Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Oral and General Health Том 2, №2, 2021

Повернутися до номеру

Оптимізація протоколів лікування хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярній патології

Автори: Копчак О.В.(1), Білоклицька Г.Ф.(2), Ашаренкова О.В.(2), Янішевський К.А.(1)
(1) — ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Взаємозв’язок між захворюваннями пародонта та соматичною патологією доведений багатьма дослідниками. Аналіз даних, отриманих нами при обстеженні 348 пацієнтів, показав, що в осіб віком до 49 років найбільш часто були діагностовані різні форми гінгівіту (36,3–51,65 %) і генералізований пародонтит (ГП) І–ІІ ступеня (48,35–59,42 %). Проте у віці 50–69 років ГП був домінуючим захворюванням серед обстежених (93,2 % осіб), при цьому 56,03 % пацієнтів мали супутню кардіоваскулярну патологію (КВП). Наші дослідження показали, що, незважаючи на значну поширеність захворювань пародонта при КВП, ці хворі систематично не відвідували лікарів-стоматологів для лікування. Проведені нами дослідження свідчать про значну роль автоімунних процесів у формуванні й прогресуванні хронічних генералізованих захворювань пародонта в пацієнтів із супутніми коморбідними станами, зокрема з кардіоваскулярною патологією. Отримані нами дані переконливо свідчать, що одним із важливих автоантигенів, що визначає форми системної запальної відповіді та прогресування локальної й системної ендотеліальної дисфункції при ГП із КВП, є білки теплового шоку. З огляду на вищезазначене був розроблений новий диференційований підхід до лікування ГП при КВП, оснований на новій концепції патогенезу. Патогенетична терапія ГП при КВП базується на симультантному лікуванні захворювань (із включенням регенеративного методу терапії) з урахуванням тяжкості патологічних процесів, що мають взаємообтяжувальний перебіг. Міждисциплінарна інтеграція лікарів-стоматологів та кардіологів дозволить оптимізувати протоколи лікування з урахуванням наявності й тяжкості соматичної патології та підвищить якість лікування ГП в умовах коморбідності.

Many researchers have proven the relationship between periodontal disease and somatic pathology. Analysis of the data obtained from 348 patients showed that patients under the age of 49 were most often diagnosed with various forms of gingivitis — 36.3–51.65 % and generalized periodontitis (GP) I–II degree — 48.35–59.42 %. However, in patients aged 50–69 years, GP was the predominant disease and accounted for 93.2 %, with 56.03 % of patients having concomitant cardiovascular disease (CVD). Our studies showed that despite the significant prevalence of periodontal disease in patients with CVD, they did not systematically visit dentists for treatment. Our studies demonstrated a significant role of autoimmune processes in the formation and progression of chronic generalized periodontal disease in patients with concomitant comorbid conditions, in particular with cardiovascular disease. The data obtained by us demonstrated that one of the important autoantigens that determine the forms of syste-mic inflammatory response and progression of local and systemic endothelial dysfunction in GP with CVD is heat shock proteins. Taking this into consideration, a new differentiated approach to the treatment of GP in CVD was developed based on a new concept of pathogenesis. Pathogenetic therapy of GP in CVD is based on the simultaneous treatment of diseases (including the regenerative method of therapy) taking into account the severity of pathological processes that have an aggravating course. Interdisciplinary integration of dentists and cardiologists will optimize management protocols considering the presence and severity of somatic pathology and, therefore, will improve the quality of GP treatment in conditions of comorbidity.


Ключові слова

генералізований пародонтит; патогенез; кардіоваскулярна патологія; лікування

generalized periodontitis; pathogenesis; cardiovascular disease; treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с.
2. Dye B.A. Global periodontal disease epidemiology. Periodontol 2000. 2012 Feb. 58(1). 10-25. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00413.x.
3. Costa F.О., Susin C., Cortelli J.R., Almeida Pordeus I. Epidemiology of periodontal disease. Int. J. Dent. 2012. 2012. 848641. doi: 10.1155/2012/848641.
4. Heaton B., Dietrich T. Analytic epidemiology and periodontal diseases. Periodontol 2000. 2012 Feb. 58(1). 112-20. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00419.x
5. Мазур І.П., Павленко О.В., Близнюк В.Г. Сучасний стан стоматологічної допомоги в Україні. Здоров’я України. 2017. 18 (415). 74-75.
6. Page R.С., Beck J.D. Risk assessment for periodontal diseases. Int. Dent. J. 1997 Apr. 47(2). 61-87.
7. Fernandez-Solari J., Barrionuevo P., Mastronardi C.A. Periodontal disease and its systemic associated diseases. Mediators Inflamm. 2015. 2015. 153074. doi: 10.1155/2015/153074.
8. John V., Alqallaf H., De Bedout T. Periodontal Disease and Systemic Diseases: An Update for the Clinician. J. Indiana Dent. Assoc. 2016 Winter. 95(1). 16-23. 
9. Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. Int. J. Health Sci. (Qassim). 2017 Apr-Jun. 11(2). 72-80.
10. Дрогомирецька М.С., Мірчук Б.М., Дєньга О.В. Розповсюдженість зубно-щелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди. Укр. стоматол. альманах. 2010. 1(2). 51-7.
11. Ашуров Г.Г., Исмоилов А.А. Результаты оценки состояния тканей пародонта у больных с общесоматической патологией. Вестн. последиплом. образования в сфере здравоохранения. 2012. 4. 10-2.
12. Вейсгейм Л.Д., Люмкис Е.В. Состояние вопроса о влиянии соматических заболеваний на клинику и лечение пародонтитов. Новое в стоматологии. 2004. 6. 75-6.
13. Трухан Д.И., Трухан Л.Ю. Пародонтит и сердечно-сосудистые заболевания: параллельно или в одной связке? Consilium Medicum. 2015. 17(5). 73-9.
14. Витовский Р.М., Мазур И.П., Слободяник  М.В., Мартыщенко И.В. Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы). Вісник серцево-судинної хірургії. 2018. 1. 72-78.
15. Desvarieux M., Demmer R.Т., Jacobs D.R. et al. Periodontal bacteria and hypertension: the oral infections and vascular disease epidemiology study (INVEST). J. Hypertens. 2010 Jul. 28(7). 1413-21. doi: 10.1097/HJH.0b013e328338cd36.
16. Oberoi S.S., Harish Y., Hiremath S., Puranik M. A cross-sectional survey to study the relationship of periodontal disease with cardiovascular disease, respiratory disease, and diabetes mellitus. J. Indian. Soc. Periodontol. 2016 Jul-Aug. 20(4). 446-452. doi: 10.4103/0972-124X.186946.
17. Goulart A.С., Armani F., Arap A.М. et al. Relationship between periodontal disease and cardiovascular risk factors among young and middle-aged Brazilians. Cross-sectional study. Sao Paulo Med. J. 2017 May-Jun. 135(3). 226-233. doi: 10.1590/1516-3180.2016.0357300117.
18. Peng C.Н., Yang Y.S., Chan K.C. et al. Periodontal treatment and the risks of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes: a retrospective cohort study. Intern Med. 2017. 56(9). 1015-1021. doi: 10.2169/internalmedicine.56.7322.
19. Максимова О.П. Старт болезней пародонта. Клин. стоматология. 2012. 4. 44-50.
20. Kitagawa M., Kurahashi T., Matsukubo T. Relationship between general health, lifestyle, oral health, and periodontal disease in adults: a large cross-sectional study in Japan. Bull. Tokyo Dent. Coll. 2017. 58(1). 1-8. doi: 10.2209/tdcpublication.2016-2100.
21. Hugoson A., Jordan T. Frequency distribution of individuals aged 20–70 years according to severity of periodontal disease. Community Dent. Oral. Epidemiol. 1982 Aug. 10(4). 187-92.
22. Титов В.Н., Крылин В.В. Стресс, белки-шапероны, нарушение биологической функции эндоэкологии и биологических реакций экскреции, воспаления и артериального давления (лекция). Клин. лаб. диагностика. 2010. 5. 20-36.
23. Gomez-Pastor R., Burchfiel E.Т., Thiele D.J. Regulation of heat shock transcription factors and their roles in physiology and disease. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2017 Aug 30. doi: 10.1038/nrm.2017.73.
24. Никитин К.Д. Белки теплового шока: биологические функции и перспективы применения. Клин. онкогематология. Фундам. исслед. и клин. практика. 2008. 1(2). 125-130.
25. Чиркова О.В. Белки теплового шока: физиологическая роль, методики определения и клиническое значение. Вестн. новых мед. технологий. 2006. 13(3). 45-8.
26. Лебедев К.А. Физиологическая целесообразность функций образраспознающих рецепторов в иммунологии. Физиология человека. 2007. 33(5). 133-7.
27. Волчегорский И.А., Корнилова Н.В., Бутюгин И.А. Сравнительный анализ состояния системы «перекисное окисление липидов — антиоксидантная защита» в слюне больных хроническим пародонтитом легкой и средней тяжести. Стоматология. 2010. 89(6). 24-7.
28. Цыбиков Н.Н., Баранов С.В., Кузник Б.И., Малежик Л.П., Исакова Н.В. Уровень белка теплового шока-70, цитокинов и автоантител к ним в сыворотке крови, ротовой и зубодесневой жидкости при пародонтите. Стоматология. 2014. 1. 16-8.
29. Белоклицкая Г.Ф., Волинская Т.Б. Азбука ручного скейлинга. Киев: КИТ, 2011. 68 с.
30. Улитовский С.Б. Роль гигиены полости рта в развитии заболеваний пародонта. Пародонтология. 2000. 3. 21-3.
31. Ахмеров Р.Р. Регенеративная медицина на основе автологичной плазмы. Технология PlasmoliftingTM. М.: Литтерра, 2014. 160 с.
32. Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В., винахідники; НМАПО ім. П.Л. Шупика, патентовласник. Спосіб лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта. Патент України № 98756. 2015 трав. 12.
33. Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В, винахідники; НМАПО ім. П.Л. Шупика, патентовласник. Спосіб оцінки концентраційної здатності тромбоцитів для отримання збагаченої тромбоцитами плазми (PRP) та визначення оптимального об’єму при лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань. Патент України № 119952. 2017 жовт. 10.
34. Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф., Стеченко Л.О., Кривошеєва О.І. Ультраструктурна організація тканин ясен хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярній патології. Світ медицини та біології. 2017. (1). 121-6.
35. Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф., Стеченко Л.О., Кривошеєва О.І. Ультраструктура пародонта при проведенні комплексного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями в умовах застосування PRP. Вісн. пробл. біології і медицини. 2017. 2(3). 179-88.

Повернутися до номеру