Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 53, №2, 2019

Back to issue

Evaluating the risk factors for liver injury in patients with chronic lymphocytic leukemia in the dynamics of chemotherapy

Authors: Маслова Г.С., Скрипник І.М.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Лікування В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії (В-ХЛЛ) супроводжується ризиком розвитку уражень печінки, що пов’язано із факторами, які залежать від особливостей пацієнта, пухлини, та хіміотерапією (ХТ). Мета — оцінити ризик розвитку і характер порушень печінкових тестів у хворих на В-ХЛЛ у динаміці ХТ. Матеріали та методи. Обстежено 76 хворих на В-ХЛЛ, із них 44 (57,9 %) чоловіки, 32 (42,1 %) жінки. Середній вік — (66,81 ± 12,50) року. Стадію В-ХЛЛ визначали за класифікаціями К. Rai (1975, 1987) та J. Binet (1981, 2006). Призначали ХТ за схемою FC (флударабін, циклофосфан). Обстеження проводили перед ХТ і після двох курсів FC. Враховували гіперпластичний синдром, гіперлейкоцитоз. Оцінювали показники біохімічного аналізу крові. Використовували критерії Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.02. Результати. Пізні стадії В-ХЛЛ, ІV за Rai та С за Binet, у хворих на В-ХЛЛ асоціюються із зростанням ризику не отримати відповіді на ХТ (відношення ризиків (RR) 0,53; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,31–0,90; р < 0,05). Наявність гіперпластичного синдрому супроводжується вірогідним ризиком не досягти відповіді на ХТ (RR 0,23; 95% ДІ 0,07–0,80; р < 0,05). Ураження печінки частіше реєструють у хворих на В-ХЛЛ із ІІІ стадією (RR 1,96; 95% ДІ 1,33–2,88; р < 0,05) і ІV стадією (RR 2,13; 95% ДІ 1,47–3,08; р < 0,05) порівняно із ІІ стадією за Rai. У хворих на В-ХЛЛ ризик розвитку гепатотоксичних реакцій асоціюється із низькою ефективністю ХТ, а саме досягненням часткової відповіді (RR 3,18; 95% ДІ 1,93–5,22; р < 0,05) та відсутністю відповіді на ХТ (RR 3,71; 95% ДІ 2,37–5,81; р < 0,05). Висновки. Ризик виникнення уражень печінки зростає у хворих на В-ХЛЛ за наявності ІV (С) стадії і асоціюється із низькою ефективністю ХТ.

Актуальность. Лечение В-клеточной хронической лимфоцитарной лейкемии (В-ХЛЛ) сопровождается риском развития поражений печени, что связано с факторами, которые зависят от особенностей пациента, опухоли, и химиотерапией (ХТ). Цель — оценить риск развития и характер нарушений печеночных тестов у больных В-ХЛЛ в динамике ХТ. Материалы и методы. Обследовано 76 больных В-ХЛЛ, из них 44 (57,9 %) мужчины и 32 (42,1 %) женщины. Средний возраст — (66,81 ± 12,50) года. Стадию В-ХЛЛ определяли по классификациям К. Rai (1975, 1987) и J. Binet (1981, 2006). Назначали ХТ по схеме FC (флударабин, циклофосфан). Обследование проводили перед ХТ и после двух курсов FC. Учитывали гиперпластический синдром, гиперлейкоцитоз. Оценивали показатели биохимического анализа крови. Использовали критерии Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.02. Результаты. Поздние стадии В-ХЛЛ, ІV по Rai и С по Binet, у больных В-ХЛЛ ассоциируются с ростом риска не получить ответы на ХТ (отношение рисков (RR) 0,53; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,31–0,90; р < 0,05). Наличие гиперпластического синдрома сопровождается достоверным риском не достичь ответа на ХТ (RR 0,23; 95% ДИ 0,07–0,80; р < 0,05). Поражение печени чаще регистрируют у больных В-ХЛЛ в III стадии (RR 1,96; 95% ДИ 1,33–2,88; р < 0,05) и IV стадии (RR 2,13; 95% ДИ 1,47–3,08; р < 0,05) по сравнению со ІІ стадией по Rai. У больных В-ХЛЛ риск развития гепатотоксических реакций ассоциируется с низкой эффективностью ХТ, а именно достижением частичного ответа (RR 3,18; 95% ДI 1,93–5,22; р < 0,05) и отсутствием ответа на ХТ (RR 3,71; 95% ДI 2,37–5,81; р < 0,05). Выводы. Риск возникновения поражений печени возрастает у больных В-ХЛЛ IV (С) стадии и ассоциируется с низкой эффективностью ХТ.

Background. B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) treatment is accompanied by a risk of liver injury due to factors that depend on the characteristics of the patient, tumor, and chemotherapy (CT). The purpose was to assess the risk of development and nature of liver injury in patients with B-CLL in the dynamics of CT. Materials and methods. Seventy-six patients with В-CLL were examined, including 44 (57.9 %) men and 32 (42.1 %) women. The average age was (66.81 ± 12.50) years. The B-CLL stage was determined according to the Rai (1975, 1987) and Binet (1981, 2006) classifications. CT was administered in FC (fludarabine, cyclophosphamide) regimen. The patients were examined twice: before CT and after two FC courses. Hyperplastic syndrome and hyperleukocytosis were taken into account. Biochemical blood tests were evaluated. Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 4.02, were used. Results. Advanced B-CLL stages (stage IV (C) according to Rai, Binet) are associated with an increased risk of no response on CT (risk ratio (RR) = 0.53; 95% confidence interval (CI) = 0.31–0.90; p < 0.05). The presence of hyperplastic syndrome is accompanied by a significant risk of no response on CT (RR = 0.23; 95% CI = 0.07–0.80; p < 0.05). Liver injury is more often detected in patients with B-CLL stages III (RR = 1.96; 95% CI = 1.33–2.88; p < 0.05) and IV (RR = 2.13; 95% CI = 1.47–3.08; p < 0.05) versus stage II by Rai. In patients with B-CLL, the risk of hepatotoxic reactions development is associated with low efficacy of CT, namely the achievement of partial response (RR = 3.18; 95% CI = 1.93–5.22; p < 0.05) and no response on CT (RR = 3.71; 95% СІ = 2.37–5.81; р < 0.05). Conclusions. The risk of liver injury increases in patients with B-CLL stage IV (C) and is associated with low CT efficacy.


Keywords

В-клітинна лімфоцитарна лейкемія; фактори ризику; гепатотоксичні реакції; хіміотерапія

В-клеточная лимфоцитарная лейкемия; факторы риска; гепатотоксические реакции; химиотерапия

В-cell chronic lymphocytic leukemia; risk factors; hepatotoxic reactions; chemotherapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Иванивская Т.С., Коваль С.В., Родионова Н.К., Завелевич М.П. и др. Хронический лимфолейкоз и ионизирующая радиация // Онкология. — 2016. — 18(2). — С. 84-92.

2. Домникова Н.П., Непомнящих Г.И., Тетерина Н.В. Клинические особенности поражения печени у больных гемобластозами // Бюллетень СО РАМН. — 2008. — 6(134). — С. 41-6.

3. Крячок И.А. Хронический лимфолейкоз: новое в лечении. Подходы к терапии первой линии и их эволюция // Клиническая онкология. — 2013. — 3(11). — С. 121-9.

4. Непомнящих Г.И., Постникова О.А., Домникова Н.П., Бакарев М.А. Морфологический анализ патологии печени при острых лейкозах и лимфопролиферативных заболеваниях // Сибирский онкологический журнал. — 2012. — 1(49). — С. 26-30.

5. Скрипник І.М., Маслова Г.С. Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі лейкемії в динаміці індукції ремісії // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — 2(100). — С. 16-22.

6. Фильченко А.А., Скляренко Л.М. Хронический лимфолейкоз: современные вопросы диагностики и лечения // Онкология. — 2017. — 19(4). — С. 236-46.

7. Dores G.M., Anderson W.F., Curtis R.E., Landgren O., Ostroumova E., Bluhm E.C. et al. Chronic lymphocytic leukaemia and small lymphocytic lymphoma: overview of the descriptive epidemiology // Br. J. Haematol. — 2007 Dec. — 139(5). — Р. 809-19. https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2007.06856.x.

8. Keating M.J. The use of fludarabine in chronic lymphocytic leukemia and malignant lymphomas. Acute Leukemias V. Experimental approaches and management of refractory diseases. — Heidelberg: Springer-Verlag, Berlin. — Р. 572-7. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-78907-6_98.

9. Nabhan C., Aschebrook-Kilfoy B., Chiu B.C., Smith S.M., Shanafelt T.D., Evens A.M. et al. The impact of race, ethnicity, age and sex on clinical outcome in chronic lymphocytic leukemia: a comprehensive Surveillance, Epidemiology, and End Results analysis in the modern era // Leuk. Lymphoma. — 2014. — 55(12). — Р. 2778-84. doi: 10.3109/10428194.2014.898758.

10. Noone A.M., Cronin K.A., Altekruse S.F., Howlader N., Lewis D.R., Petkov V.I. et al. Cancer incidence and survival trends by subtype using data from the Surveillance Epidemiology and End Results Program, 1992–2013 // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. — 2017 Apr. — 26(4). — Р. 632-41. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-16-0520.

11. Oscier D., Wade R., Davis Z., Morilla A., Best G., Richards S. et al. Prognostic factors identified three risk groups in the LRF CLL4 trial, independent of treatment allocation // Haematologica. — 2010. — 95(10). — Р. 1705-12. doi: 10.3324/haematol.2010.025338. 

12. Parikh S.A. Chronic lymphocytic leukemia treatment algorithm 2018 // Blood Cancer Journal. — 2018. — 8(93). Available from: https://www.nature.com/articles/s41408-018-0131-2. doi: 10.1038/s41408-018-0131-2.

13. Parikh S.A., Chaffee K.G., Larson M.C., Hampel P.J., Call T.G., Ding W. et al. Outcomes of a large cohort of individuals with clinically ascertained high-count monoclonal B-cell lymphocytosis // Haematologica. — 2018 Jun. — 103(6). — Р. e237-40. doi: 10.3324/haematol.2017.183194.

14. Zenz T., Gribben J.G., Hallek M., Döhner H., Keating M.J., Stilgenbauer S. Risk categories and refractory CLL in the era of chemoimmunotherapy // Blood. — 2012 May 3. — 119(18). — Р. 4101-7. doi: 10.1182/blood-2011-11-312421. 


Back to issue