лікопін (Lycopene) з насіння плодів томатів їстівних (Lycopersicon esculentum);
— екстракт незрілих плодів чорного горіха (Juglans nigra) порошкоподібний.
Оскільки ДД не є лікарськими засобами, для введення їх в обіг не вимагається доклінічного вивчення, а також клінічних випробувань. 
Нагадаю, що ДД можна поділити на такі види:
— нутрицевтики — поживні речовини, у тому числі вітаміни, мікроелементи й макроелементи, амінокислоти;
— парафармацевтики (префікс «пара» (з грецької) означає «поруч» або «за межами») є альтернативними натуральними засобами лікування, до яких належать, зокрема, біофлавоноїди, антиоксиданти, фітоестрогени;
— еубіотики або пробіотики — харчові добавки, які містять у своєму складі мікроорганізми (біфідобактерії або лактобактерії) або їх метаболіти — сполуки, що утворюються в організмі у процесі метаболізму (обміну речовин), які беруть участь у гуморальній (за допомогою гормонів) регуляції в організмі, виконують роль будівельних блоків (наприклад, для клітинної мембрани), беруть участь у синтезі коферментів, що відіграють роль активного центру ферментної молекули. До них належать уже згадані амінокислоти, вітаміни, органічні кислоти, пуринові й піримідинові нуклеотиди, антибіотики й алкалоїди (деякі з яких можуть викликати залежність і навіть бути отруйними).
В інструкції до даного засобу зазначено, що його складові сприяють запобіганню росту кістозних утворень у нирках. Саме цю властивість було вирішено перевірити в ініціативному дослідженні «ЕфекТивність Анеза при Простих кістах нирок» (ЕТАП).

Власний досвід

Дизайн дослідження був заснований на доказовій практиці POEМ (Patient Oriented Evidence Matters) [2], яка передбачає пошук очевидної переваги при призначенні засобу. Дослідження проводилось як відкрите перспективне рандомізоване в одній групі (без групи порівняння) на безоплатній основі в 60 осіб віком від 30 до 65 років з діагностованою кістою І–ІІ категорії за Bosniak.
Умови: лікарям компанією-виробником була надана інформація про продукт, який за умовами дослідження пацієнт мав приймати 6 місяців поспіль. Перша упаковка видавалась як пробна безкоштовно, решта купувалась пацієнтами за власний кошт.
Критерії включення: наявність простої кісти І–ІІ категорії за Bosniak.
Критерії виключення: інвазивний урологічний анамнез, ниркова недостатність (хронічна хвороба нирок 3-ї стадії і вище). 
Зацікавленість пацієнтів була обумовлена професійною інформацією і супроводом лікаря й безоплатним проведенням УЗД нирок під час включення в дослідження і після його завершення.
Тривалість дослідження: 6 місяців.
Інтервенція: прийом ДД Анеза по 1 капсулі тричі на добу.
Статистичний аналіз виконувався за допомогою онлайн-калькуляторів [3].

Результати

Дослідження тривалістю 6 місяців було закінчено в 51 особи. Середній вік становив 49 ± 3 роки. Серед них чоловіків було 29, жінок — 22, чоловіків до 40 років — 5, жінок до 40 років — 8, чоловіків після 40 років — 24, жінок після 40 років — 14 осіб, усього пацієнтів до 40 років — 13 осіб, після 40 років — 38 осіб. 
Статистичний аналіз результатів поданий у табл. 1.
Середнє зменшення об’єму кісти на фоні прийому ДД Анеза в правій нирці становило 46,5 %, у лівій — 39,3 %, у середньому 42,9 % (Р ≤ 0,01) (рис. 1, 2).

Переносимість дієтичної добавки Анеза

Із 60 осіб, яких запросили в дослідження, його закінчила 51 (85 %). Лише один із 9 пацієнтів припинив прийом ДД Анеза з причини несприятливих шлункових скарг, що ми трактували як індивідуальну непереносимість. Інші 8 закінчили дослідження раніше з причин, не пов’язаних із прийомом фітопрепарату Анеза. Значущих побічних ефектів, на які звернула б увагу 51 особа — ті, хто приймав Анеза в межах 6-місячного дослідження, вказано не було.

Висновки й практичне значення

Комбінований рослинний засіб Анеза запропонований для контролю збільшення розмірів простих кіст. Багатокомпонентний комплекс має різнонаправлену дію, яка, згідно з результатами проведеного нами дослідження, призводить до статистично значущого зменшення розмірів простих кіст у нирках протягом 6 місяців прийому в усіх осіб з кістами І–ІІ категорії за Bosniak. Найбільша ефективність спостерігається в жінок після 40 років і чоловіків до 40 років. 
Додаткові ефекти ДД Анеза — м’який сечогінний, гіпотензивний, протизапальний, жовчогінний та інші (табл. 2) — збільшують привабливість прийому комбінації рослинних засобів. 
Подяки. Автор висловлює подяку Олегу Володимировичу Петровському — ординатору клініки урології, завідувачу урологічного кабінету клініки амбулаторної допомоги «Головний військовий клінічний госпіталь»; Ярославу Олександровичу Шаповаленко — лікарю-урологу, завідувачу центру «Хірургія одного дня», та Євгену Володимировичу Мелліну — лікарю-урологу першої категорії, дитячому оперуючому урологу другої категорії, фахівцю з УЗД, які проводили ультразвукове обстеження пацієнтів, які увійшли в дослідження.
Конфлікт інтересів. Автор виступив організатором і куратором дослідження. До цього автор брав участь у промоції фітопрепарату Анеза й отримував гонорари від компанії-виробника.
Джерело фінансування. Матеріал підготовлений за власні кошти автора і за його власної ініціативи для підвищення обізнаності лікарів у питаннях контролю наявних кіст у пацієнтів.
 
Отримано/Received 07.07.2021
Рецензовано/Revised 18.07.2021
Прийнято до друку/Accepted 27.07.2021

Список літератури

  1. https://radiographia.info/article/kista-pochki-klassifikatsiya-po-bosniak.
  2. https://wilkes.libguides.com/c.php?g=191942&p=1266516.
  3. https://medstatistic.ru/calculators/averagestudent.html.
  4. Гайовик А., Добжинська М.М. Лікопен — антиоксидант з радіозахисними та протипухлинними властивостями Огляд. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2014. 65(4). 263-71. [PubMed] [Google Scholar]
  5. Eur. J. Clin. Nutr. 2007. 61 (3). 295-303. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602510. Epub 2006 Aug 16.
  6. Hogan J., Couchoud C., Bonthuis M., Ivanov D., Sinha M. Gender Disparities in Access to Pediatric Renal Transplantation in Europe: Data From the ESPN/ERA-EDTA Registry. American Journal of Transplantation. 2016. 16(7). Р. 2097-2105.
  7. Ivanova M.D., Gozhenko A.I., Crestanello T., Ivanov D.D. Early Coaching to Increase Water Intake in CKD. Annals of nutrition and metabolism. 2020. 76. Р. 69-70.

Повернутися до номеру