Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 53, №2, 2019

Back to issue

Correlation of immunological and biochemical indicators in patients with chronic diffuse liver diseases depending on the etiological factors of steatosis and liver fibrosis

Authors: Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: визначити взаємозв’язок показників імунітету з основними біохімічними показниками у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП) залежно від етіологічних факторів розвитку стеатозу та фіброзу печінки. Матеріали та методи. Обстежено 120 хворих на ХДЗП віком від 19 до 78 років, із них 77 жінок (64,2 %) та 43 чоловіки (35,8 %). Розподіл хворих на групи відбувався залежно від етіологічного фактора розвитку стеатозу та фіброзу печінки. І групу становили 24 хворі на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) зі стеатозом, ІІ — 37 пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ), ІІІ — 21 хворий на хронічний вірусний гепатит, асоційований із вірусом С, до ІV групи ввійшли 18 пацієнтів з алкогольною хворобою печінки (АХП), до V групи — 20 пацієнтів із токсичним гепатитом медикаментозного генезу (ТГМ). Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб. Для характеристики обміну ліпідів у сироватці крові визначали рівень загального холестерину (ХС), холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Оцінку ліпідного спектра сироватки крові проводили шляхом визначення вмісту тріацилгліцеринів (ТГ), ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), розраховували коефіцієнт атерогенності (КА). Процеси фіброзу оцінювали за вмістом оксипроліну вільного (ОПв) й оксипроліну білковозв’язаного, гексозаміну та гіалуронової кислоти. Наявність ендогенної інтоксикації визначали за вмістом середньомолекулярних пептидів (СМП). Визначено вміст основних показників клітинного імунітету, вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та рівень інтерлейкіну (IL)-6, IL-10, фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α). Проведено кореляційний аналіз між вивченими біохімічними та імунологічними показниками в обстежених хворих. Результати. Отримані дані у хворих на ХДЗП вказують на активні запальні процеси. Про це свідчило підвищення рівня прозапальних цитокінів (IL-6 та TNF-α), СМП. Гіперпродукція IL-6 супроводжується зниженням загальних фосфоліпідів (ФЛ) у сироватці крові пацієнтів із НАЖХП, НАСГ та ТГМ: виявлено середній кореляційний взаємозв’язок між IL-6 та ФЛ (r = –0,44, р < 0,05; r = –0,45, р < 0,01; r = –0,44, р < 0,05 відповідно в пацієнтів цих груп). У пацієнтів із НАСГ встановлено, що підвищений рівень ЦІК супроводжувався порушенням ліпідного обміну, а саме підвищенням КА сироватки крові — ЦІК/КА (r = +0,39, р < 0,05) та зниженням антиатерогенної фракції ХС ЛПВЩ сироватки крові — ЦІК/ХС ЛПВЩ (r = –0,36, р < 0,05), про що свідчить виявлений середній кореляційний взаємозв’язок. Показано, що підвищення рівня TNF-α паралельно супроводжується явищем ендотоксемії в пацієнтів із НАЖХП, про що свідчив середній кореляційний взаємозв’язок між TNF-α та СМП (r = +0,54, р < 0,05). Підвищення вмісту Т-цитотоксичних лімфоцитів супроводжувалося зниженням рівня ХС ЛПВЩ та ТГ у сироватці крові, що підтверджується середніми кореляційними взаємозв’язками між рівнем СD8+-лімфоцитів та холестерину ліпопротеїдів дуже високої щільності (r = –0,53, р < 0,05) та ТГ (r = –0,53, р < 0,05) відповідно в пацієнтів з АХП. Крім того, у цієї групи пацієнтів була виявлена відсутність активації продукції IL-10 у відповідь на запалення, що супроводжується зниженням деградації зрілих нерозчинних колагенів, про що свідчив середній кореляційний взаємозв’язок між IL-10 та ОПв (r = –0,64, р < 0,01). Висновки. Отримані дані вказують на взаємозв’язок між імунологічними та біохімічними показниками у хворих на ХДЗП залежно від етіологічних факторів розвитку стеатозу і фіброзу печінки.

Цель: определить взаимосвязь показателей иммунитета с основными биохимическими показателями у больных с хроническими диффузными заболеваниями печени (ХДЗП) в зависимости от этиологических факторов развития стеатоза и фиброза печени. Материалы и методы. Обследовали 120 больных с ХДЗП в возрасте от 19 до 78 лет, из них 77 женщин (64,2 %) и 43 мужчины (35,8 %). Распределение больных на группы осуществлялось в зависимости от этиологического фактора развития стеатоза и фиброза печени: І группу составили 24 больных с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), ІІ — 37 пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), ІІІ — 21 больной с хроническим вирусным гепатитом, ассоциированным с вирусом С, в ІV группу вошли 18 пациентов с алкогольной болезнью печени (АБП), в V — 20 пациентов с токсическим гепатитом медикаментозного генеза (ТГМ). Контрольную группу составили 30 практически здоровых людей. Для характеристики обмена липидов в сыворотке крови определяли уровень общего холестерина (ХС), холестерина липопротеинов низкой плотности. Оценку липидного спектра сыворотки крови проводили путем определения содержания триацилглицеринов (ТГ), липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), рассчитывали коэффициент атерогенности (КА). Процессы фиброза оценивали по содержанию оксипролина свободного (ОПсв) и оксипролина белковосвязанного, гексозамина и гиалуроновой кислоты. Наличие эндогенной интоксикации определяли по содержанию среднемолекулярных пептидов (СМП). Определяли основные показатели клеточного иммунитета, уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и уровень интерлейкина (IL)-6, IL-10, фактора некроза опухоли альфа (TNF-α). Проведен корреляционный анализ между биохимическими и иммунологическими показателями у обследованных больных. Результаты. Полученные данные у больных с ХДЗП указывают на активные воспалительные процессы. На это указывает повышение уровня провоспалительных цитокинов (IL-6 и TNF-α), СМП. Гиперпродукция IL-6 сопровождается снижением общих фосфолипидов (ФЛ) в сыворотке крови пациентов с НАЖБП, НАСГ и ТГМ: выявлена средняя корреляционная взаимосвязь между IL-6 и ФЛ (r = –0,44, р < 0,05; r = –0,45, р < 0,01; r = –0,44, р < 0,05 соответственно у пациентов этих групп). У пациентов с НАСГ установлено, что повышение уровня ЦИК сопровождается нарушением липидного обмена, а именно повышением КА сыворотки крови — ЦИК/КА (r = +0,39, р < 0,05) и снижением антиатерогенной фракции ХС ЛПВП сыворотки крови — ЦИК/ХС ЛПВП (r = –0,36, р < 0,05), о чем свидетельствует установленная средняя корреляционная взаимосвязь. Показано, что повышение уровня TNF-α параллельно сопровождается явлением эндотоксемии у пациентов с НАЖБП, о чем свидетельствует средняя корреляционная взаимосвязь между TNF-α и СМП (r = +0,54, р < 0,05). Повышение содержания Т-цитотоксических лимфоцитов сопровождалось снижением ХС ЛПВП и ТГ сыворотки крови, что подтверждается средней корреляционной взаимосвязью между уровнем СD8+-лимфоцитов и холестерина липопротеинов очень высокой плотности (r = –0,53, р < 0,05) и ТГ (r = –0,53, р < 0,05) соответственно у пациентов с АБП. Кроме того, у этой группы пациентов отсутствует активация продукции IL-10 в ответ на воспаление, что сопровождается снижением деградации зрелых нерастворимых коллагенов, о чем свидетельствует средняя корреляционная взаимосвязь между IL-10 и ОПсв (r = –0,64, р < 0,01). Выводы. Полученные данные указывают на взаимосвязь между иммунологическими и биохимическими показателями у больных с ХДЗП в зависимости от этиологических факторов развития стеатоза и фиброза печени.

Background. The purpose was to determine the relationship of immunity indicators with the main biochemical parameters in patients with chronic diffuse liver diseases, depending on the etiological factors of steatosis and liver fibrosis. Materials and methods. We examined 120 patients with chronic diffuse liver diseases. They were divided according to the etiological factor of steatosis and liver fibrosis: group I — 24 patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), group ІІ — 37 persons with non-alcoholic steatohepatitis (NASH); group III — 21 people with chronic viral hepatitis associated with C virus; group IV consisted of 18 patients with alcoholic liver disease (ALD), group V — 20 individuals with toxic drug-induced hepatitis (TDIH). To characterize the metabolism of lipids in serum, total cholesterol, low-density lipoproteins were determined. Serum lipids were evaluated by determining the content of triacylglycerols (TG), high-density lipoproteins (HDL), atherogenic index (AI) was calculated. The processes of fibrosis were assessed by the content of hydroxyproline free (HPf) and hydroxyproline protein-bound, hexosamine and hyaluronic acid. The presence of endogenous intoxication was determined by the content of medium molecular peptides (MMP). The content of cellular immunity parameters, the level of circulating immune complexes (CIC), interleukins (IL) 6, 10, tumor necrosis factor α (TNF-α), insulin and HOMA-IR were determined. A correlation analysis was made of biochemical and immunological parameters in the examined patients. Results. The data obtained in patients with chronic diffuse liver disease show active inflammatory processes. This is indicated by increased levels of pro-inflammatory cytokines (IL-6 and TNF-α), MMP. IL-6 overproduction is accompanied by a decrease in total phospholipids (PL) in the blood serum of patients with NAFLD, NASH and TDIH — an average correlation was found between IL-6 and PL (r = –0.44, p < 0.05; r = –0.45, p < 0.01; r = –0.44, p < 0.05, respectively). In patients with NASH, an increase in CIC level is accompanied by impaired lipid metabolism, namely, an increase in serum AI — CIC/AI (r = +0.39, p < 0.05) and a decrease in the anti-atherogenic fraction of CIC/HDL (r = –0.36, p < 0.05), as evidenced by the established average correlation. It was shown that an increase in the level of TNF-α in parallel is associated with phenomenon of endotoxemia in patients with NAFLD, as evidenced by the average correlation between TNF-α and MMP (r = +0.54, p < 0.05). An increase in T-cytotoxic lymphocytes was accompanied by a decrease in serum HDL and TG, as evidenced by an average correlation: between CD8+ lymphocytes and HDL (r = –0.53, p < 0.05) and TG (r = –0.53, p < 0.05), respectively, in patients with ALD. In addition, in this group of patients, there was no activation of IL-10 production in response to inflammation, which was associated with a decrease in the degradation of mature insoluble collagens, as indicated by the average correlation between IL-10 and HPf (r = –0.64, p < 0.01). Conclusions. The data obtained indicate the relationship between immunological and biochemical parameters in patients with chronic diffuse liver diseases depending on the etiological factors of steatosis and liver fibrosis.


Keywords

хронічні дифузні захворювання печінки; ліпіди; оксипролін; імунітет; цитокіни

хронические диффузные заболевания печени; липиды; оксипролин; иммунитет; цитокины

chronic diffuse liver diseases; lipids; hydroxyproline; immunity; cytokines


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Serum fatty acid profiles and potential biomarkers of ankylosing spondylitis determined by gas chromatography – mass spectrometry and multivariate statistical analysis / R. Chen, S. Han, D. Dong et al. // Biomed Chromatogr. — 2014. — Vol. 29 (4). — P. 604-11. — doi: 10.1002/bmc.3321.

2. Serum fatty acid profiles using GC-MS and multivariate statistical analysis: potential biomarkers of Alzheimer's disease / D.C. Wang, C.H. Sun, L.Y. Liu et al. // Neurobiol. Aging. — 2015. — Vol. 33(6). — P. 1057-66. — doi: 10.1016/j.neurobiolaging.

3. Pat. US 9239334 B2, IPC/US2009/056176. Fatty acid C16: 1N7-palmitoleate a lipokine and biomarker for metabolic status / Haiming Cao, Gokhan S. Hotamisligil; Owner. — President And Fellows Of Harvard College. — No. US 13/062,527; Date of Pat. Jan. 19, 2016.

4. Serum metabolic signatures of four types of human arthritis / M. Jiang, T. Chen, H. Feng et al. // J. Proteome Res. — 2015. — Vol. 12(8). — P. 3769-79. doi: 10.1021/pr400415a.

5.Metabolomics identifies changes in fatty acid and amino acid profiles in serum of overweight older adults following a weight loss intervention / A. Perez-Cornago, L. Brennan, I. Ibero-Baraibar et al. // J. Physiol. Biochem. — 2014. — Vol. 70(2). — P. 593-602. doi: 10.1007/s13105-013-0311-2.

6. Lien S.K. Utilization of a deuterated derivatization agent to synthesize internal standards for gas chromatography-tandem mass spectrometry quantification of silylated metabolites / S.K. Lien, H.F. Kvitvang, P. Bruheim // J. Chromatogr. A. — 2012. — Vol. 1247. — P. 118-24. doi: 10.1016/j.chroma.2012.05.053.

7. Stigter E.C. Development and validation of a quantitative LC-tandem MS assay for hexadeca-4,7,10,13-tetraenoic acid in human and mouse plasma / E.C. Stigter, S. Letsiou, N.J. vd Broek, J. Gerrits et al. // J. Chromatogr B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. — 2013. — Vol. 15. — P. 16-19.

8. Nassir F., Ibdah J.A. Role of mitochondria in nonalcoholic fatty liver disease // Int. J. Mol. Sci. — 2014. — № 15. — P. 8713-8742.

9. Диденко В.И. Морфологическая и биохимическая оценка прогрессирования хронического гепатита, ассоциированного с вирусом C / В.И. Диденко, Н.Ю. Ошмянская, И.А. Кленина // Гастроентерологія. — 2014. — № 2. — С. 37-41/

10. Диденко В.И. Современные достижения в оценке стеатоза печени / В.И. Диденко // Гастроентерологія. — № 3(57). — 2015. — С. 94-100.

11. A new index for non-invasive assessment of liver fibrosis / N. Ichino at al. // World Jornal of Gastroenterology. — 2012. — Vol. 16, № 38. — Р. 4809-4816.

12. Gold E.W. The quantitative spectrophotometric estimation of total sulfated glycosaminoglican levels // Biochemica et Biophysica Acta. — 1981. — Vol. 673. — P. 408-415.

13. Алдашева Ж.А. Некоторые цитокины в диагностике неалкогольного стеатоза печени / Ж.А. Алдашева // Цитокины и воспаление. — 2013. — № 3(12). — С. 95-99.

14. Литвинова Л.С. Особенности клеточного иммунитета и цитокинового репертуара у пациентов с метаболическим синдромом / Л.С. Литвинова, Е.В. Кириенкова, Н.Н. Аксенова и др. // Бюллетень сибирской медицины. — 2012. — № 3. — С. 53-57.

15. Цуканов В.В. Новые аспекты неалкогольной жировой болезни печени / В.В. Цуканов, Э.В. Каспаров, Ю.Л. Тонких и др. // РЖГГК. — 2015. — № 2(25). — С. 28-40.

16. Głowacki M.K. Selected apoptotic markers in serum of patients with chronic viral hepatitis C / Głowacki M.K., Cieśla A., Cibor D. et al. // Przegl Lek. — 2014. — Vol. 71(7). — Р. 369-73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25338331.

17. Zhong W. Dietary fat sources differentially modulate intestinal barrier and hepatic inflammation in alcohol-induced liver injury in rats / W. Zhong, Q. Li, G. Xie [et al.] // Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. — 2013. — № 305(12). — Р. 919-932. doi: 10.1152/ajpgi.00226.2013.

18. Nielsen O.H. Tumor necrosis factor inhibitors for inflammatory bowel disease / O.H. Nielsen, M.A. Ainsworth // N. Engl. J. Med. — 2013. — Vol. 369. — Р. 754-762. doi: 10.1056/NEJMct1209614.

19. Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай // Гастроентерологія. — 2016. — № 1(59). — С. 86-92. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gastro_2016_1_15.

20. Глущенко С.В. Оптимізація діагностики та лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом вивчення маркерів мітохондріальної дисфункції: дис… канд. мед. наук: 14.01.02. — Харків, 2015. — С. 18.

21. Татарчук О.М. Імунологічна реактивність у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки / О.М. Татарчук, В.І. Діденко, С.Л. Меланіч, В.Є. Кудрявцева // Гастроентерологія. — 2018. — № 4(52). — С. 222-226. doi: 10.22141/2308-2097.52.4.2018.154142.


Back to issue