Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Peculiarities of cytomorphological changes in neutrophil population during the development of differential and diagnostic criteria for atypical pneumonia

Authors: Ракша-Слюсарева О.А.(1), Трихліб В.І.(2), Слюсарев О.А.(1), Тарасова І.А.(3), Боєва С.С.(1)
(1) — Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Краматорськ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті наведені дані щодо актуальності диференціальної діагностики гострих респіраторних захворювань (ГРЗ), пневмоній у військовослужбовців. Подані результати вивчення цитоморфологічних змін пулу нейтрофілів у військовослужбовців із гострими респіраторними захворюваннями й атиповою пневмонією (АП) під час проведення АТО/ООС. Отримані результати показали можливість використання цитоморфологічних змін нейтрофілів периферичної крові як додаткових критеріїв для диференціальної діагностики АП та ГРЗ у перші дні захворювання. Причому як додаткові діагностичні критерії при диференціальній діагностиці АП і ГРЗ можуть слугувати лише показники вмісту змінених клітин в пулах нейтрофілів, зокрема для АП, оскільки на відміну від ГРЗ це є збільшенням відносного вмісту гіпосегментованих нейтрофілів до 1/3 пулу або більше. Отримані результати можуть бути використані в комплексній розробці додаткових критеріїв диференціальної діагностики гострих респіраторних захворювань та атипової пневмонії в перші дні захворювання.

В статье приведены данные об актуальности дифференциальной диагностики острых респираторных заболеваний (ОРЗ), пневмоний у военнослужащих. Представлены результаты изучения цитоморфологических изменений пула нейтрофилов у военнослужащих с острыми респираторными заболеваниями и атипичной пневмонией (АП) во время проведения АТО/ООС. Полученные результаты показали возможность использования цитоморфологических изменений нейтрофилов периферической крови в качестве дополнительных критериев для дифференциальной диагностики ПА и ОРЗ в первые дни заболевания. При этом, в качестве дополнительных диагностических критериев при дифференциальной диагностике АП и ОРЗ, могут использоваться только показатели содержания измененных клеток в пуле нейтрофилов, в частности для АП, в отличие от ОРЗ, это увеличение относительного содержания гипосегментированных нейтрофилов до 1/3 пула и более. Полученные результаты могут быть использованы в комплексной разработке дополнительных критериев дифференциальной диагностики острых респираторных заболеваний и атипичной пневмонии в первые дни болезни.

The article presents data on the relevance of differential diagnosis of acute respiratory diseases and pneumonia in military personnel. The results of studying the cytomorphological changes in the pool of neutrophils in the servicemen with acute respiratory infections (ARI) and atypical pneumonia (AP) were obtained during Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation. These results showed the possibility of using cytomorphological changes of peripheral blood neutrophils as additional criteria for the differential diagnosis of AP and ARI in the first days of the disease. Moreover, only changes in the content of neutrophil pools, in particular for AP, can serve as additional diagnostic criteria in the differential diagnosis of AP and ARI, because in contrast to ARI, it is an increase in the relative content of hyposegmented neutrophils to 1/3 of the population or more. The obtained results can be used in the comprehensive development of additional criteria for the differential diagnosis of acute respiratory diseases and atypical pneumonia in the first days of the disease.


Keywords

гострі респіраторні захворювання; пневмонія; військовослужбовці; цитоморфологічні зміни пулу нейтрофілів

острые респираторные заболевания; пневмония; военнослужащие; цитоморфологические изменения пула нейтрофилов

acute respiratory diseases; pneumonia; military personnel; cytomorphological changes in the pool of neutrophils


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. https://link.springer.com/article/10.1186/cc6105
 2. https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2334-7-10
 3. https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc8155. 
 4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196064408000309
 5. Долгов В.В. Клиническая лабораторная диагностика: В 2 томах. Том 2: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 808 с.
 6. Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б. та ін. Клінічна лабораторна діагностика: навч. посіб. 2-ге вид. К.: ВСВ «Медицина», 2018. 288 с.
 7. Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А. Екоімунологічні особливості умовно здорових мешканців Донецького регіону в динаміці моніторингу після аварії на ЧАЕС. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. 2006. Т. 14. С. 102-112. 
 8. Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С. Цитоморфологічні особливості лейкоцитів у спортсменів та їх корекція. Science and society: The 10th International conference (March 15, 2019), Hamilton, Canada, 2019. Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. Р. 322-330. 
 9. Нагорная Н.В., Ракша-Слюсарева Е.А., Дмитрук В.И. Цитоморфологические показатели крови, как отражение системы детоксикации организма у детей с нейроциркуляторной дистонией. Актуальнi питання фармацевтичної та медичної науки та профiлактики. Збiрник наукових статей. Випуск V. Запорiжжя: Видавництво ЗДМУ, 1999. С. 161-164.
 10. Ракша-Слюсарева О.А., Самарін Д.В., Тарасова І.А. Цитоморфологічні дослідження як метод уточненої оцінки гемато-імунологічного стану організму. Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті: збірник тез наукових робіт Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, 18–19 березня 2016 р. Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016. С. 580-583.
 11. Стацевич Л.Н., Козлова О.С. Атлас «Морфология и патология лейкоцитов»: электрон. учеб.-метод. пособие. Новосибирск, 2012. 31 с.
 12. Тарасова І.А., Боєва С.С., Слюсарев О.А. та ін. Особливості цитоморфологічних змін клітин, що забезпечують неспецифічну резистентність у дітей з гострими респіраторними захворюваннями, ускладненими обструктивним синдромом. The development of nature sciences: problems and solutions: proceedings of the international research and practical conference. Brno, april 27–28, 2018. Brno: Mendel University in Brno, 2018. P. 205-208.
 13. Chabot-Richards D.S. Does morphology matter in 2017? An approach to morphologic clues in non-neoplastic blood and bone marrow disorders. Int. J. Lab. Hem. 2017. Vol. 39 (Suppl. 1). P. 23-30. 
 14. Palmer L. Mucfadden et al. ICSH recommendation for the standardization of nomenclature and grading of peripheral blood cell morphological features.  Int. Lab. Hem. 2015. Vol. 37. P. 287-303.
 15. Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Трихліб В.І., Тарасова І.А. Порівняльний аналіз показників системи імунітету у хворих на інфекційні хвороби системи дихання. Актуальна інфектологія. 2019. Т. 7. № 5. С. 259-263
 16. Ткачук С.І., Трихліб В.І., Слюсарев О.А., Ракша-Слюсарева О.А. Вивчення стану системи імунітету військовослужбовців, хворих на ГРЗ під час АТО за показниками цитоморфологічних досліджень. Інфекційні хвороби. 2017. № 1 (87). С. 35-41.

Back to issue