Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Архів офтальмології України Том 7, №1, 2019

Повернутися до номеру

Эффективность глазных капель Травинор® и Дорзитим® в лечении первичной открытоугольной глаукомы и некоторые биоморфометрические корреляции

Автори: Сидорова М.В.
Клиника «Добробут», г. Киев, Украина

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Ефективне зниження внутрішньоочного тиску (ВОТ) є запорукою досягнення цільового тиску. Мета дослідження: вивчити ефективність препарату Травінор® (травопрост 0,004%) і комбінованого антиглаукомного препарату Дорзитим® (дорзоламіду гідрохлорид 2% + тимо­лолу малеат 0,5%) у лікуванні первинної відкритокутової глаукоми, а також визначити морфометричні кореляції параметрів зорового нерва і центральної товщини рогівки в пацієнтів із різними стадіями первинної відкритокутової глаукоми. Матеріали та методи. У дослідження увійшли 45 пацієнтів (90 очей) зі вперше виявленою відкритокутовою глаукомою І, ІІ і ІІІ стадії. Пацієнтам із внутрішньоочним тиском до 24 мм рт.ст. включно був призначений Травінор® як монотерапія, а при більшому ВОТ — комбінації Травінору® з тимололом 0,5% або Травінору® з Дорзитимом®. Облік показників ВОТ проводили через один, два і три тижні. Результати. Динаміка зниження ВОТ на монотерапії Травінором® становила 8,54 мм рт.ст. за 1 місяць спостереження (з 24,81 ± 0,93 мм рт.ст. до 16,27 ± 0,44 мм рт.ст. (p < 0,01; n = 17). Сумісна терапія Травінором® і тимо­лолом 0,5% показала зниження ВОТ з 28,14 ± 3,37 мм рт.ст. до 19,52 ± 1,94 мм рт.ст. (p < 0,01; n = 19), середня різниця з вихідним ВОТ — 8,62 мм рт.ст., що становить 30,63 %. У групі комбінованого лікування Травінором® і Дорзитимом® зниження ВОТ відбувалося з 30,5 ± 1,9 мм рт.ст. до 20,62 ± 2,05 мм рт.ст. (p < 0,01; n = 9), різниця з вихідним ВОТ становить 32,93 %. Висновки. Травінор® і Дорзитим® є ефективними і безпечними препаратами для лікування глаукоми як у монотерапії, так і в комбінації.

Введение. Эффективное снижение внутриглазного давления является залогом достижения целевого давления. Цель исследования: изучить эффективность препарата Травинор® (травопрост 0,004%) и комбинированного антиглаукомного препарата Дорзитим® (дорзоламида гидрохлорид 2% + тимолола малеат 0,5%) в лечении первичной открытоугольной глаукомы, а также определить морфометрические корреляции параметров зрительного нерва и центральной толщины роговицы у пациентов с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы. Материалы и методы. В исследование вошли 45 пациентов (90 глаз) с впервые выявленной открытоугольной глаукомой І, ІІ и ІІІ стадии. Пациентам с внутриглазным давлением (ВГД) до 24 мм рт.ст. включительно был назначен Травинор® в качестве монотерапии, а при большем ВГД — комбинации Травинора® с тимололом 0,5% или Травинора® с Дорзитимом®. Учет показателей ВГД проводили через одну, две и три недели. Результаты. Динамика снижения ВГД на монотерапии Травинором® составила 8,54 мм рт.ст. за 1 месяц наблюдения (с 24,81 ± 0,93 мм рт.ст. до 16,27 ± 0,44 мм рт.ст. (p < 0,01; n = 17)). Сочетанная терапия Травинором® и тимололом 0,5% показала снижение ВГД с 28,14 ± 3,37 мм рт.ст. до 19,52 ± 1,94 мм рт.ст. (p < 0,01; n = 19), средняя разница с исходным ВГД — 8,62 мм рт.ст., что составляет 30,63 %. В группе комбинированного лечения Травинором® и Дорзитимом® снижение ВГД происходило с 30,5 ± 1,9 мм рт.ст. до 20,62 ± 2,05 мм рт.ст. (p < 0,01; n = 9), разница с исходным ВГД составила 32,93 %. Выводы. Травинор® и Дорзитим® являются эффективными и безопасными препаратами для лечения глаукомы как в монотерапии, так и в комбинации.

Background. Effective reduction of intraocular pressure (IOP) is the basis for achieving the target pressure. Purpose was to evaluate the effectiveness of Travinor® (travoprost 0.004%) and the combined antiglaucoma drops Dorzitim® (dorzolamide hydrochloride 2% + timolol maleate 0.5%) in the treatment of primary open-angle glaucoma and also to determine the morphometric correlations of the optic nerve parameters and the central corneal thickness in patients with different stages of primary open-angle glaucoma. Materials and methods. The study included 45 patients (90 eyes) with newly diagnosed open-angle glaucoma stages І, ІІ and ІІІ. Patients with IOP up to 24 mmHg inclusive were prescribed Travinor® as monotherapy, and in greater IOP — the combination of Travinor® with 0.5% timolol or Travinor® with Dorzitim®. IOP parameters were evaluated one, two and three weeks after. Results. The dynamics of IOP reduction on Travinor® monotherapy was 8.54 mmHg within one month of observation (from 24.81 ± 0.93 mmHg to 16.27 ± 0.44 mmHg (p < 0.01, n = 17)). Combined therapy with Travinor® and timolol 0.5% showed a decrease in IOP from 28.14 ± 3.37 mmHg to 19.52 ± 1.94 mmHg (p < 0.01, n = 19), the mean difference from baseline is 8.62 mmHg, that is, 30.63%. In the group of Travinor® and Dorzitim® (n = 9) combination, IOP reduced from 30.5 ± 1.9 mmHg to 20.62 ± 2.05 mmHg (p < 0.01, n = 9), the difference from baseline is 32.93%. Conclusions. Travinor® and Dorzitim® are effective and safe drugs for the treatment of glaucoma, both as monotherapy and in combination.


Ключові слова

первинна відкритокутова глаукома; комбіноване лікування; травопрост; дорзоламіду гідрохлорид і тимололу малеат

первичная открытоугольная глаукома; комбинированное лечение; травопрост; дорзоламида гидрохлорид и тимолола малеат

primary open-angle glaucoma; combined treatment; travoprost; dorzolamide hydrochloride; timolol maleate

Введение

Многие годы глаукома оставалась одной из главных причин слепоты в мире [1, 2]. Связано это было с тем, что глаукома является сложным многофакторным заболеванием, обусловленным генетической предрасположенностью и индивидуальными анатомическими и функциональными факторами риска [3, 4]. Многие годы основным показателем, на который опирались при постановке диагноза и контроле стабилизации заболевания, было внутриглазное давление (ВГД). Однако современное представление о его норме и границах колебаний несколько иное, чем 20 лет назад, в последние годы появились понятия «толерантное» и «целевое давление» [5, 6]. Кроме того, глаукома относится к тем болезням, которые не сказываются на зрении пациента вплоть до третьей, далеко зашедшей стадии заболевания, а выявленная на такой стадии глаукома зачастую не останавливается ни каплями, ни оперативным лечением [7, 8].

В настоящее время, несмотря на бурное развитие методов биоморфометрии зрительного нерва, ВГД остается динамичным показателем, на который мы можем влиять глазными каплями [8, 10]. С начала двухтысячных годов в офтальмологии появились сканеры для исследования прижизненной структуры диска зрительного нерва и слоев сетчатки, так называемая биоморфометрия посредством когерентной томографии и сканирующей лазерной поляриметрии [7, 9]. Это существенно облегчило понимание процесса атрофии зрительного нерва и в то же время позволило использовать параметры зрительного нерва и волокон сетчатки для скрининга прогрессирования или стабилизации глаукомной атрофии. Таким образом, появилось понятие целевого давления, которое приобретает значение толерантного давления в тех случаях, когда при стабильном давлении и минимизации суточных колебаний не происходит апоптоз ганглиозных клеток с дальнейшей атрофией зрительного нерва [5, 9].

Цель исследования: изучить эффективность снижения ВГД с помощью терапии глазными каплями Травинор® и Дорзитим®, а также определить морфометрические корреляции параметров зрительного нерва и центральной толщины роговицы у пациентов с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы.

Материалы и методы

В группу исследования вошли 23 пациента (45 глаз) с впервые выявленной открытоугольной глаукомой І, ІІ и ІІІ стадии. Все пациенты были уведомлены об участии в исследовании, подписали согласие на участие, протокол исследования одобрен этической комиссией клиники и соответствует принципам Хельсинкской декларации о клинических испытаниях.

Офтальмологическое обследование включало визометрию, пневмотонометрию, пахиметрию и рефрактометрию на комбинированном аппарате СТ-1 (Topcon), периметрию на аппарате Tomey AR ver.6.1.2 по протоколу Screening, биомикроскопию переднего и заднего отрезка глаза. Определение открытого угла передней камеры было подтверждено при гониоскопии с линзой Гольдмана. Исследование суммарной толщины периневральных волокон оценивали при помощи оптического когерентного томографа Topcon 3D OCT-2000FA plus (Ver.8.37) по протоколу 3D Disc (6,0 × 6,0 мм).

Статистическую обработку данных проводили в SPSS ver. 17 for Windows. Исследование поля зрения позволило определить стадии глаукомы: I стадия — в 12 глазах (Мean Defect — 3,97 ± 1,75 dB), II стадия — в 17 глазах (МD — 8,98 ± 2,85 dB), III стадия — в 16 глазах (МD — 14,52 ± 2,27 dB). Все пациенты были с впервые выявленной глаукомой, показатели исходного ВГД представлены в табл. 1. Впервые выявленная глаукома на І стадии заболевания была в 12 глазах, а средний показатель ВГД составил 24,81 ± 0,84 мм рт.ст., количество глаз со ІІ и ІІІ стадией заболевания было почти равным — 16 и 17 соответственно. Примечательно, что первичное ВГД на этих стадиях отличалось в среднем всего на 2,84 мм рт.ст., то есть во ІІ стадии исходное давление в группе было 28,14 ± 3,37 мм рт.ст., а в ІІІ — 30,98 ± 2,72 мм рт.ст. Это является основанием для более активного снижения ВГД уже на II стадии глаукомы. Все показатели ВГД представлены с пересчетом на центральную толщину роговицы. Учет гипотензивного эффекта Травинора® в монотерапии и Травинора® в комбинации с Дорзитимом® проводился по группам, в которых были разные стадии глаукомы.

По рекомендациям Terminology and Guidelines for Glaucoma, 2017 [2], препаратом первой линии в лечении глаукомы является простагландин, следовательно, пациентам с исходным ВГД до 24 мм рт.ст. включительно назначали Травинор® (травопрост) в монотерапии. Поскольку травопрост способен снизить ВГД на 29–31 % [3], то ожидаемое среднее ВГД в этой группе составляло 16 мм рт.ст. Такая терапия назначена во всех случаях с I стадией (12 глаз) и на II стадии глаукомы в 5 глазах. При впервые выявленном давлении 25–28 мм рт.ст. терапию начинали с комбинации Травинора® (травопрост) и тимолола малеата 0,5% (12 глаз со II стадией и 7 глаз с III стадией глаукомы) с целью большего, чем на 30 %, снижения ВГД. В случаях первичного давления 29 мм рт.ст. и выше терапию начинали с комбинации Травинора® (травопрост) и Дорзитима® (дорзоламид 2% + тимолол 0,5%) — с целью более чем на 35 % снизить исходное ВГД. Эту группу составили 9 глаз с III стадией глаукомы.

Корреляционный анализ Пирсона проводили между данными толщины роговицы (мкм), суммарной толщины периневральных волокон сетчатки (мкм) и линейного (по горизонтали) соотношения экскавации к диску зрительного нерва. Последний показатель является соотношением, а не абсолютной величиной, поэтому он более подходит для сравнительного анализа дисков разных размеров. В исследование включали диски зрительного нерва среднего размера 1,6–1,9 мм по горизонтальному размеру.

Статистическую значимость различий в показателях ВГД до и после применения капель оценивали при помощи критерия Стьюдента, а коэффициент корреляции Пирсона определяли в программе Excel for Windows.

Результаты и обсуждение

Все пациенты были с впервые выявленной глаукомой, показатели первичного (исходного) ВГД представлены в табл. 1. Монотерапия Травинором® проводилась в 12 глазах с І стадией и 5 глазах — со ІІ стадией глаукомы (n = 17). Динамика снижения ВГД на монотерапии Травинором® составила 8,54 мм рт.ст. за 1 месяц наблюдения (с 24,81 ± 0,93 мм рт.ст. до 16,27 ± 0,44 мм рт.ст. в группе). Такой результат снижения ВГД (на 34,42 % от исходного) стал возможен благодаря сильному действующему веществу травопросту 0,004%, содержащемуся в Травиноре®, и начальным изменениям в трабекуле и шлеммовом канале глаз с І и ІІ стадиями заболевания. Никто из пациентов не выбыл из группы, побочные явления в виде незначительного покраснения, слезотечения и рези наблюдались в 4 глазах. Применением лубрикантов в глазных каплях эти симптомы были устранены в течение недели.

Сочетанная терапия Травинором® и тимололом 0,5% включала 12 глаз на ІІ стадии заболевания и 7 глаз с ІІІ стадией процесса (n = 17). В первую неделю лечения ВГД в группе снизилось незначительно — с 28,14 ± 3,37 мм рт.ст. до 25,88 ± 2,77 мм рт.ст. (всего на 8,03 %), что можно объяснить склерозированием в трабекуле и ригидностью шлеммова канала. Далее динамика снижения ВГД была более активной, и в конце месяца показатель в группе равнялся 19,52 ± 1,94 мм рт.ст. (p < 0,01), средняя разница с исходным ВГД — 8,62 мм рт.ст., что составляет 30,63 %. Четверо пациентов (8 глаз) жаловались на покраснение и рези в глазах, у всех пациентов симптомы уменьшились после назначения капель с гиалуроновой кислотой 0,24%.

В третьей группе комбинированного лечения Травинором® и Дорзитимом® (9 глаз с ІІІ стадией глаукомы) ВГД снижалось медленно и через 2 недели составило 23,43 ± 2,84 мм рт.ст. (23,5 % от исходного). Через 3 недели средний показатель ВГД на ІІІ стадии глаукомы составил 23,62 ± 2,05 мм рт.ст., а еще через неделю — 20,62 ± 2,05 мм рт.ст. (p < 0,01), разница с исходным ВГД составила 32,93 %. Применение трех действующих веществ в двух глазных формах обладает эффектом потенцирования, а также повышает комплайенс пациентов к лечению [1]. У 2 пациентов (по одному глазу с ІІІ стадией глаукомы) целевое давление не было достигнуто, они были направлены к офтальмохирургу. Следует отметить, что на ІІІ стадии глаукомы для сохранения жизнеспособности аксонов зрительного нерва по рекомендациям Terminology and Guidelines for Glaucoma, 2017 [2], ВГД следует удерживать в рамках 17–19 мм рт.ст., особенно если учесть, что при гониоскопии у половины таких пациентов отмечалась выраженная смешанная пигментация угла передней камеры и узкий профиль угла.

Поскольку всем пациентам проводили оптическую когерентную томографию зрительного нерва, то представляет интерес анализ некоторых биоморфометрических показателей. В корреляционный анализ Пирсона включили толщину роговицы, суммарную толщину периневральных волокон сетчатки и показатель линейного соотношения экскавации к диску. Данные варьировали в зависимости от стадии впервые выявленной глаукомы. Так, в І стадии толщина волокон была наибольшей и составила 79,72 ± 8,66 мкм, что незначительно ниже нормы — 83,14 ± 7,94 мкм. Во ІІ стадии — 60,29 ± 12,08 мкм, а в ІІІ стадии — 44,93 ± 11,02 мкм, что составляет 29 % от толщины волокон в здоровом нерве. Линейное соотношение экскавации к диску прогрессивно увеличивалось от І к ІІІ стадии, при этом в маленьких дисках диаметром 1,6–1,7 мм экскавация в ІІІ стадии заболевания была в среднем 0,75, тогда как в больших — до 0,98. Корреляционный анализ Пирсона выявил положительную связь между толщиной периневральных волокон и центральной толщиной роговицы (+0,54), то есть у пациентов с тонкой роговицей наблюдается большее истончение периневральных волокон. Отрицательный корреляционный коэффициент (–0,51) был получен между толщиной роговицы и величиной экскавации. В глазах с тонкой роговицей наблюдалась большая экскавация, что, вероятно, связано с более тонкой lamina cribrosa, большим продавливанием волокон в диске зрительного нерва в сторону орбиты — в большинстве таких глаз наблюдается ІІІ стадия глаукомы.

Выводы

1. У пациентов с впервые выявленной глаукомой схема назначения гипотензивных препаратов зависит от исходного ВГД, стадии глаукомы и степени повреждения нервных волокон диска и сетчатки.

2. У пациентов с І и ІІ стадией глаукомы применение монотерапии Травинором® (травопрост) дало снижение давления с 24,81 ± 0,93 мм рт.ст. до 16,27 ± 0,44 мм рт.ст. в течение месяца, что составляет 34,42 % от исходного ВГД.

3. Сочетанное применение Травинора® и тимолола 0,5% позволило снизить ВГД в среднем на 8,62 мм рт.ст. в группе, что составляет 30,63 % от исходного уровня. Такой вид лечения показан для пациентов со ІІ и ІІІ стадией глаукомы при умеренном повышении ВГД до 28 мм рт.ст. с целью более чем на треть снизить исходное ВГД и минимизировать его суточные колебания.

4. Для пациентов с впервые выявленной ІІІ стадией глаукомы и исходным ВГД выше 28 мм рт.ст. целесообразно сразу назначать три действующих гипотензивных препарата в двух глазных формах — капли Травинор® и Дорзитим®.

5. Корреляционный анализ морфометрических показателей диска и толщины роговицы подтвердил данные о более развитых стадиях глаукомы и большем истончении нервных волокон в глазах с тонкой роговицей — менее 485,37 мкм.

Клинический пример

Пациентка М., 56 лет, обратилась с жалобами на снижение зрения правого глаза. После обследования выявлено ВГД правого глаза 30 мм рт.ст., а левого — 25 мм рт.ст., пахиметрия — 544 мкм. Острота зрения OD = 0,4|0,7 c sph + 1,0 D; OS = 0,3|0,9 c sph + 1,5 D. Диагноз: гиперметропия слабой степени и начальная катаракта обоих глаз. Открытоугольная IIIВ глаукома правого глаза и открытоугольная IIА глаукома левого глаза.

При биомикроскопии обоих глаз картина идентичная: глаза спокойные, роговица прозрачная, угол передней камеры открытый, пигментация эндогенная средней степени выраженности. В обоих глазах рисунок радужки четкий, псевдоэксфолиаций и атрофии пигментного листка нет. В хрусталиках — начальные помутнения задних кортикальных слоев. В стекловидном теле — умеренно выраженная нитчатая деструкция. На глазном дне: диск зрительного нерва обоих глаз бледный, границы четкие. Экскавация зрительного нерва правого глаза 0,8, левого — 0,4, значительный сдвиг сосудистого пучка в назальную сторону, более выраженный в правом глазу. Артерии сужены, склерозированы, вены широкие, умеренно извитые. Макула и периферические отделы в обоих глазах — без патологии.

Поскольку первичное ВГД в правом глазу превышало 28 мм рт.ст., то была назначена комбинированная терапия: Травинор® на ночь, Дорзитим® 2 раза в день. В левый глаз назначен Травинор® на ночь в комбинации с тимололом 0,5% дважды в день. За месяц лечения ВГД в правом глазу снизилось на 9 мм рт.ст. и составило 21 мм рт.ст., а в левом — на 7 мм рт.ст. и составило 18 мм рт.ст.

Изучение параметров зрительного нерва и толщины периневральных волокон проводилось по протоколу 3D Disc (6,0 × 6,0 мм), результаты анализа представлены на рис. 1. Средний размер наблюдается в обоих зрительных нервах (правый 1,85 и 1,95 мм, а левый — 1,8 и 1,84 мм по горизонтали и вертикали соответственно), а широкая и глубокая экскавация — только в правом зрительном нерве, в котором подтверждается III стадия глаукомы по периметрии. В правом зрительном нерве (рис. 1) выявлены семь красных секторов истончения периневральных волокон, а в левом — пять красных секторов, что свидетельствует о значительных процессах апоптоза в нервных волокнах обоих глаз. Линейное соотношение экскавации к диску (Linear CDR) в правом глазу составляет 0,93, а в левом — 0,66 при норме 0,5. В результате объем нейроретинального пояска (Rim Volume) даже в лучшем левом глазу со II стадией глаукомы составляет 0,15 мм3 при норме 0,3 мм3. В правом глазу объем нейроретинального пояска в 10 раз меньше нормы и составляет 0,03 мм3, что предполагает жесткий контроль ВГД и его максимально возможное снижение с помощью глазных капель Травинор® и Дорзитим® для сохранения волокон нерва и поля зрения.

Конфликт интересов. Не заявлен.


Список літератури

1. Аліфанова Т.А., Гладченко Ю.Ю., Чуйко О.Л. Інвалідність унаслідок патології органу зору в Україні // Філатовські читання: наук.-практ. конф. офтальмол. з міжнар. участю, присвяч. 75-річчю заснування Інституту ім. В.П. Філатова: тези доп. — Одеса, 2011. — С. 340.

2. European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 4th Edition — Chapter 3: Treatment principles and options Supported by the EGS Foundation // Br. J. Ophthalmol. — 2017. — 101 (6). — 130-195.

3. Риков С.О., Бурдей А.В., Зябліцев С.В., Могілевський С.Ю. Прогнозування розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази // Офтальмол. журн. — 2018. — № 4. — С. 11-16.

4. World Health Organization. Blindness and visual impairment (accessed Oct.2017). http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-imp…

5. Нестеров А.П. Глаукома. — М.: Медицинское информационное агентство, 2008. — 360 с.

6. Weinreb R.N., Aung T., Medeiros F.A. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review // JAMA. — 2014. — 311. — 1901-11. [PMID: 24825645].

7. Риков С.О., Кондратенко Ю.М., Лаврик Н.С., Макаренко І.А., Видиборець С.В. Дослідження стану диска зорового нерва після двоетапного хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми за результатами скануючих лазерних методів діагностики // Архів офтальмології України. — 2014. — Т. 2, № 1. — С. 12-19. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aroft_2014_2_1_5.

8. Клюев Г.О., Головкин В.В. Оценка эффективности применения комбинации препаратов дорзамед и тимолол 0,5% при лечении первичной открытоугольной глаукомы // Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 44-46.

9. Завгородняя Н.Г., Пасечникова Н.В. Новый взгляд на старую проблему.  — ЗапорожьеОрбита-Юг, 2010. — 192 с.

10. European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 4th Edition — Chapter 2: Classification and Terminology Supported by the EGS Foundation // Br. J. Ophthalmol. — 2017. — 101 (5). — 73-127.


Повернутися до номеру