Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №4, 2020

Back to issue

Assessment of measles vaccination awareness

Authors: Ющенко Л.О., Тихолаз О.В., Олійник В.С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. В умовах пандемії COVID-19 у багатьох країнах відбувається зниження рівнів охоплення вакцинацією, що в подальшому може сприяти виникненню нових спалахів вакцинокерованих захворювань. Вже на сьогодні значна кількість дітей ризикують не отримати необхідне щеплення проти кору. Мета дослідження: оцінити грамотність студентів-медиків у питаннях імунізації проти кору, проаналізувати їх ставлення до вакцинації та встановити, що впливає на прийняття рішення, визначити основні питання, які турбують стосовно вакцинації проти кору. Матеріали та методи. Проведено анонімне онлайн-анкетування 350 студентів-медиків за допомогою Google Forms. Результати. Згідно з Національним календарем щеплень, 80 % учасників отримали дві дози вакцини від кору, паротиту і краснухи (КПК), 2,9 % — одну, 12,9 % — три, 1,4 % виявилися нещепленими та 2,9 % не мали точної інформації щодо вакцинального статусу. Основні причини, що завадили імунізації: часті захворювання в дитинстві, наявність хронічних хвороб, відсутність вакцини, сумніви в якості вакцини. Під час спалаху студенти вакцинувалися за вимогою навчального закладу (31 %), з власної ініціативи (50 %), за порадою батьків (17,2 %) і лікарів (9,5 %). Серед можливих джерел інформації респонденти обирали поради лікарів (73,9 %), дані інтернет-ресурсів (36,9 %) та спеціальної медичної літератури (34,2 %). Майже всі студенти (95 %) знали схему введення вакцини КПК. Більша частина з них (66,6 %) була обізнаною про умови зберігання, пріоритетне місце та шлях введення вакцини, але не володіла інформацією щодо допоміжних складників, що входять до складу вакцини, її ефективності та тривалості імунітету після імунізації. Вакцинацію як профілактичний захід підтримали лише 53,3 % студентів. Висновки. Отримані дані вказують на необхідність підвищення обізнаності в питаннях вакцинопрофілактики, розробки нових стратегій спілкування з пацієнтами про переваги імунізації. Вивчення причин відмов від щеплень, підвищення грамотності імунізації шляхом ефективної комунікації як майбутніх лікарів, так і пересічних громадян з метою сприяння прийняттю обґрунтованого рішення можуть допомогти працівникам охорони здоров’я в підвищенні охоплення вакцинацією КПК.

Актуальность. В условиях пандемии COVID-19 во многих странах происходит снижение уровней охвата вакцинацией, что в дальнейшем может способствовать возникновению новых вспышек вакциноуправляемых заболеваний. Уже сегодня значительное количество детей рискуют не получить необходимую прививку против кори. Цель исследования: оценить грамотность студентов-медиков в вопросах иммунизации против кори, проанализировать их отношение к вакцинации и установить, что влияет на принятие решения, определить основные вопросы, которые беспокоят относительно вакцинации против кори. Материалы и методы. Проведено анонимное онлайн-анкетирование 350 студентов-медиков с помощью Google Forms. Результаты. Согласно Национальному календарю прививок, 80 % участников получили две дозы вакцины против кори, паротита, краснухи (КПК), 2,9 % — одну, 12,9 % — три, 1,4 % оказались непривитыми и 2,9 % не владели точной информацией о вакцинальном статусе. Основные причины, помешавшие иммунизации, следующие: частые заболевания в детстве, наличие хронических заболеваний, отсутствие вакцины, сомнения в качестве вакцины. Во время вспышки студенты вакцинировались по требованию учебного заведения (31 %), собственной инициативе (50 %), совету родителей (17,2 %) и врачей (9,5 %). Среди возможных источников информации студенты выбирали советы врачей (73,9 %), данные интернет-ресурсов (36,9 %) и специальной медицинской литературы (34,2 %). Почти все студенты (95 %) знали схему введения вакцины КПК. Большая часть из них (66,6 %) была осведомлена об условиях хранения, приоритетном месте и пути введения вакцины, но не владела информацией о вспомогательных компонентах, входящих в состав вакцины, ее эффективности и продолжительности иммунитета после иммунизации. Вакцинацию как профилактическое мероприятие поддержали всего 53,3 % студентов. Выводы. Полученные данные указывают на необходимость повышения осведомленности в вопросах вакцинопрофилактики, разработки новых стратегий общения с пациентами о преимуществах иммунизации. Изучение причин отказов от прививок, повышение грамотности иммунизации путем эффективной коммуникации как будущих врачей, так и простых граждан с целью содействия принятию обоснованного решения могут помочь работникам здравоохранения в повышении охвата вакцинацией КПК.

Background. Vaccination coverage has already reduced in many countries due to a COVID-19 pandemic, which may lead to new outbreaks of vaccine-preventable diseases. Currently, a lot of children may miss out on receiving life-saving measles vaccine. The purpose of the study: to assess the awareness of medical students of measles immunization issues, to analyze their attitude to vaccination and to determine what influence on decision making, to identify the main issues of concern regarding measles vaccination. Materials and methods. An anonymous online survey of 350 medical students has been conducted using Google Forms. Results. According to the national vaccination calendar, 80 % of participants received two doses of MMR (measles, mumps, rubella) vaccine, 2.9 % — just one dose, 12.9 % — three, 1.4 % were not vaccinated, and 2.9 % did not have an accurate information about their vaccination status. The main reasons for the refusal of vaccination were: frequent childhood diseases, presence of chronic diseases, lack of vaccine, doubts about vaccine quality. Students have been vaccinated at the request of the education institution (31 %), on their own initiative (50 %), on the advice of parents (17.2 %) and doctors (9.5 %) during the measles outbreak. Respondents choose various sources of information about immunization, such as doctors’ recommendations (73.9 %), the Internet data (36.9 %), special medical literature (34.2 %). A lot of students (95 %) know the right time to get MMR vaccine. Most of them (66.6 %) were aware of the storage conditions, right place and administration of the vaccine, but they did not have enough information about MMR vaccine composition, its effectiveness and duration of protection after immunization. Only 53.3 % of students supported vaccination as a preventive measure. Conclusions. Obtained results indicated the necessity of raising awareness of vaccine prevention issues, creating new strategies for communication with patients about the benefits of immunization. Studying the reasons for refusal of vaccinations, increasing awareness of immunization through effective communication with future doctors and people in order to facilitate decision making can help healthcare workers to increase MMR vaccination coverage.


Keywords

кір; вакцинація; профілактика

корь; вакцинация; профилактика

measles; vaccination; prevention


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Statement by Measles & Rubella Initiative: American Red Cross, U.S. CDC, UNICEF, UN Foundation and WHO. Atlanta/Geneva/New York. Available from https://www.who.int/immunization/diseases/measles/statement_missing_measles_vaccines_covid-19/en/. Accessed: April 14, 2020.
 2. World Health Organization. Reported measles cases and incidence rates by WHO Member States. Available from: https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/. Accessed: 2020.
 3. ВВС NEWS. Кількість випадків захворювання на кір у 2019 році у світі зросла в чотири рази — ООН. Available from: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47951010. Accessed: 16 квітня, 2019.
 4. World Health Organization. Measles in the WHO European Region. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/420932/WHO-Measles-Sitrep-Dec-2019.pdf?ua=1. Accessed: 2019.
 5. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Global measles and rubella strategic plan: 2012–2020. Available from: https://reliefweb.int/report/world/global-measles-and-rubella-strategic-plan-2012-2020. Accessed: 2012.
 6. Hassan A., Oppel Jr R.A. New Measles Cases Reach Weekly High for 2019. The New York Times. Available from: https://www.nytimes.com/2019/04/09/us/measles-outbreak.html. Accessed: April 9, 2019.
 7. Plotkin S.A., Orenstein W.A., Offit P.A., Edwards K.M. Vaccines. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018.
 8. Palumbo P., Hoyt L., Demasio K., Oleske J., Connor E. Po–pulation-based study of measles and measles immunization in human immunodeficiency virus-infected children. Pediatr. Infect. Dis. J. 1992. 11(12). 1008-1014. doi: 10.1097/00006454-199211120-00004.
 9. World Health Organization. Measles vaccines: WHO position paper, April 2017 — Recommendations. Vaccine. 2019. 37(2). 219-222. doi: 201710.1016/j.vaccine.2017.07.066.
 10. Дараган Г.М., Крушинська Т.Ю., Степанський Д.О., Демчишина І.В., Колеснікова І.П. Актуальні питання вакцинації та епідеміологічного нагляду за кором і краснухою в Україні. Клінічна медицина. 2018. 18(13). 38-43. doi: 10.26641/2307-0404.2018.1(part 1).127206.
 11. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ № 958 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні». Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23042019--958-pro-vnesennja-zmin-do-kalendarja-profilaktichnih-scheplen-v-ukraini. Accessed: 23 квітня, 2019.
 12. Fadda M., Depping M.K., Schulz P.J. Addressing Issues of Vaccination Literacy and Psychological Empowerment in the Measles-Mumps-Rubella (MMR) Vaccination Decision-Making: A Qualitative Study. BMC Public Health. 2015. 15(836). 1-13. doi: 10.1186/s12889-015-2200-9.
 13. Попова А.Ю., Бичурина М.А., Лаврентьева И.Н. и др. Изучение уровня иммунитета к вирусу кори в отдельных группах населения Гвинейской Республики в рамках глобальной программы элиминации кори. Сообщение 2. Инфекция и иммунитет. 2017. 7(1). 79-84. doi: 10.15789/2220-7619-2017-1-79-84.
 14. Rota P.A., Moss W.J., Takeda M., Swart R.L., Thompson K.M., Goodson J.L. Measles. Nat. Rev. Dis. Primers. 2016. 2(16049). doi: 14;2:16049.10.1038/nrdp.2016.49.
 15. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ № 2070 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень». Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34153.html. Accessed: 11 жовтня, 2019.
 16. Інструкція для медичного застосування медичного імунобіологічного препарату пріорікс. Реєстраційне посвідчення № UA/13694/01/01. Наказ МОЗ України № 1860. Available from: http://moi-privivki.com/docs/Priorix%20instruction.pdf. Accessed: 21 серпня, 2019.

Back to issue