Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024

Повернутися до номеру

Оцінка впливу даларгіну на рівень вітаміну D та мелатоніну в сироватці крові у хворих зі злоякісними пухлинами кісток та поліморбідністю

Автори: Дроботун О.В. (1), Колотилов Н.Н. (2), Коноваленко В.Ф. (3), Терновий Н.К. (3)
(1) - Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна
(2) - Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, м. Київ, Україна
(3) - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Вступ. Задіяні у багатьох каскадах біологічних регуляторних реакцій кальцій, вітамін D та мелатонін створюють єдиний метаболічний патерн, підтримуючи динамічну рівновагу гомеостазу кісткової тканини. Утім, ці регуляторні молекули, як структурно-функціональні елементи кісткової тканини, відіграють вирішальну роль у різних клітинних процесах, пов’язаних з онкогенезом та прогресуванням пухлинного процесу. Синтетичний пептид даларгін має ранозагоювальну, репаративну, протизапальну, антиоксидантну, імуномодулюючу, антиканцерогенну, протипухлинну, антиметастатичну дію. Мета роботи — дослідити вплив синтетичного нейропептиду даларгіну на динаміку рівнів вітаміну D і мелатоніну в сироватці крові у складі алгоритму лікування хворих на злоякісні пухлини кісток нижніх кінцівок і таза з поліморбідністю після резекції та ендопротезування. Матеріали та методи. Дослідження включало контрольну (першу) й основну (другу) групи клінічного спостереження за хворими на злоякісні ураження кісток. Вміст мелатоніну в сироватці крові вимірювали за допомогою імуноферментного аналізу з використанням наборів реагентів (№ RE54021) від IBL-Hamburg GmbH (Німеччина). Рівень 25-гідроксикальциферолу (25(OH)D) у сироватці крові визначали імунохемілюмінесцентним методом на автоматичному аналізаторі ARCHITECT 25-OH Vitamin D Controls. Результати. У хворих, які отримували даларгін, встановлена більш виражена позитивна динаміка в нормалізації рівнів вітаміну D та мелатоніну, а також не зареєстровано загострення супутніх захворювань. На відміну від пацієнтів, які додатково не отримували даларгін, у групі, де його застосовували, рецидивів і метастазів пухлини протягом 14 місяців не було. Порівняння вмісту вітаміну D і мелатоніну у хворих через 6–7 і 12–14 місяців після лікування свідчить про тенденцію до відновлення показників лише у пацієнтів, які додатково отримували лікування даларгіном (p < 0,01). Висновки. Дослідження показало можливість використання нейропептиду даларгіну для підвищення ефективності лікування хворих на первинні злоякісні пухлини з обтяженням поліморбідністю шляхом впливу на рівні вітаміну D і мелатоніну в сироватці крові після резекції пухлини й ендопротезування.

Background. Involved in many cascades of biological regulatory reactions, calcium, vitamin D and melatonin create a single metabolic pattern, maintaining the dynamic balance of bone tissue homeostasis. Nevertheless, these regulatory molecules, as structural and functional elements of bone tissue, play a crucial role in various cellular processes associated with oncogenesis and tumor progression. Synthetic peptide dalargin has wound healing, reparative, anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, anticarcinogenic, antitumor, and antimetastatic effects. The purpose of the study was to investigate the synthetic neuropeptide dalargin influence on the dynamics of vitamin D and melatonin blood serum le­vels as part of the treatment algorithm of patients with bone malignant tumors of the lower extremities and pelvis with polymorbidity and endoprosthetics. Materials and methods. The study inclu­ded a control (first) group and a main (second) group of clinical observation of patients with malignant bone lesions. The serum melatonin content was measured by enzyme immunoassay using reagent kits (No. RE54021) from IBL-Hamburg GmbH (Germany). Serum levels of 25-hydroxycalciferol (25(OH)D) were determined by the immunochemiluminescent method on an ARCHITECT 25-OH Vitamin D Controls automatic analyzer. Results. In patients who received dalargin, more pronounced positive dynamics were established in the normalization of 25(ОН)D and melatonin levels, and there was no exacerbation of concomitant diseases. In contrast to the data of patients who did not receive dalargin, in the group where it was used, there were no relapses or metastases of the tumor du­ring 14 months. A comparison of the 25(ОН)D and melatonin le­vels in patients 6–7 months and 12–14 months after treatment shows a tendency to recovery of indicators only in patients who were additionally treated with dalargin (p < 0.01). Conclusions. The study showed the possibility of using the neuropeptide dalargin to increase the effectiveness of the treatment of patients with primary malignant tumors with the burden of polymorbidity by influencing the levels of vitamin D and melatonin in the blood serum.


Ключові слова

пухлини кісток; кальцинати; епіфіз; мелатонін; вітамін D; даларгін; поліморбідність; рецидиви; метастази

bone tumors; calcifications; pineal gland; melatonin; vitamin D; dalargin; polymorbidity; relapses; metastases


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Arendt J, Aulinas A. Physiology of the Pineal Gland and Melatonin. 2022 Oct 30. In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, Boyce A, Chrousos G, Corpas E, de Her–der WW, Dhatariya K et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000. PMID: 31841296. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK550972.
 2. Talib WH, Alsayed AR, Abuawad A, Daoud S, Mahmod AI. Melatonin in Cancer Treatment: Current Know–ledge and Future Opportunities. Molecules. 2021;26:2506. doi: 10.3390/molecules26092506.
 3. Cipolla-Neto J, Amaral FG. Melatonin as a Hormone: New Physiological and Clinical Insights. Endocr. Rev. 2018;39:990-1028. doi:10.1210/er.2018-00084.
 4. Kolotilov N. Medical practice of radiological pharmacology: therapeutic potential of melatonin. RDRT. 2020;(4):35-9. doi: 10.37336/2707-0700-2020-4-5.
 5. Nimee F, Gioxari A, Papandreou P, Amerikanou C, Karageorgopoulou S, Kaliora AC, Skouroliakou M. The Effect of Melatonin Supplementation on Cancer-Related Fatigue during Chemotherapy Treatment of Breast Cancer Patients: A Double-Blind, Randomized Controlled Study. Cancers (Basel). 2024 Feb 16;16(4):802. doi: 10.3390/cancers16040802. PMID: 38398193.
 6. Wu DZ, Zhu GZ, Zhao K, Gao JW, Cai GX, Li HZ, et al. Age-related decline in melatonin contri–butes to enhanced osteoclastogenesis via disruption of redox homeostasis. Mol Med. 2024 Jan 12;30(1):10. doi: 10.1186/s10020-024-00779-x. PMID: 38216878; PMCID: PMC10785421.
 7. Drobotun О, Safonov N, Kolotilov N. Relationship of the content of vitamin D and melatonin in blood serum and pineal gland calcifications in patients with malignant bone tumors. French-Ukrainian Journal of Chemistry. 2021;9(1):63-69. doi: 10.17721/fujcV9I1P63-69.
 8. Pechkovsky KЕ, Kolotilov MM, Pechkovska IM, Timokhina TO. Systemic correction of osteoporosis of alveolar growths in the complex treatment of ailments for gene–ralized periodontitis. Medical perspectives. 2022;27(4):185-191. doi: 10.26641/2307-0404.2022.4.271221.
 9. Grygorieva N, Tronko M, Kovalenko V, Komisarenko S, Tatarchuk T, Dedukh N, et al. Ukrainian Consensus on Diagnosis and Management of Vitamin D Deficiency in Adults. Nutrients. 2024 Jan 16;16(2):270. doi: 10.3390/nu16020270. PMID: 38257163; PMCID: PMC10820145.
 10. Rondanelli M, Moroni A, Zese M, Gasparri C, Riva A, Petrangolini G, et al. Vitamin D from UV-Irradiated Mushrooms as a Way for Vitamin D Supplementation: A Systematic Review on Classic and Nonclassic Effects in Human and Animal Models. Antioxidants (Basel). 2023 Mar 16;12(3):736. doi: 10.3390/antiox12030736. PMID: 36978984; PMCID: PMC10045067.
 11. Feng Q, Zhang H, Dong Z, Zhou Y, Ma J. Circulating 25-hydroxyvitamin D and lung cancer risk and survival: A dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Medicine (Baltimore). 2017 Nov;96(45):e8613. doi: 10.1097/MD.0000000000008613. PMID: 29137092; –PMCID: PMC5690785.
 12. Wu X, Hu W, Lu L, Zhao Y, Zhou Y, Xiao Z, et al. Repurposing vitamin D for treatment of human malignancies via targeting tumor microenvironment. Acta Pharm Sin B. 2019 Mar;9(2):203-219. doi: 10.1016/j.apsb.2018.09.002. Epub 2018 Sep 6. PMID: 30972274; PMCID: PMC6437556.
 13. Chandler PD, Chen WY, Ajala ON, Hazra A, Cook N, Bubes V, et al.; VITAL Research Group. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer: A Secondary Analysis of the VITAL Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2020 Nov 2;3(11):e2025850. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.25850.
 14. Williams GR, Deal AM, Lund JL, Chang Y, Muss HB, Pergolotti M, et al. Patient-Reported Comorbidity and Survival in Older Adults with Cancer. Oncologist. 2018 Apr;23(4):433-439. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0404.
 15. Kolotilov MM, Rosenfeld LG, Gubsky YuI. Pharmacological power and clinical status of dalargin. Medicines. 1995;(1):39-48. 
 16. Palamarchuk VI. Dlargin FS® under ZAT "Lek–him-Kharkiv": a highly effective drug from a vineyard with an international certificate of vigor. Ukr med chasopis. 2010;(5):121-122. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2010_5_31.
 17. Kovalenko VN, Viktorov AP, editors. Compendium 2018 — drugs / ed. VN Kovalenko, AP Viktorova. Kyiv: Morion, 2018.
 18. Horas K, Herck U, Maier GS, Maus U, Harras–ser N, Jakob F. Does vitamin D deficiency predict tumour malignancy in patients with bone tumours? Data from a multi-center cohort analysis. J Bone Oncology. 2020;25. doi: 10.1016/j.jbo.2020.100329.
 19. Wu Y, Cheng M, Jiang Y, Zhang X, Li J, Zhu Y, Yao Q. Calcium-based biomaterials: Unveiling features and expanding applications in osteosarcoma treatment. Bioact Mater. 2023 Oct 22;32:385-399. doi: 10.1016/j.bioactmat.2023.10.008. PMID: 37920827; PMCID: PMC10618625.
 20. Cerella С, Diederich М, Ghibelli L. The Dual Role of Calcium as Messenger and Stressor in Cell Damage, Death, and Survival. International Journal of Cell Biology. 2010;2010:14. doi: 10.1155/2010/546163.
 21. Shindyapina AV, Mkrtchyan GV, Gneteeva T, Buiucli S, Tancowny B, Kulka M, et al. Mineralization of the connective tissue: a complex molecular process lea–ding to age-related loss of function. Rejuvenation Res. 2014;17(2):116-33. doi: 10.1089/rej.2013.1475.
 22. Maier GS, Horas K, Kurth AA, Lazovic D. Prevalence of Vitamin D Deficiency in Patients with Bone Metastases and Multiple Myeloma. Anticancer Research. 2015;35(11):6281-6285. PMID: 26504063.
 23. Li Y, Li S, Zhou Y, Meng X, Zhang JJ, Xu DP, Li HB. Melatonin for the prevention and treatment of cancer. Oncotarget. 2017;8(24):39896-39921. doi: 10.18632/oncotarget.16379.
 24. Tan DX, Xu B, Zhou X, Reiter RJ. Pineal Calcification, Melatonin Production, Aging, Associated Health Consequences and Rejuvenation of the Pineal Gland. Mo–lecules. 2018;23(2):301. doi: 10.3390/molecules23020301.
 25. Lockley SW. Journal of Pineal Research guideline for authors: Measuring melatonin in humans. J Pineal Res. 2020;69(2):e12664. doi: 10.1111/jpi.12664.
 26. Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB, Lewy AJ, Middleton B, Murphy PJ, et al. Measuring melatonin in humans. J Clin Sleep Med. 2008;4(1):66-9. PMID: 18350967.
 27. Gurunathan S, Qasim M, Kang MH, Kim JH. Role and Therapeutic Potential of Melatonin in Various Type of Cancers. Onco Targets Ther. 2021 Mar 18;14:2019-2052. doi: 10.2147/OTT.S298512. PMID: 33776451; PMCID: PMC7987311.

Повернутися до номеру