Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 6 (54) 2013

Повернутися до номеру

N-термінальний мозковий натрійуретичний пептид, ригідність артерій і циркулюючий інсулін при кардіоваскулярній формі діабетичної автономної невропатії серця

Автори: Сергієнко В.О., Ажмі Самір, Сегін В.Б. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Збільшення концентрації мозкового натрій­уретичного пептиду (BNP) і/або неактивного N­термінального фрагмента BNP (NT­prоBNP) у крові зареєстровано у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2­го типу з «німою» ішемією міокарда, однак залишається нез’ясованим питання, чи існує взаємозв’язок між рівнем секреції BNP, ригідності артерій у хворих на ЦД 2­го типу та розвитком макро­ і/або мікросудинних ускладнень. Шкали для оцінки серцево­судинного ризику (Фремінгемська, SCORE, PROCAM тощо) недостатньо повно його прогнозують. У зв’язку з цим ведеться пошук нових, більш об’єктивних маркерів, одним із яких є ригідність (жорсткість) артерій.

Мета роботи — дослідити особливості параметрів жорсткості артерій, умісту циркулюючого інсуліну та вмісту NT­proBNP в крові у хворих на цукровий діабет 2­го типу з кардіоваскулярною формою діабетичної автономної невропатії серця (ДАНС).

Матеріал і методи дослідження. Обстежені 65 хворих на ЦД 2­го типу, із них 12 пацієнтів із ЦД 2­го типу без верифікованих серцево­судинних захворювань (ССЗ), 14 хворих із субклінічною стадією ДАНС, 18 — функціональною, 21 — функціонально­органічною. Пацієнти не відрізнялися за віком, індексом маси тіла (ІМТ), супутньою патологією (р > 0,05). Контроль — 12 практично здорових осіб, порівнянних із хворими за віком та ІМТ (р > 0,05). ДАНС верифікували за змінами, виявленими при проведенні 5 стандартних автономних тестів серцево­судинних рефлексів, ЕКГ, векторкардіографії, добового моніторингу електрокардіограми (холтер­ЕКГ), АТ (ДМАТ), параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно­функціонального стану міокарда. З метою оцінки пружно­еластичних властивостей артерій застосовували метод осцилометрії за допомогою апарата TensioMedTM Arteriograph 24 (Угорщина). Визначали індекс аугментації в аорті (ІАао), індекс аугментації плечової артерії (ІАбр), швидкість поширення пульсової хвилі в аорті (ШППХ), амбулаторний індекс жорсткості артерій (АІЖА). ЕКГ проводили за допомогою «Юкард­200» (Utas, Україна) у 12 загальноприйнятих відведеннях. Холтер­ЕКГ виконували за допомогою ЕС­3Н (Labtech, Угорщина), ДМАТ­монітора АВРМ­04 (Labtech, Угорщина). Концентрацію імунореактивного інсуліну (ІРІ) в крові визначали за допомогою наборів Immunotech Insulin IRMA (Чехія), NT­proBNP — Biomedica (Австрія). Статистичний аналіз — ANOVA (MicroCal Origin v. 8,0).

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані результати свідчать, що в пацієнтів із ЦД 2­го типу без діагностованих ССЗ параметри жорсткості артерій знаходились в межах фізіологічної норми, проте спостерігається тенденція до їх підвищення порівняно з результатами, отриманими в контрольній групі (ІАао +29,6 %, р < 0,05; ІАбр +30,6 %, р < 0,01; ШППХ +23,6 %, р < 0,001; АІЖА +20,0 %, р < 0,05). Аналіз пульсової хвилі серед пацієнтів із субклінічною стадією ДАНС виявив подальше зростання жорсткості судинної стінки: ІАао становив +22,1 %, р < 0,05; ІАбр +41,9 %, р < 0,05; ШППХ +13,5 %, р < 0,01; АІЖА +16,7 %, р < 0,05 щодо пацієнтів із ЦД 2­го типу без верифікованих ССЗ. Середнє значення ШППХ перевищує фізіологічні та розцінюється як підвищене (10,1 м/с). Серед цих хворих у 7,1 % зареєстровано оптимальне значення ІАбр, 50,0 % — нормальне, 42,9 % — підвищене; 42,9 % — нормальне значення ШППХ, 57,1 % — підвищене. Середні рівні параметрів ригідності артерій у пацієнтів із функціональною ста­дією перевищують фізіологічні та розцінюються як підвищені. ІАао становить +26,2 %, р < 0,01; ІАбр +66,2 %, р < 0,001; ШППХ +24,7 %, р < 0,001; АІЖА +30,6 %, р < 0,01, щодо пацієнтів із ЦД 2­го типу без верифікованих ССЗ. Рівень ШППХ статистично вірогідно відрізняється від аналогічного у хворих із субклінічною стадією (+9,9 %, р < 0,05). У хворих із функціональною стадією в 55,5 % спостерігається фізіологічні показники ІАбр, у 38,9 % — підвищені, у 5,6 % — патологічні; у 16,7 % — фізіологічні параметри ШППХ, 50,0 % — підвищені, 33,3 % — патологічні. Функціонально­органічна стадія характеризується найвищими показниками жорсткості артерій, а саме: ІАао +37,8 %, ІАбр +67,6 %, ШППХ +37,1 %, АІЖА +55,6 %, р < 0,001, щодо пацієнтів із ЦД 2­го типу без верифікованих ССЗ. Рівні ШППХ і АІЖА вірогідно відрізняються від аналогічних у пацієнтів із субклінічною (+20,8 і 33,3 %, р < 0,001) і функціональною стадією (відповідно +9,9 і 19,2 %, р < 0,05). У хворих на ЦД 2­го типу з ДАНС встановлено пряму кореляційну залежність між концентрацією ІРІ та параметрами ШППХ (r = 0,05, p < 0,01). Концентрація NT­proBNP у хворих на ЦД 2­го типу без верифікованих ССЗ становила +20,8 % щодо контрольної групи (р > 0,05); за субклінічної стадії ДАНС — +61,5 % відносно значень контрольної групи (р < 0,001), +33,7 % відносно показників, отриманих у пацієнтів із ЦД 2­го типу без ССЗ (р1 < 0,001); за функціональної — +90,1 % відносно значень контрольної групи (р < 0,001), +57,4 % відносно групи хворих на ЦД 2­го типу без ССЗ (р1 < 0,001) та +17,7 % відносно субклінічної стадії ДАНС (р2 < 0,05); за функціонально­органічної — +67,8 % порівняно з субклінічною стадією (р2 < 0,001), +42,6 % порівняно із функціональною стадією (р3 < 0,001).

Висновки

1. У пацієнтів з цукровим діабетом 2­го типу і формою діабетичної автономної невропатії серця збільшення рівня N­термінального фрагмента натрійуретичного пептиду вірогідно й незалежно пов’язане зі зростанням маси міокарда лівого шлуночка і ШППХ.

2. Збільшення вмісту N­термінального фрагмента натрійуретичного пептиду в крові хворих на цукровий діабет 2­го типу корелює з приєднанням субклінічної діабетичної автономної невропатії серця й, отже, може свідчити про наявність субклінічної діабетичної автономної невропатії серця.

3. У хворих на цукровий діабет 2­го типу без верифікованих серцево­судинних захворювань спостерігається тенденція до підвищення параметрів жорсткості артерій. Приєднання субклінічної стадії діабетичної автономної невропатії серця супроводжується збільшенням показників ригідності артерій. ШППХ перевищує фізіологічні показники й розцінюється як підвищена.

4. У пацієнтів з функціональною стадією діабетичної автономної невропатії серця спостерігається підвищення параметрів ІАао і ІАбр, ШППХ, АІЖА, а ШППХ статистично вірогідно збільшена порівняно із субклінічною стадією.

5. Функціонально­органічна стадія характеризується переважно підвищеними й патологічними змінами показників жорсткості артерій. ШППХ і АІЖА статистично вірогідно збільшені в порівнянні з субклінічною та функціональною стадіями діабетичної автономної невропатії серця.

6. У хворих на цукровий діабет 2­го типу з діабетичною автономною невропатією серця встановлено пряму кореляційну залежність між концентрацією інсуліну та параметрами ШППХ (r = 0,05, p < 0,01).

7. Отримані результати дозволяють припустити наявність патофізіологічних зв’язків між метаболічними, функціональними та структурними порушеннями міокарда у хворих на цукровий діабет 2­го типу з кардіоваскулярною формою діабетичної автономної невропатії серця.Повернутися до номеру