Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 53, №2, 2019

Back to issue

Risk factors for developing mucosal candidiasis of the upper gastrointestinal tract. The problem of antibiotic therapy

Authors: Кушніренко І.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. За даними літератури, існує низка факторів, що зумовлюють розвиток кандидозу верхнього відділу травного тракту, проте остаточно їх значимість у формуванні захворювання не визначена. Протиріччя існують і щодо антибіотикотерапії як фактора ризику у пацієнтів, які не знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Відсутні рекомендації щодо тактики ведення пацієнтів після застосування антибіотиків. Мета. Визначення факторів ризику розвитку орофарингеального кандидозу за величиною внеску у ризик розвитку захворювання, а також вивчення проблеми антибіотикотерапії та розробка рекомендацій щодо тактики ведення пацієнтів. Матеріали та методи. Обстежено та проанкетовано 638 пацієнтів, які за результатами мікробіологічного дослідження зшкрібка з язика поділені на групи: 1 група — 151 пацієнт з орофарингеальним кандидозом, тобто ІV ступенем масивності обсіменіння; 2 група — 327 пацієнтів із незначним та помірним ростом грибів Candida (I, II та III ступінь), 3 група — 160 осіб із негативним результатом посіву (0 ступінь). Результати. Виявлено істотні відмінності між групами 1 і 3 за такими факторами розвитку орофарингеального кандидозу як прийом антибіотиків протягом року, паління, носіння зубних протезів, наявність кандидозного вульвовагініту в жінок, а також супутня патологія щитоподібної залози та анемія. При порівнянні груп 1 та 2 значимими є прийом антибіотиків протягом року та патологія щитоподібної залози. Діагностична чутливість сформованої на підставі отриманих даних анкети — 83,3 %, довірчий інтервал (ДІ) 75,9–88,8 %, специфічність — 75,1 %, ДІ 70,7–79,0 %, ефективність моделі — 77,0 %, ДІ 73,3–80,4 %. Із 291 особи, яким призначалися антибіотики, у 199 осіб (68,4 %) проведено антифунгальне лікування, але розподіл ступенів обсіменіння грибами у цих пацієнтів відмінностей не мав. Аналіз показав, що дози, термін та вибір антифунгального засобу не відповідали чинним міжнародним рекомендаціям. Висновки. Застосування розробленої з урахуванням факторів ризику розвитку орофарингеального кандидозу діагностичної анкети дозволяє підвищиити ефективність діагностики. Проведення антибіотикотерапії потребує нагляду пацієнтів та після мікробіологічної верифікації діагнозу кандидозу — проведення лікування. Оптимальною терапевтичною тактикою є застосування системних антигрибкових засобів згідно з міжнародними рекомендаціями при одночасній корекції факторів ризику, що піддаються модифікації.

Актуальность. По данным литературы, существует ряд факторов, обусловливающих развитие кандидоза верхнего отдела пищеварительного тракта, однако значимость их в формировании заболевания окончательно не определена. Противоречивые данные существуют и касательно антибиотикотерапии как фактора риска у пациентов, не находящихся на лечении в отделении интенсивной терапии. Отсутствуют рекомендации по тактике ведения пациентов после применения антибиотиков. Цель. Определение факторов риска развития орофарингеального кандидоза по величине вклада в риск развития заболевания, а также изучение проблемы антибиотикотерапии и разработка рекомендаций по тактике ведения пациентов. Материалы и методы. Обследованы и проанкетированы 638 пациентов, которые по результатам микробиологического исследования соскоба с языка разделены на группы: 1 группа — 151 пациент с орофарингеальным кандидозом, то есть ІV степенью массивности обсеменения; 2 группа — 327 пациентов с незначительным и умеренным ростом грибов (I, II та III степень массивности обсеменения); 3 группа — 160 лиц с негативным результатом посева (0 степень). Результати. Выявлены существенные различия между группами 1 и 3 по таким факторам риска орофарингеального кандидоза, как прием антибиотиков в течение года, курение, ношение зубных протезов, наличие кандидозного вульвовагинита у женщин, а также сопутствующая патология щитовидной железы и анемия. При сравнении групп 1 и 2 значимыми являются прием антибиотиков в течение года и патология щитовидной железы. Диагностическая чувствительность сформированной на основании полученных данных анкеты — 83,3 %, доверительный интервал (ДИ) 75,9–88,8 %, специфичность — 75,1 %, ДИ 70,7–79,0 %, эффективность модели — 77,0 %, ДИ 73,3–80,4 %. Из 291 пациента, которым назначались антибиотики, у 199 лиц (68,4 %) проведена антифунгальная терапия, однако распределение степеней массивности обсеменения грибами у них отличий не имело. Анализ показал, что дозы, сроки и выбор антифунгального препарата не соответствовали современным международным рекомендациям. Выводы. Применение разработанной с учетом факторов риска развития орофарингеального кандидоза диагностической анкеты позволяет повысить эффективность диагностики. Проведение антибиотикотерапии требует наблюдения за пациентом и после микробиологической верификации диагноза кандидоза — проведения лечения. Оптимальной терапевтической тактикой является применение системных антигрибковых препаратов согласно международным рекомендациям при одновременной коррекции факторов риска, поддающихся модификации.

Background. According to the literature, there are a number of factors causing the development of candidiasis of the upper digestive tract; however, their significance in the formation of the disease has not been fully determined. Controversial data exist regarding antibiotic therapy as a risk factor in patients who are not treated in the intensive care unit. There are no recommendations on the management of patients after the use of antibiotics. The purpose was to determine the risk factors for oropharyngeal candidiasis according to their contribution in the risk of developing the disease, as well as to study the problem of antibiotic therapy and to develop guidelines for the management of these patients. Materials and methods. Six hundred and thirty-eight patients were examined and surveyed, they were divided into groups according to the results of microbiological study of the tongue scraping: group 1 — 151 patients with oropharyngeal candidiasis, that is, ІV degree of colonization, group 2 — 327 persons with mild and moderate fungal growth (I, II and III degree of colonization), group 3 — 160 people with a negative result of seeding (degree 0). Results. Significant differences were found between groups 1 and 3 for such risk factors for oropharyngeal candidiasis as antibiotic therapy over a year, smoking, wearing dentures, the presence of vulvovaginal candidiasis in women, as well as concomitant thyroid disease and anemia. When comparing groups 1 and 2, taking antibiotics over a year and thyroid pathology are significant. The diagnostic sensitivity of the questionnaire formed on the basis of the obtained data is 83.3 %, confidence interval (CI) 75.9–88.8 %, specificity 75.1 %, CI 70.7–79.0 %, efficiency 77.0 %, CI 73.3–80.4 %. Of the 291 patients who were taking antibiotics, antifungal therapy was administered to 199 individuals (68.4 %), but the distribution of the degrees of fungal contamination did not differ between them. The analysis showed that the doses, the timing and the choice of the antifungal drug did not meet current international guidelines. Conclusions. The use of a diagnostic questionnaire developed with consideration of the risk factors for oropharyngeal candidiasis can increase the efficiency of diagnosis. Administration of antibiotic therapy requires observation of the patient and after microbiological verification of the diagnosis of candidiasis — treatment. The optimal therapeutic approach is the use of systemic antifungal drugs in accordance with international recommendations, with simultaneous correction of risk factors that can be modified.


Keywords

кандидоз; слизова оболонка; фактори ризику; антибіотикотерапія; антифунгальна терапія

кандидоз; слизистая оболочка; факторы риска; антибиотикотерапия; антифунгальная терапия

candidiasis; mucous membrane; risk factors; antibiotic therapy; antifungal therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Wüthrich M. Adaptive Immunity to Fungi / M. Wüthrich, G.S. Deepe, B. Klein // Annu. Rev. Immunol. — 2012. — 30. — Р. 115-148. doi: 10.1146/annurev-immunol-020711-074958.

2. Adaptation, adhesion and invasion during interaction of Candida albicans with the host — Focus on the function of cell wall proteins / E. Hiller [et al.] // International Journal of Medical Microbiology. — 2011. — Vol. 301. — Р. 384-389. doi: 10.1016/j.ijmm.2011.04.004.

3. Шабашова Н.В. Местный иммунитет и микробиота ротовой полости (обзор) / Н.В. Шабашова, Е.Ю. Данилова // Проблемы медицинской микологии. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 4-13.

4. Human epithelial Cells Discriminate between Commensal and Pathogenic Interactions with Candida albicans / T.J. Rast, A.L. Kullas, P.J. Southern, D.A. Davis // PLoS One. — 2016. — April 18. doi: 10.1371/journal.pone.0153165.

5. Interactions of Candida albicans with host epithelial surfaces / D.W. Williams [et al.] // Journal of Oral Microbiology. — 2013. — № 5. — 22434. doi: 10.3402/jom.v5i0.22434.

6. Mayer F.L. Candida albicans pathogenicity mechanisms / F.L. Mayer, D. Wilson, B. Hube // Virulence. — February 15, 2013. — Vol. 4(2). — Р. 119–128. doi: 10.4161/viru.22913.

7. Prevalence of chronic hyperplasic candidiasis. Its association to risk factors in an Oral Medicine Service in Rosario, Argentina / C. López [et al.] // J. Mycol. Med. — 2012 Mar. — Vol. 22(1). — Р. 35-41. doi: 10.1016/j.mycmed.2011.12.072.

8. Oral mucosal lesions and their association with sociodemographic, behavioral, and health status factors / J.N. Gheno [et al.] // Brazilian Oral Research. — 2015. — Vol. 29, N 1. doi: 10.1590/1807-3107BOR-2015.vol29.0093.

9. Naidu B.V. Quantification and Correlation of Oral Candida with Caries Index Among Different Age Groups of School Children: A Case-Control Study / B.V. Naidu, B.A. Reginald // Ann. Med. Health Sci. Res. — 2016 Mar-Apr. — Vol. 6(2). — Р. 80-84. doi: 10.4103/2141-9248.181843.

10. Frequency of clinically isolated strains of oral Candida species at Kagoshima University Hospital, Japan, and their susceptibility to antifungal drugs in 2006–2007 and 2012–2013 / Y. Kamikawa [et al.] // BMC Oral Health. — 2014. — Vol. 14, 14. — Р. 9. doi: 10.1186/1472-6831-14-14.

11. Hertel M. Local, systemic, demographic, and health-related factors influencing pathogenic yeast spectrum and antifungal drug administration frequency in oral candidiasis: a retrospective study / M. Hertel, A.M. Schmidt-Westhausen, F.-P. Strietzel // Clin. Oral Investig. — 2016 Sep. — Vol. 20(7). — 1477-86. doi: 10.1007/s00784-015-1631-0.

12. The Prevalence of Nosocomial and Community Acquired Infections in a University Hospital / E. Ott [et al.] // Deutsches Ärzteblatt International. — 2013. — Vol. 110(31–32). — Р. 533-40. doi: 10.3238/arztebl.2013.0533.

13. Long-Term Trends in Esophageal Candidiasis Prevalence and Associated Risk Factors with or without HIV Infection: Lessons from an Endoscopic Study of 80,210 Patients / Y. Takahashi [et al.] // PLoS One. — 2015 July 24. — Р. 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0133589.

14. Relationship between clinical factors and severity of esophageal candidiasis according to Kodi’s classification / N. Asajama [et al.] // Diseases of the Esophagus. — 2014. — Vol. 27(3). — Р. 214–219. doi: 10.1111/dote.12102.

15. Mohammadi R. Molecular identification of Candida species isolated from gastroesophageal candidiasis in Tehran, Iran / R. Mohammadi, S. Abdi // Gastroenterology and Gepatology. — 2015. — Vol. 8(4). — Р. 288-293. PMCID: PMC4600519.

16. Албегова Д.М. Особенности кандидоза пищевода у больных пожилого и старческого возраста / Д.М. Албегова // Проблемы медицинской микологии. — 2012. — Т. 14, № 3. — С. 49-52.

17. Prevalence and Risk Factors of Esophageal Candidiasis in Healthy Individuals: A Single Center Experience in Korea / J.H. Choi [et al.] // Yonsei Med. Journal. — 2013. — Vol. 54(1). — Р. 160-165. doi: 10.3349/ymj.2013.54.1.160.

18. Fluconazole Resistant Candida Oesophagitis in Immunocompetent Patients: Is Empirical Therapy Justifiable? / B. Kakati [et al.] // Journal of Clinical and Diagnostic Research. — 2015 Dec. — Vol. 9(12). — Р. DC16–DC18. doi: 10.3349/ymj.2013.54.1.160.

19. Kragelund C. Oral Candidiasis and the Medically Compromased Patient. Chapter 8 / C. Kragelund, J. Reibel, A.M. Pedersen // Oral Infection and General Health: From Molecule to Chairside / Ed. by A.M.L. Pedersen. — Springer International Publishing Switzerland, 2016. — Р. 65-74.

20. Oral mucosal lesions in older people: relation to salivary secretion, systemic diseases and medications / L. Pedersen [et al.] // Oral Dis. — 2015. — № 21(6). — P. 721-729. doi: 10.1111/odi.12337.

21. Prevalence of oral Candida carriage and Candida species among cigarette and maras powder users / H.S. Keten [et al.] // Int. J. Clin. Exp. Med. — 2015. — Vol. 8(6). — Р. 9847-9854. PMCID: PMC4538155.

22. Krishnan P.A. Fungal infections of the oral mucosa / P.A. Krishnan // Indian J. Dent. Res. — 2012 Sep. — Vol. 23(5). — Р. 650-9. doi: 10.4103/0970-9290.107384.

23. Risk factors of Candida colonization in the oropharynx of patients admitted to an intensive care unit / H.M. Amiri [et al.] // J. Mycol. Med. — 2012 Dec. — Vol. 22(4). — Р. 301-307. doi: 10.1016/j.mycmed.2012.08.001.

24. Factors related to oral candidiasis in elderly users and non-users of removable dental prostheses / C.M. Bianchi [et al.] // Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo. — 2016. — Vol 58, № 17. — Режим доступу: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0036-46652016005000215 &script=sci_arttext.

25. Oral mucosal lesions and their association with sociodemographic, behavioral, and health status factors / J.N. Gheno [et al.] // Brazilian Oral Research. — 2015. — Vol. 29, № 1. — Режим доступу: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-83242015000100289.

26. Oral colonisation and infection by Candida sp. in diabetic and non-diabetic patients with chronic kidney disease on dialysis / E. de la Rosa-García [et al.] // Nefrologia. — 2013 Nov 13. — Vol. 33(6). — Р. 764-70. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2013.

27. Fratto G. Use of psychotropic drugs and associated dental diseases / G. Fratto, L. Manzon // Int’l. J. Psychiatry In Medicine. — 2014. — Vol. 48(3). — Р. 185-197. doi: 10.2190/PM.48.3.d.

28. Relationships between oral health, dysphagia and undernutrition in hospitalised elderly patients / P. Poisson [et al.] // Gerodontology. — 2016. — Vol. 33, Issue 2. — P. 161-168. doi: 10.1111/ger.12123.

29. The Effect of Helicobacter pylori Infection, Aging, and Consumption of Proton Pump Inhibitor on Fungal Colonization in the Stomach of Dyspeptic Patients / S. Massarrat [et al.] // // Frontiers in Microbiology. — 2016. — Vol. 7. — Article 801. — 7 p. doi: 10.3389/fsimb.2016.00801.

30. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America / P.G. Pappas [et al.] // Clin. Infect. Dis. — 2015. — Рublished online: December 16, 2015.

31. Morschhäuser J. The development of fluconazole resistance in Candida albicans — an example of microevolution of a fungal pathogen / J. Morschhäuser // J. Microbiol. — 2016. — 54(3). — Р. 192-201. doi: 10.1007/s12275-016-5628-4.

32. Press E.G. Candida Biofilm: Clinical Implications of Recent Advances in Research / E.G. Press, R.K. Shields, C.J. Clancy // Curr. Fungal Infect. Rep. — 2014. — Vol. 8. — Р. 72-80. doi: 10.1007/s12281-014-0176-z.

33. Wang H. Epidemiology of candidemia and antifungal susceptibility in invasive Candida species in the Asia-Pacific region / H. Wang, Y.C. Xu, P.R. Hsueh // Future Microbiol. — 2016. — 11. — Р. 1461-1477. doi: 10.2217/fmb-2016-0099.


Back to issue