Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №2, 2018

Повернутися до номеру

Риск развития синдрома обструктивного апноэ сна у больных сахарным диабетом 2-го типа

Автори: Даминова Л.Т.(1), Есимова Д.М.(2), Муминова С.У.(3), Садыкова Д.Ш.(3), Султанова Ф.Т.(3)
1 - Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
2 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
3 - Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Поширеність синдрому обструктивного апное сну (СОАС) у осіб із цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу становить від 18 до 36 %. Мета дослідження: вивчити частоту СОАС і особливості його перебігу у хворих на ЦД 2-го типу. Матеріали та методи. Обстежено 300 пацієнтів (середній вік 59,40 ± 6,66 року) з ЦД 2-го типу (150 жінок і 150 чоловіків). Результати. За результатами анкетування відзначено, що хропіння уві сні зустрічалося у 45,4 % чоловіків і 75,7 % жінок з ЦД 2-го типу. 87 % пацієнтів пред’являли скарги на слабкість упродовж дня. У 25,7 % жінок і 10,6 % чоловіків виявлені періодичні зупинки дихання уві сні. Підвищення артеріального тиску, переважно у ранішні години, спостерігалося у пацієнтів з ЦД 2-го типу серед жінок частіше (96,9 %), ніж у чоловіків (65,1 %). Високий ризик розвитку СОАС мали 37,5 % чоловіків і 40,9 % жінок з ЦД 2-го типу. Висновки. СОАС має негативний вплив на якість життя хворих на ЦД 2-го типу, а також знижує показники загального здоров’я і фізіологічного сну, що позначається на фізичному і психологічному стані пацієнтів. Пацієнти з надмірною масою тіла більше зазнають ризику розвитку СОАС. Отримані результати дозволяють рекомендувати подальше дослі­дження хворих з полісомнографом для постановки діагнозу СОАС і його лікування.

Актуальность. Распространенность синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) у лиц с сахарным диабетом (СД) 2-го типа составляет от 18 до 36 %. Цель исследования: изучить частоту встречаемости СОАС и особенности его течения у больных СД 2-го типа. Материалы и методы. Обследовано 300 пациентов (средний возраст 59,40 ± 6,66 года) с СД 2-го типа (150 женщин и 150 мужчин). Результаты. По результатам анкетирования отмечено, что храп во сне встречался у 45,4 % мужчин и 75,7 % женщин с СД 2-го типа. 87 % пациентов предъявляли жалобы на слабость в течение дня. У 25,7 % женщин и 10,6 % мужчин выявлены периодические остановки дыхания во сне. Повышение артериального давления, пре­имущественно в утренние часы, наблюдалось у пациентов с СД 2-го типа среди женщин чаще (96,9 %), чем у мужчин (65,1 %). Высокий риск развития СОАС имели 37,5 % мужчин и 40,9 % женщин с СД 2-го типа. Выводы. СОАС оказывает негативное влияние на качество жизни больных СД 2-го типа, а также снижает показатели общего здоровья и физиологического сна, что сказывается на физическом и психологическом состоянии пациентов. Пациенты с избыточной массой тела больше подвергаются риску развития СОАС. Полученные результаты позволяют рекомендовать дальнейшее исследование больных с полисомнографом для постановки диагноза СОАС и его лечения.

Background. The prevalence of obstructive sleep apnea in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) is 18–36 %. The purpose of the research was to study the incidence of obstructive sleep apnea among men and women with type 2 DM. Materials and methods. Total of 300 patients were examined (mean age 59.40 ± 6.66 years). They were divided into 2 groups: 150 wo­men (mean age 57.4 ± 7.6 years), mean body mass index (BMI) 31.2 ± 5.0 kg/m2, neck circumference 38.04 ± 2.00 cm, and 150 men with type 2 DM (mean age 54.0 ± 8.3 years), mean BMI — 28.9 ± 7.2 kg/m2, neck circumference 41.8 ± 3.0 cm. Results. According to results of our questionnaire survey, 45.4 % of men and 75.7 % of women suffe­ring from type 2 DM had a snore. In each group, 87 % of subjects complained of weakness during the day. 25.7 % of women and 10.6 % of men had periodic respiratory arrest while sleeping. The increase of blood pressure, mainly in the mor­ning, was observed in patients with type 2 DM, in women (96.9 %) more often than in men (65.1 %). BMI > 30 kg/m2 was detected in 57.8 % of men and 63.6 % of women. According to the STOP-bang questionnaire, the risk of developing obstructive sleep apnea among Uzbek population was 37.5 % in men and 40.9 % in wo­men with type 2 DM, a gender diffe­rence was revealed. Conclusions. Quality of life is indicator of the state of health, any its violation dictates the need for timely detection and correction of obstructive sleep apnea. The results obtained make it possible to recommend further examination of patients using polysomnography to determine the diagnosis of obstructive sleep apnea and its treatment.


Ключові слова

цукровий діабет; синдром обструктивного апное сну

сахарный диабет; синдром обструктивного апноэ сна

diabetes mellitus; obstructive sleep apnea syndrome

Введение

В течение последних десятилетий сахарный диабет (СД) наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями стал все более распространенной патологией и к настоящему времени приобрел масштабы неинфекционной эпидемии. В Республике Узбекистан за 2017 год зарегистрировано 182 865 больных СД. Реальное количество больных превышает зарегистрированное в 10 раз; за последние 18 лет количество больных СД по обращаемости в Узбекистане увеличилось в 2,4 раза (данные МЗ РУз).
Распространенность синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) у лиц с СД 2-го типа составляет от 18 до 36 % [1]. Апноэ сна является новым фактором риска СД 2-го типа, и наоборот, хроническая гипергликемия может способствовать развитию СОАС. У пациентов с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) < 25 кг/м2), не имевших основного фактора риска развития СД, частые эпизоды храпа были связаны со снижением толерантности к глюкозе и более высоким уровнем гликированного гемоглобина [2].
Доказано, что апноэ сна оказывает отрицательное влияние на функцию бета-клеток поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину. Имеется достоверная связь между снижением сатурации кислорода во время сна и увеличением концентрации глюкозы через 2 часа при проведении перорального теста толерантности к глюкозе [3]. Таким образом, сон — еще один фактор, оказывающий влияние на углеводный обмен [4]. 
Возможной причиной развития нарушения регуляции нормального обмена при СОАС является нарушение структуры сна, вследствие чего образуется дефицит глубоких стадий сна, ответственных за процессы анаболизма, в частности за синтез гормона роста и лептина, отвечающих за регуляцию массы тела и расходование энергии [5]. При наличии у человека слишком большого количества апноэ и десатураций во время сна восстановительная функция сна снижается, возникают внезапные пробуждения, растет тонус симпатической нервной системы, сопровождающийся выбросом гормонов коркового и мозгового слоя надпочечников, сохраняющийся и в дневное время, что приводит к эндокринным нарушениям  (ожирение, CД 2-го типа, гипотиреоз, акромегалия). В целом большинство авторов сходятся во мнении, что синдром ночного апноэ можно рассматривать как независимый фактор риска развития атеросклероза, метаболического синдрома, дисфункции эндокринной системы, в частности, надпочечников и поджелудочной железы [6–8]. 
Наиболее типичными клиническими признаками для СОАС являются дневная сонливость в покое и при активной деятельности, наличие храпа, чувство удушья во сне, головные боли, подавленное настроение, наличие артериальной гипертензии, снижение либидо [9].
Классификация СОАС по степени тяжести основывается на оценке индекса апноэ — гипопноэ (ИАГ), представляющего суммарную частоту эпизодов апноэ и гипопноэ в течение 1 часа сна при проведении полисомнографического исследования. Этот показатель отражает частоту периодов десатурации. Легкая степень СОАС устанавливается при ИАГ от 5 до 15, средней тяжести — от 15 до 30 и тяжелая — выше 30 [9].
По Международной классификации расстройств сна при СД 2-го типа риск возникновения СОАС у лиц среднего возраста оценивается как 24 % среди мужчин и 9 % среди женщин [10]. Данный синдром характеризуется наличием громкого прерывистого храпа, периодическими остановками дыхания (апноэ) во время сна продолжительностью 10 с и более, периодическим снижением уровня насыщения гемоглобина кислородом на 4 % и более и выраженной фрагментацией сна [11, 12]. 
В настоящее время механизм взаимного отягощения СД и обструктивных апноэ сна до конца не выяснен, однако вышеперечисленные факты косвенно подтверждают взаимосвязь между остановками дыхания во сне, ожирением, инсулинорезистент–ностью и СД 2-го типа. 
Полисомнография требует серьезных материальных затрат, однако для предварительной оценки рисков СОАС возможно использование анкетирования населения. Диагностическая значимость вопросника STOP-Bang была оценена в исследовании Sleep Heart Health Study [10]. Чувствительность вопросника для выявления дыхательных расстройств во сне средней и тяжелой степени составила 87 %. При этом важно видеть разницу между храпом и апноэ: храп — это состояние, когда нет остановки дыхания, при апноэ остановка дыхания достигает 5 секунд.
Цель исследования: изучить частоту встречаемости СОАС и особенности его течения у пациентов с СД 2-го типа.

Материалы и методы

Нами обследовано 300 пациентов с СД 2-го типа. Средний возраст обследованных составил 59,40 ± 6,66 года. Все больные были разделены на две группы: первая группа — 150 женщин, вторая группа — 150 мужчин с СД 2-го типа. 
Все обследованные подписали информированное согласие на участие в исследовании, прошли анкетирование (анкета для скрининга синдрома апноэ во сне — Stop-Bang). Пациенты давали ответы на вопросы о храпе во сне, остановках дыхания во сне, уровне артериального давления (АД). При оценке заполненной анкеты производился подсчет общих баллов. Набор более трех положительных ответов означал вероятное нарушения дыхания во сне. 
Также всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, рассчитывался ИМТ, измеряли окружность шеи. 
Статистический анализ проведен с помощью программы Statistica 6.0.

Результаты

В группе больных из 150 женщин с СД 2-го типа средний возраст составил 57,4 ± 7,6 года, ИМТ — 31,2 ± 5,0 кг/м2, окружность шеи — 38,04 ± 2,00 см. В группе больных из 150 мужчин с СД 2-го типа средний возраст составил 54,0 ± 8,3 года, ИМТ — 28,9 ± 7,2 кг/м2, окружность шеи — 41,8 ± 3,0 см.
Установлено, что семейный анамнез по СД 2-го типа отягощен у 59 % из всех обследованных пациентов. Частота ожирения среди больных СД 2-го типа составила в первой группе 57,8 %, во второй — 60,6 %. Физическая активность больных в обеих группах существенно не отличалась. Автономная нейропатия диагностирована у 164 пациентов (78 женщин, 86 мужчин), что соответствует 48,4 %. Наличие артериальной гипертензии (АГ) выявлено среди 19,6 % мужчин с СД 2-го типа (в том числе у лиц с ожирением — в 12,8 % случаев). Частота АГ среди женщин с СД 2-го типа составляла 37,8 % (в том числе у лиц с ожирением — в 59 %). Группы больных не отличались по ИМТ, возрасту, наличию АГ и окружности шеи. 
По результатам анкетирования (табл. 1) отмечено, что храп во сне встречался у 45,4 % мужчин и 75,7 % женщин с СД 2-го типа. В каждой группе предъявляли жалобы на слабость в течение дня 87 % пациентов. У 25,7 % женщин и 10,6 % мужчин выявлены периодические остановки дыхания во сне (табл. 1).
Повышение АД, преимущественно в утренние часы, наблюдалось у пациентов с СД 2-го типа среди женщин чаще (96,9 %), чем у мужчин (65,1 %). Высокий риск развития СОАС имели 37,5 % мужчин и 40,9 % женщин с СД 2-го типа.
Результаты скрининга СОАС показали, что у всех обследованных выявлена прямая корреляционная связь между наличием СОАС, СД 2-го типа, степенью увеличения ИМТ (р < 0,01), а также между ИМТ и наличием храпа (р < 0,005). 

Обсуждение

Обструктивное апноэ во сне — это клиническое состояние, характеризующееся повторными эпизодами полной или частичной обструкции верх–них дыхательных путей во время сна, усилением респираторных усилий, изменениями легочного и системного АД, а также фрагментацией сна. Основными первичными симптомами данной патологии являются ночные паузы разной длительности в дыхании, зачастую прерываемые громким храпом, и повышенная сонливость в дневное время суток. Обструктивное апноэ во сне негативно влияет на различные органы и ткани, но наиболее выраженно — на сердечно-сосудистую систему [3, 7].
Несколько состояний, таких как повышенное АД, резистентность к инсулину, системное воспаление, увеличение количества висцерального жира и дислипидемия, также ассоциированы с обструктивным апноэ во сне. У взрослого населения распространенность этой патологии оценивается приблизительно в 25 % и достигает 45 % у пациентов с ожирением. Более того, эта распространенность и ее последствия, вероятно, повысятся в свете нынешней эпидемии ожирения. В результате ранее проведенных исследований установлено, что частота развития обструктивного апноэ во сне выше у людей с установленным СД, а сам СД и ИМТ являются независимыми предикторами развития обструктивного апноэ во сне [4, 9].
По данным опросника Stop-bang, среди пациентов с СД 2-го типа риск развития СОАС среди мужчин и женщин в узбекской популяции имели 37,5 % мужчин и 40,9 % женщин. 
Учитывая, что показатель качества жизни является индикатором состояния здоровья, любое нарушение диктует необходимость своевременного выявления и коррекции СОАС. Полученные результаты позволяют рекомендовать дальнейшее исследование больных методом полисомнографии для установления диагноза СОАС и лечения. 
Кроме того, результаты наших исследований показали, что СОАС оказывает отрицательное воздействие на качество жизни больных СД 2-го типа, а также снижает показатели общего здоровья и физио–логического сна с отрицательным влиянием на физическое и психологическое состояние пациентов. Поэтому с целью предварительной оценки рисков СОАС возможно более широкое использование метода анкетирования пациентов с СД 2-го типа. 

Выводы

1. Синдром обструктивного апноэ сна оказывает негативное влияние на качество жизни больных СД 2-го типа, а также снижает показатели общего здоровья и физиологического сна, что сказывается на физическом и психологическом состоянии пациентов. 
2. Пациенты с избыточной массой тела больше подвергаются риску развития СОАС. По данным опросника Stop-bang, среди пациентов с СД 2-го типа риск развития СОАС в узбекской популяции был у 37,5 % мужчин и 40,9 % женщин.
3. Полученные результаты позволяют рекомендовать дальнейшее исследование больных методом полисомнографии для постановки диагноза СОАС и соответствующего лечения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Список літератури

1. Amin A., Ali A., Altaf Q.A. et al. Prevalence and Associations of Obstructive Sleep Apnea in South Asians and White Europeans with Type 2 Diabetes: A Cross-Sectional Study // J. Clin. Sleep Med. — 2017. — Vol. 13(4). — P. 583-589. — doi: 10.5664/jcsm.6548.
2. Bironneau V., Goupil F., Ducluzeau P.H. et al. Association between obstructive sleep apnea severity and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes // Cardiovasc. Diabetol. — 2017. — Vol. 16(1). — P. 39. — doi: 10.1186/s12933-017-0521-y.
3. Ioja S., Chasens E.R., Ng J. et al. Obstructive sleep apnea in adults with type 1 and type 2 diabetes: perspectives from a quality improvement initiative in a university-based diabetes center // BMJ Open Diabetes Res. Care. — 2017. — Vol. 5(1). — Р. e000433. — doi: 10.1136/bmjdrc-2017-000433. 
4. Martinez-Cerуn E., Barquiel B., Bezos A.M. et al. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Glycemic Control in Patients with Obstructive Sleep Apnea and Type 2 Diabetes. A Randomized Clinical Trial // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2016. — Vol. 194(4). — P. 476-85. — doi: 10.1164/rccm.201510-1942OC. 
5. Mok Y., Tan C.W., Wong H.S. et al. Obstructive sleep apnoea and Type 2 diabetes mellitus: are they connected? // Singapore Med. J. — 2017. — Vol. 58(4). — P. 179-183. — doi: 10.11622/smedj.2017027.
6. Nakata K., Miki T., Tanno M. et al. Distinct impacts of sleep-disordered breathing on glycemic variability in patients with and without diabetes mellitus // PLoS One. — 2017. — Vol. 12(12). — Р. e0188689. — doi: 10.1371/journal.pone.0188689. eCollection 2017.
7. Nishimura A., Kasai T., Kikuno S. et al. Effect of Sleep-Disordered Breathing on Albuminuria in 273 Patients With Type 2 Diabetes // J. Clin. Sleep Med. — 2018. — Vol. 13. — Р. jc-17-00060 [Epub ahead of print].
8. Thorpy M.J. Classification of Sleep Disorders // Neurotherapeutics. — 2012. — Vol. 9. — P. 687-701.
9. Reutrakul S., Siwasaranond N., Nimitphong H. et al. Associations between nocturnal urinary 6-sulfatoxymelatonin, obstructive sleep apnea severity and glycemic control in type 2 diabetes // Chronobiol. Int. — 2017. — Vol. 34(3). — P. 382-392. — doi: 10.1080/07420528.2016.1278382. 
10. Westlake K., Plihalova A., Pretl M. et al. Screening for obstructive sleep apnea syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus: a prospective study on sensitivity of Berlin and STOP-Bang questionnaires // Sleep Med. — 2016. — Vol. 26. — P. 71-76. — doi: 10.1016/j.sleep.2016.07.009. 
11. Reutrakul S., Mokhlesi B. Obstructive Sleep Apnea and Diabetes: A State of the Art Review // Chest. — 2017. — Vol. 152(5). — P. 1070-1086. — doi: 10.1016/j.chest.2017.05.009. 
12. Sokwalla S.M., Joshi M.D., Amayo E.O. et al. Quality of sleep and risk for obstructive sleep apnoea in ambulant individuals with type 2 diabetes mellitus at a tertiary referral hospital in Kenya: a cross-sectional, comparative study // BMC Endocr. Disord. — 2017. — Vol. 17(1). — P. 7. — doi: 10.1186/s12902-017-0158-6.

Повернутися до номеру