Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Epidemiological and epizootic features of Lyme disease in 2019 in Ukraine

Authors: Небогаткін І.В.(1, 2), Шульган А.М.(3)
(1) — ДЗ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Наявність семи видів Borrelia burgdorferi s.l. з патогенним потенціалом в Україні залишає актуальним проведення щорічного аналізу захворювання на хворобу Лайма. Мета: проаналізувати епідеміологічні й епізоотичні особливості хвороби Лайма в 2019 році в Україні. Матеріали та методи. Використовувалися зведені державні галузеві статистичні звіти. Для статистичного аналізу користувалися пакетами: R-3.5.1 та Past 3.17. Результати. У 2019 році пік захворювання змістився на липень. Серед хворих частка дітей віком до 4 років зменшилась у 3,5 раза й у 5,67 раза — частка дітей шкільного віку. Зросла кількість хворих чоловіків. У 2 рази збільшився відсоток людей із тяжким перебігом хвороби і досяг показника у 1,87 %. За межами України заразилися люди у 103 випадках на території 21 держави світу. Наведено алгоритм дій після виявлення іксодового кліща, що присмоктався. Висновки. У 2019 році зареєстровані 4482 випадки захворювання на хворобу Лайма (10,62 на 100 тис.). Інтенсивний показник по Україні перевищено в 10 областях і м. Києві. Питома вага захворюваності жителів міст поступово зменшується.

Актуальность. Наличие семи видов Borrelia burgdorferi s.l. с патогенным потенциалом в Украине оставляет актуальным проведение ежегодного анализа заболевания болезнью Лайма. Цель: проанализировать эпидемиологические и эпизоотические особенности болезни Лайма в 2019 году в Украине. Материалы и методы. Использовались государственные отраслевые статистические отчеты. Для статистического анализа применялись пакеты R-3.5.1 и Past 3.17. Результаты. В 2019 году пик заболевания сместился на июль. Среди больных доля детей в возрасте до 4 лет уменьшилась в 3,5 раза и в 5,67 раза — доля детей школьного возраста. Возросло количество больных мужчин. В 2 раза увеличился процент людей с тяжелым течением болезни и достиг показателя в 1,87 %. За пределами Украины заразились люди в 103 случаях на территории 21 государства мира. Приведен алгоритм действий после обнаружения присосавшегося иксодового клеща. Выводы. В 2019 году зарегистрировано 4482 случая заболевания болезнью Лайма (10,62 на 100 тыс.). Интенсивный показатель по Украине превышен в 10 областях и г. Киеве. Удельный вес заболеваемости жителей городов постепенно уменьшается.

Background. In Ukraine, seven species of Borrelia burgdorferi s.l. with pathogenic potential are known. Therefore, the annual analysis of the incidence of Lyme di­sease remains relevant. The purpose was to analyze the epidemiological and epizootic features of Lyme disease in 2019 in Ukraine. Materials and methods. State industry statistical reports were used. The packages R-3.5.1 and Past 3.17 were used for statistical analysis. Results. In 2019, the peak of the disease shifted to July. The share of sick children under 4 years of age decreased 3.5 times and the share of school-age children decreased 5.67 times. The number of sick men has increased. The percentage of people with severe disease has doubled to 1.87 %. Outside Ukraine, patients became infected in 103 cases in 21 countries. The algorithm of actions after detection of a tick is resulted. Conclusions. In 2019, 4482 cases of Lyme disease were registered (10.62 per 100 thousand population). The intensive indicator for Ukraine is exceeded in 10 oblasts and Kyiv. The proportion of morbidity of urban residents is gradually decreasing.


Keywords

хвороба Лайма; іксодові кліщі; Україна

болезнь Лайма; иксодовые клещи; Украина

Lyme disease; ixodid ticks; Ukraine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Biletska H., Podavalenko L., Semenyshyn O., Lozynskyj I., Tarasyuk O. Study of Lyme borreliosis in Ukraine. International Journal of Medical Microbiology 2008. Vol. 298. P. 154-160.
  2. Biletska H., Lozynskiy I., Drul O., Semenyshyn O., Ben I., Shulgan A., Fedoruk V. Natural focal transmissible infections with neurological manifestations in Ukraine. In: Flavivirus encephalitis. Ruzek Daniel, InTech, 2011. Vol. 490. P. 273-292. 
  3. Небогаткін І.В., Шульган А.М., Видайко Н.Б., Новохатній Ю.О., Лозинський І.М. Хвороба Лайма або іксодові кліщові бореліози в Україні у 2018 році. Епідеміологічні й епізоотичні особливості. Актуальна інфектологія. 2019. Т. 7. № 5–6. С. 103-105.
  4. Небогаткін І.В., Шульган А.М., Видайко Н.Б., Новохатній Ю.О. Епідеміологічні й епізоотичні особливості іксодових кліщових Лайм-бореліозів в Україні у 2017 році. Актуальна інфектологія. 2018. Т. 6. № 5. С. 93-94. 
  5. Rogovskyy A.S., Biatov A.P., Davis M.A., Liu S., Nebogatkin I.V. Upsurge of Lyme borreliosis in Ukraine: a 20-year survey. Journal of Travel Medicine. 2020. Vol. 27. № 6. P. 100.
  6. Korenberg E.I., Sirotkin M.B., Kovalevskii Y.V. A general scheme of circulation of ixodid tick-borne borrelioses pathogens in the natural foci of Eurasia. Entomological Review. 2016. Vol. 96. № 4. P. 484-499.
  7. Dantes-Torres F. Anaphylactic shock caused by tick bites. Journal of investigational allergology and clinical immunology. 2008. Vol. 18. № 3. P. 231.

Back to issue