Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Oral and General Health Том 2, №2, 2021

Повернутися до номеру

Фармакотерапія у стоматології: аналіз застосування лікарських засобів у стоматології в 2021 році

Автори: Мазур І.П.(1, 2), Левченко А.-О.Ю.(2), Стадник М.Б.(3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(3) — Видавничий дім «МедЕксперт», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Щорічно фармацевтичний ринок України поповнюється новими, сучасними лікарськими засобами, а раціональність їх використання залишається актуальною проблемою для лікарів у всьому світі. Впровадження на фармацевтичний ринок та застосування у практиці лікарів-стоматологів великої кількості лікувальних засобів актуалізується у наданні медичним фахівцям своєчасної та повної інформації не тільки щодо клінічної ефективності медичного препарату, а й особливостей застосування, безпечності у використанні та виникнення можливих побічних реакцій. Мета дослідження: проведення моніторингу, порівняльного аналізу результатів призначень фармацевтичних препаратів і засобів догляду за ротовою порожниною лікарями-стоматологами України у 2021 році. Матеріали та методи. Опитування лікарів-стоматологів та аналіз результатів дослідження проводились під егідою громадської організації «Асоціація стоматологів України», групи компаній «MedExpert» та Української рейтингової агенції. До участі у дослідженні було залучено 4026 респондентів — лікарів-стоматологів з усіх областей України. Серед опитаних було 70,25 % жінок і 29,75 % чоловіків. За демографічним розподілом найбільша кількість респондентів була з міста Києва (1003 особи), Львівської (577 осіб), Київської (482 особи) областей, найменша — з Кіровоградської (16 осіб) та Луганської (14 осіб) областей. Дослідження було проведено поетапно, шляхом заповнення анкети-опитувальника, підготовленої ГО «Асоціація стоматологів України», під час науково-практичних заходів, конференцій фахових шкіл для стоматологів в онлайн-режимі у першій половині 2021 року. Предметом дослідження було визначення призначень основних фармацевтичних лікарських препаратів і засобів догляду за порожниною рота. Респондентами виступали лікарі-стоматологи різних спеціальностей, здебільшого терапевтичного та хірургічного профілю. Результати. Дослідження показали, що лікарі-стоматологи широко використовують фармацевтичні препарати в своїй щоденній практиці; значна кількість лікарів-стоматологів регулярно призначають антибактеріальні препарати, а саме комбіновані антибіотики — ципрофлоксацин з тинідазолом (48,36 %), пеніциліни (40,86 %), метронідазол (34,53 %). Для лікування больового синдрому велика частка лікарів-стоматологів використовують нестероїдні протизапальні засоби групи німесулідів (85,89 %). Практично всі стоматологи у своїй щоденній практиці застосовують засоби для місцевого лікування інфекційно-запальних процесів: хлоргексидин (82,51 %), метрогіл дента (67,51 %), місцеві протизапальні препарати (холісал) (47,54 %). Проведений аналіз призначень засобів догляду за порожниною рота — зубних паст, ополіскувачів, зубних щіток. ­Висновки. Результати аналізу призначень фармацевтичних препаратів і засобів догляду за порожниною рота свідчать про їх широке впровадження в щоденну практику лікарів-стоматологів, інформування лікарів-стоматологів про сучасні фармацевтичні препарати і засоби догляду за порожниною рота, дані щодо їх показань і протипоказань, ймовірну взаємодію фармацевтичних препаратів, що впливатимуть на досягнення високоефективних результатів лікування.

Background. Every year the pharmaceutical market of Ukraine is replenished with new modern medicines, and the rationality of their use remains an urgent problem for doctors around the world. The introduction of a large number of drugs on the pharmaceutical market and the use in the practice of dentists is relevant not only in providing medical professionals with timely and complete information on the clinical efficacy of the drug, but also the features of use, safety, and possible side effects. The purpose of the study was a monitoring, comparative analysis of the results of prescriptions of pharmaceuticals and oral care products by dentists of Ukraine in 2021. Materials and methods. A survey of dentists and analysis of the results of the study was conducted under the auspices of the public organization “Association of Dentists of Ukraine”, a group of companies “MedExpert”, and the Ukrainian rating agency. The study enrolled 4026 respondents — dentists from all regions of Ukraine. There were 70.25 % of women and 29.75 % of men among the respondents. According to the demographic distribution, the largest number of respondents was from the city of Kyiv (1003 people), Lviv (577 people), Kyiv (482 people) regions, the smallest — from Kirovohrad (16 people) and Luhansk (14 people) regions. The study was phased, by filling out a questionnaire prepared by the NGO “Association of Dentists of Ukraine” during scientific and practical events, conferences of professional schools for dentists, online in the first half of 2021. The subject of the study was to determine the purpose of the main pharmaceutical drugs and oral care products. Respondents were dentists of various specialties, mostly of therapeutic and surgical profile. Results. Studies have shown that dentists widely use pharmaceuticals in their daily practice; a significant number of dentists regularly prescribe antibacterial drugs, namely combined antibiotics — ciprofloxacin with tinidazole (48.36 %), penicillin (40.86 %), metronidazole (34.53 %). For pain reduction, a large proportion of dentists uses nonsteroidal anti-inflammatory drugs from the group of nimesulide (85.89 %). Almost all dentists in their daily practice use tools for local treatment of infectious and inflammatory processes: chlorhexidine (82.51 %), metrogil-dent (67.51 %), local anti-inflammatory drugs (holisal) (47.54 %). The purpose of oral care products — kinds of toothpaste, rinses, toothbrushes was analyzed. Conclusions. The results of the analysis of the prescriptions of pharmaceuticals and oral care products testify to their widespread introduction in daily practice by dentists, informing dentists about modern pharmaceuticals and oral care products, data on their indications and contraindications, the likely interaction of pharmaceuticals that will affect the achievement of highly effective treatment results.


Ключові слова

лікарські препарати; засоби догляду за порожниною рота; моніторинг призначення лікарських засобів у стоматології

drugs; oral care products; monitoring of prescription drugs in dentistry


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Мазур І.П., Супрунович І.М. Фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду за порожниною рота у призначеннях лікаря-стоматолога (аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2016–2017 роки) НМАПО ім. П.Л. Шупика. Современная стоматология. 2018. № 1. С. 20-25. 
2. Мазур И.П., Слободяник М.В. Применение местных антисептических препаратов в лечении заболеваний пародонта. Дентаклуб. 2015. № 12. С. 9-12. 
3. Мазур І.П., Поворознюк В.В. Кальцемин в комплексном лечении генерализованного пародонтита. Современная стоматология. 2004. № 1(25). С. 64-68. 
4. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2019 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2020. 92 с. 
5. Мазур І.П., Юнакова Н.М., Хлебас С.В. Протимікробна терапія в стоматології. Методичні рекомендації. Дентаклуб. 2020. № 4. С. 32-37. 
6. Мазур І.П., Супрунович І.М., Слободяник М.В., Ананьєва А.В. Комбінована антибактеріальна терапія в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Дентаклуб. 2020. № 5. С. 33-38.
7. Хайтович М.В., Мазур І.П. Менеджмент хронічного післяпроцедурного болю у стоматології. Oral and General Health. 2020. Т. 1. № 1. С. 33-40.
8. Мазур І.П., Супрунович І.М., Стадник М.Б. Моніторинг призначень фармацевтичних препаратів лікарями-стоматологами протягом 2019–2020 років. Oral and General Health. 2020. Т. 1. № 1. С. 18-26.
9. Мазур И.П., Ставская Д.М., Гелашвили Л.Т. Применение фармацевтических препаратов в стоматологии. Современная стоматология. 2016. № 2. С. 24-28.
10. Мазур І.П., Передрій В.А., Дулько С.В. Фармакологічні засоби для місцевого лікування тканин пародонта. Современная стоматология. 2010. № 5. С. 47-52.

Повернутися до номеру