Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 24, №2, 2023

Повернутися до номеру

Діагностика, лікування та моніторинг хворих із первинними злоякісними пухлинами кісток таза і нижніх кінцівок: перспективні технології

Автори: Дроботун О.В.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Діагностика та лікування хворих зі злоякісними пухлинами кісток вимагає постійного вдосконалення наявних методів діагностики й лікування. Мета дослідження: поліпшити результати лікування хворих із пухлинами стегнової кістки й таза шляхом застосування технологій медичної візуалізації, технології 3D-моделювання та 3D-друку персоніфікованих моделей кісток і пухлин, ендопротезування й біоактивної кераміки. Матеріали та методи. Проведено обстеження, лікування та моніторинг 28 хворих на злоякісні пухлини кісток таза й нижніх кінцівок і обстеження 16 практично здорових осіб. Застосовано комп’ютерну (КТ) і магнітно-резонансну томографію (МРТ), 3D-моделювання, біохімічні маркери кісткового метаболізму, ендопротезування, Біомін. Результати. Розроблено технологію створення 3D-моделі кісток, уражених злоякісними пухлинами, на підставі результатів МРТ, КТ та 3D-друку. Передопераційне планування та тренінг на 3D-моделях вірогідно скоротили інтраопераційну крововтрату, тривалість оперативного втручання, терміни повного відновлення функцій кінцівки, зменшили ризик розвитку післяопераційних ускладнень і, відповідно, збільшили тривалість 1-го безрецидивного періоду. Застосування маркерів кісткової резорбції та остеосинтезу дозволяє контролювати остеоінтеграцію ендопротеза й Біоміну, своєчасно діагностувати рецидивування/метастазування. Висновки. Застосування алгоритму КТ + МРТ + 3D-моделювання + тренінг на 3D-моделі + видалення пухлини + ендопротезування + Біомін забезпечило через 12 місяців функціональні результати: відмінні — 57,35 %, добрі — 29,41 %; післяопераційні ускладнення спостерігалися лише у 12,2 % хворих; місцеві рецидиви спостерігалися лише у 7,3 % випадків.

Background. Diagnosis and treatment of patients with malignant bone tumors requires continuous improvement of existing methods of diagnosis and treatment. Purpose: to improve the treatment results in patients with tumors of the femur and pelvis through the application of medical imaging technologies, 3D modeling and 3D printing of personalized models of bones and tumors, arthroplasty and bioactive ceramics. Materials and methods. Examination, treatment and monitoring of 28 patients with malignant tumors of the bones of the pelvis, lower extremities and examination of 16 apparently healthy people were performed. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), 3D modeling, biochemical markers of bone metabolism, arthroplasty, biomine were applied. Results. The technology of creating a 3D model of bones affected by malignant tumors has been developed based on the results of MRI, CT and 3D printing. Preoperative planning and training on 3D models reliably reduced intraoperative blood loss, duration of surgery, time of complete recovery of the extremity function, the risk of postoperative complications and, accordingly, increased the duration of the first recurrence-free period. The use of bone resorption and osteosynthesis markers allows to control the osseointegration of endoprosthesis and biomine, to diagnose recurrence/metastasis timely. Conclusions. The application of CT + MRI + 3D modeling + training on 3D models + tumor removal + arthroplasty + biomine algorithm provided functional results after 12 months: excellent — in 57.35 %, good — in 29.41 % of cases. Postoperative complications were observed only in 12.2 % of patients, local recurrences — in 7.3 %.


Ключові слова

комп’ютерна томографія; магнітно-резонансна томографія; 3D-моделювання; кісткова резорбція та остеосинтез; Біомін

computed tomography; magnetic resonance imaging; 3D modeling; bone resorption and osteosynthesis; biomine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Карпенко В.Ю. Реконструктивный и реконструктивно-пластический этапы при радикальных операциях в онкологической ортопедии: дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.12. Обнинск, 2016. 337 с.
2. Красильников А.А. Применение коллагенсодержащего материала при хирургическом лечении первичных доброкачественных опухолей костей и суставов: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 «Онкология». М., 2013. 27 с.
3. Коноваленко В.Ф., Бурьянов А.А., Проценко В.В. и др. Опухоли и опухолеподобные заболевания костей и суставов (клиника, диагностика, лечение): руководство. Под ред. проф. В.Ф. Коноваленко. Киев: Лазурит-Полиграф, 2015. 343 с.
4. Бабалаев А.А. Реэндопротезирование после органосохранных операций у больных с опухолями костей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.12 «Онкология». М., 2013. 26 с. 
5. Терновой М.К., Колотілов М.М., Вовк В.В. Ендопротезування та кістково-замісна хірургія при доброякісних та злоякісних пухлинах нижніх кінцівок: використання мебіфону. Лучевая диагностика, лучевая терапия. 2014. 1–2. 59-66.
6.  Ternovoy N.K., Kolotilov N.N., Drobotun O.V. 3D modeling and 3D printing technology for personalized models of pelvic bones and proximal femur malignant tumors for surgery planning and rehearsal. Лучевая диагностика, лучевая терапия. 2018. 4. 36-40. 
7. Терновой Н.К., Колотилов Н.Н., Дроботун О.В. Текстурный анализ компьютерно-томографических изображений костных тканей: гетерогенность как показатель остеоинтеграции (предварительное сообщение). Лучевая диагностика, лучевая терапия. 2019. 1. 43-50.
8. Ternovoy N.K., Kolotilov N.N., Drobotun O.V. Quantifiable tumor diffusion coefficient (overview and own data). Лучевая диагностика, лучевая терапия. 2018. 3. 70-76.
9. Ульянчич Н.В., Мищенко О.Н., Кондратец И.В., Зайцева Н.В. Регулируемые cвойства остеотропного имплантационного материала Биомин для различных клинических применений (обзор литературы и собственные результаты). Russian Journal of Biological Research. 2014. 2. 99-111.
10. Zeegen E.N., Aponte-Tinao L.A., Hornicek F.J. Survivorship analysis of 141 modular metallic endoprostheses at early follow-up. Clin. Orthop. Relat. Res. 2004. 420. 239-250.

Повернутися до номеру