Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Structure of infectious patients in the infectious department, which works as triage in a medical institution, during the COVID-19 epidemic

Authors: Трихліб В.І.(1), Ралець Н.В.(2), Дудар Д.М.(2), Голуб А.П.(3), Бєляєва К.П.(1), Цюрак Н.Р.(1)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4», м. Київ, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ситуація в країнах світу та Україні з приводу коронавірусної хвороби COVID-19 залишається дуже напруженою. Медичні заклади, які виділені для лікування хворих з новою коронавірусною хворобою, працюють з великим навантаженням. Інфекційні відділення в деяких медичних закладах працюють як діагностичні. Мета дослідження: з метою покращення роботи діагностичних відділень дослідити структуру хворих, які надходили до даних відділень і проходили обстеження й лікування. Матеріали та методи: були вивчені дані журналу стаціонарних хворих інфекційного відділення КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4», м. Київ, під час епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 за період березень — липень 2020 р. Результати. Серед госпіталізованих хворих переважали працюючі та непрацюючі, пенсіонери. Після встановлення завдання роботи інфекційного відділення як сортувального в медичному закладі у відділення надходили переважно хворі з підозрою на COVID-19, негоспітальною пневмонією (22,5 %) і підтвердженими випадками COVID-19. Серед госпіталізованих більша частка хворих з пневмонією була серед пенсіонерів (66,7 %), медичних працівників (59,3 %), непрацюючих (53,6 %), працюючих (55,7 %), а з тяжкою пневмонією — серед робітників церкви (40 %), вагітних (25 %), військовослужбовців силових структур (20 %), слухачів навчальних закладів (18,2 %). Більша частка тяжкої пневмонії була в осіб віком 71–100 років і 21–40 років. Також у відділення надходили хворі з іншою патологією, що вимагало додаткового навантаження на лабораторію, ультразвукове й рентгенологічне відділення для верифікації діагнозу (туберкульозу, негоспітальної пневмонії, гострого порушення мозкового кровообігу, ВІЛ-інфекції, бактеріального ендокардиту, саркоїдозу та інших) і виявлення ускладнень (тромбоемболії легеневої артерії, міокардиту тощо).

Актуальность. Ситуация в странах мира и Украине по поводу коронавирусной болезни COVID-19 остается очень напряженной. Медицинские учреждения, которые выделены для лечения больных с новой коронавирусной болезнью, работают с большой нагрузкой. Инфекционные отделения в некоторых медицинских учреждениях работают как диагностические. Цель исследования: с целью улучшения работы диагностических отделений исследовать структуру больных, которые поступали в данные отделения и проходили обследование и лечение. Материалы и методы. Были изучены данные журнала стационарных больных инфекционного отделения КНП «Киевская городская клиническая больница № 4», г. Киев, во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за период март — июль 2020 г. Результаты. Среди госпитализированных больных преобладали работающие и неработающие, пенсионеры. После установления задачи работы инфекционного отделения как сортировочного в медицинском учреждении в отделение поступали преимущественно больные с подозрением на COVID-19, негоспитальной пневмонией (22,5 %) и подтвержденными случаями COVID-19. Среди госпитализированных большая доля больных с пневмонией была среди пенсионеров (66,7 %), медицинских работников (59,3 %), неработающих (53,6 %), работающих (55,7 %), а с тяжелой пневмонией — среди работников церкви (40 %), беременных (25 %), военнослужащих силовых структур (20 %), слушателей учебных заведений (18,2 %). Больший процент тяжелой пневмонии был у лиц в возрасте 71–100 лет и 21–40 лет. Также в отделение поступали больные с другой патологией, что требовало дополнительной нагрузки на лабораторию, ультразвуковое и рентгенологическое отделения для верификации диагноза (туберкулеза, негоспитальной пневмонии, острого нарушения мозгового кровообращения, ВИЧ-инфекции, бактериального эндокардита, саркоидоза и др.) и выявления осложнений (тромбоэмболии легочной артерии, миокардита и др.)

Background. The situation in the countries of the world and Ukraine concerning the coronavirus disease COVID-19 remains very tense. Medical facilities that are dedicated to treating patients with new coronavirus disease work with a heavy workload. Infectious diseases departments in some medical institutions work as diagnostic ones. The purpose of the study: in order to improve the work of diagnostic departments, to investigate the structure of patients who were admitted to these units and underwent examination and treatment. Materials and ­methods. The data of the casebook of patients of the infectious department of the Kyiv City Clinical Hospital 4 during the epidemic of coronavirus infection COVID-19 for the period from March to July 2020 were studied. Results. Among the hospitalized patients, working and non-working, retirees predominated. After setting the task of the infectious diseases department to work as a triage one in the medical institution, mainly patients with suspected COVID-19, community-based pneumonia (22.5 %) and confirmed cases of COVID-19 were admitted to this unit. Among the hospitalized individuals, a percentage of those with pneumonia were higher among retirees (66.7 %), health workers (59.3 %), non-working (53.6 %), working (55.7 %), and with severe pneumonia — among church workers (40 %), pregnant women (25 %), servicemen of law enforcement agencies (20 %), students of educational institutions (18.2 %). Proportion of severe pneumonia was higher in people aged 71–100 and 21–40 years. Patients with other pathologies were also admitted to this department that required additional workload on the laboratory, ultrasound and X-ray department to verify the diagnosis (tuberculosis, community-acquired pneumonia, acute cerebrovascular accident, human immunodeficiency virus infection, bacterial endocarditis, sarcoidosis, etc.) and detect complications (pulmonary embolism, myocarditis, etc.).


Keywords

хворі на COVID-19; хворі з підозрою на COVID-19; негоспітальна пневмонія

больные COVID-19; больные с подозрением на COVID-19; негоспитальная пневмония

patients with COVID-19; patients with suspected COVID-19; community-acquired pneumonia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#2_global.
  2. https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/72wxF7jNnrBx 492#pdfviewer. 
  3. https://phc.org.ua/news/epidemichna-situaciya-schodo-covid-19-u-regionakh-ukraini.

Back to issue