Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018

Back to issue

Clinical efficacy of ursodeoxycholic acid in the comprehensive treatment of patients with obesity and gastroesophageal reflux disease

Authors: Сірчак Є.С.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Порушення в організмі хворих з ожирінням мають системний метаболічний характер, зокрема негативно впливають на стан органів шлунково-кишкового тракту. Установлено зв’язок ожиріння зі такими захворюваннями органів травлення, як стеатоз печінки й підшлункової залози, жовчнокам’яна хвороба, а також із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Призначення урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) у складі комплексної терапії хворих на ожиріння та ГЕРХ є патогенетично обґрунтованим з огляду на її здатність впливати на метаболічні процеси в організмі, а також її протективну роль щодо слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту при дії агресивного рефлюктату. Мета: вивчити клінічну ефективність препарату УДХК (Урсофальк) у комплексному лікуванні хворих на ожиріння та ГЕРХ. Матеріали та методи. Обстежено 94 хворі з ожирінням різного ступеня та ГЕРХ. Обстежених розподілено на дві клінічні групи: І група хворих (n = 44) на фоні зміни способу життя, дотримання дієтичних рекомендацій отримали стандартне лікування ГЕРХ із використанням інгібітору протонної помпи; ІІ група хворих (n = 50), крім вищевказаного лікування, додатково отримали препарат УДХК Урсофальк («Др. Фальк Фарма ГмбХ», Німеччина) протягом 3 місяців. Результати. ГЕРХ у хворих на ожиріння з частотою до 40,9 % випадків проявляється позастравохідною симптоматикою. Призначення інгібітору протонної помпи в поєднанні з УДХК у хворих на ожиріння приводить до суттєвого зменшення печії, проявів дисфагії, а також позастравохідних проявів рефлюксної хвороби вже наприкінці 2–4 тижня лікування. Комплексна терапія з використанням УДХК у обстежених хворих також сприяла зменшенню маси тіла (до 5 кг за один місяць лікування), переважно при ожирінні І і ІІ ступенів. Висновки. Використання Урсофальку в комплексному лікуванні хворих на ГЕРХ при ожирінні є патогенетично обґрунтованим засобом зменшення й нормалізації клінічних проявів захворювання, особливо їх позастравохідних форм. Комплексна терапія хворих на ГЕРХ та ожиріння на фоні модифікації способу життя й дієтичних рекомендацій має включати препарат УДХК для більш швидкої, ефективної й безпечної нормалізації маси тіла з тривалістю лікування мінімум 3 місяці.

Актуальность. Нарушения в организме больных с ожирением носят системный метаболический характер, в том числе негативно влияют на состояние органов желудочно-кишечного тракта. Установлена связь ожирения с такими заболеваниями органов пищеварения, как стеатоз печени и поджелудочной железы, желчнокаменная болезнь, а также с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Назначение урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в составе комплексной терапии больных ожирением и ГЭРБ является патогенетически обоснованным с учетом ее способности влиять на метаболические процессы в организме, а также ее протективной роли в отношении слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта при воздействии агрессивного рефлюктата. Цель: изучить клиническую эффективность препарата УДХК (Урсофальк) в комплексном лечении больных ожирением и ГЭРБ. Материалы и методы. Обследовано 94 больных с ожирением различной степени и ГЭРБ. Обследованные разделены на две клинические группы: I группа больных (n = 44) на фоне изменения образа жизни, соблюдения диетических рекомендаций получила стандартное лечение ГЭРБ с использованием ингибитора протонной помпы; II группа больных (n = 50), кроме вышеуказанного лечения, дополнительно получила препарат УДХК Урсофальк («Др. Фальк Фарма ГмбХ», Германия) в течение 3 месяцев. Результаты. ГЭРБ у больных ожирением с частотой до 40,9 % случаев проявляется внепищеводной симптоматикой. Назначение ингибитора протонной помпы в сочетании с УДХК у больных ожирением приводит к существенному снижению изжоги, проявлений дисфагии, а также внепищеводных проявлений рефлюксной болезни уже в конце 2–4 недели лечения. Комплексная терапия с использованием УДХК у обследованных больных также способствовала уменьшению массы тела (до 5 кг за один месяц лечения), преимущественно при ожирении I и II степеней. Выводы. Использование Урсофалька в комплексном лечении больных ГЭРБ при ожирении является патогенетически обоснованным средством уменьшения и нормализации клинических проявлений заболевания, особенно их внепищеводных форм. Комплексная терапия больных ГЭРБ и ожирением на фоне модификации образа жизни и диетических рекомендаций должна включать препарат УДХК для более быстрой, эффективной и безопасной нормализации массы тела с продолжительностью лечения минимум 3 месяца.

Background. Disorders in the body of patients with obesity have a systemic metabolic nature, including a negative impact on the state of the gastrointestinal tract. There was found a correlation between obesity and digestive diseases such as hepatic and pancreatic steatosis, gallstone disease, as well as gastroesophageal reflux disease (GERD). The administration of ursodeoxycholic acid (UDCA) as a part of comprehensive therapy of patients with obesity and GERD is pathogenetically justified, given its ability to influence metabolic processes in the body, as well as its protection of the mucous membrane of the upper gastrointestinal tract when exposed to aggressive refluxate. Objective: to study the clinical efficacy of the UDCA preparation (Ursofalk) in the comprehensive treatment of patients with obesity and GERD. Materials and methods. Ninety four patients with obesity of different classes and GERD were examined. They were divided into two clinical groups: group I (n = 44) received a standard treatment of GERD using a proton pump inhibitor against the background of lifestyle changes, compliance with dietary recommendations; group II (n = 50) in addition to the above-mentioned treatment received UDCA preparation Ursofalk (Dr. Falk Pharma GmbH, Germany) for 3 months. Results. GERD in patients with obesity is manifested by extraesophageal symptoms with an incidence of up to 40.9 % of cases. The prescription of proton pump inhibitor in combination with UDCA in obese patients leads to a significant reduction in heartburn, dysphagia, and extraesophageal manifestations of reflux disease by the end of weeks 2–4 of treatment. Comprehensive therapy using UDCA in the examined patients also contributed to a decrease in body weight (up to 5 kg per one month of treatment), mainly in obesity class І and ІІ. Conclusions. The use of Ursofalk in the comprehensive treatment of patients with GERD and obesity is a pathogenetically grounded mean for reducing and normalizing clinical manifestations of the disease, especially their extraesophageal forms. Comprehensive therapy of patients with GERD and obesity on the background of lifestyle modification and dietary recommendations should include UDCA preparation for faster, more effective and safe normalization of body weight with treatment duration of at least 3 months


Keywords

ожиріння; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; лікування; урсодезоксихолева кислота

ожирение; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; лечение; урсодезоксихолевая кислота

obesity; gastroesophageal reflux disease; treatment; ursodeoxycholic acid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Paternal cholestasis exacerbates obesity-associated hypertension in male offspring but is prevented by paternal ursodeoxycholic acid treatment / [V. Pataia, G. Papacleovoulou, V. Nikolova et al.] // International Journal of Obesity. — 2018. — May. — https://doi.org/10.1038/s41366-018-0095-0.

2. ГЭРБ и ожирение, особенности клинического течения / [И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, И.А. Иськова, В.В. Кривой] // Крымский терапевтический журнал. — 2017. — № 2. — С. 45-49.

3. Взаимосвязь ожирения с заболеваниями верхних отделов органов пищеварения / [М.Ф. Осипенко, Е.А. Казакова, Е.А. Бикбулатова, Ю.Д. Шакалите] // Доказательная гастроэнтерология. — 2014. — № 2. — С. 36-38.

4. Лаврик А.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у больных морбидным ожирением / А.С. Лаврик, Е.Д. Дмитренко // Харківська хірургічна школа. — 2015. — № 6(75). — С. 128-130.

5. Кушнир И.Э. ГЭРБ у пациентов с ожирением: патофизиологические механизмы развития, особенности течения и подходы к терапии / И.Э. Кушнир // Здоров’я України. — 2013. — № 3(29). — С. 70-71.

6. Beneficial Effect of Ursodeoxycholic Acid on High Glucose-Induced Long QT Interval Arrhythmia in Isolated Rat Heart / [C. Di Filippo, M.C. Trotta, R. Maisto et al.] // Diabetes and Obesity International Journal. — 2016. — № 1(6). — Р. 000136.

7. Jones D.B. Obesity and Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) / D.B. Jones // Bariatric Times. — 2016. — № 13(5). — Р. 10-15.

8. Chang P. Obesity and GERD / P. Chang, F. Friedenberg // Gastroenterol. ClinNorth Am. — 2014. — № 43(1). — Р. 161-173.

9. Симаненков В.И. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ожирение: кто виноват и что делать? / В.И. Симаненков, С.В. Тихонов, Н.Б. Лищук // Медицинский алфавит. Практическая гастроэнтерология. — 2017. — Т. 3, № 27. — С. 5-10.

10. Полинозологический эффект урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). Опыт применения / [В.М. Махов, Т.В. Володина, А.С. Панферов, Т.В. Турко] // Медицинский совет. — 2016. — № 14. — С. 62-67.

11. Ursodeoxycholic acid improves liver function via phenylalanine/tyrosine pathway and microbiome remodelling in patients with liver dysfunction / [D.J. Kim, S. Yoon, S.C. Ji et al.] // Scientific Reports. — 2018. — № 8. — Р. 11874.

12. Степанов Ю.М. Особливості застовування урсодезоксихолевої кислоти при широкому спектрі патології гепатобіліарного тракту та інших органів та систем / Ю.М. Степанов, С.В. Косинська // Гастроентерологія. — 2014. — № 4(54). — С. 129-135.

13. Ursodeoxycholic Acid in the Prevention of Gallstone Formation After Bariatric Surgery: an Updated Systematic Review and Meta-analysis / [D.E. Magouliotis, V.S. Tasiopoulou, A.A. Svokos et al.] // Obes. Surg. — 2017. — № 27. — Р. 3021-3030.

14. Ursodeoxycholic Acid and Diets Higher in Fat Prevent Gallbladder Stones During Weight Loss: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials / [C.S. Stokes, L.L. Gluud, M. Casper, F. Lammert] // Clinical Gastroenterology and Hepatology. — 2014. — № 12(7). — Р. 1090-1100.

15. Ursodeoxycholic acid: Effects on hepatic unfolded protein response, apoptosis and oxidative stress in morbidly obese patients / [M. Mueller, R.E. Castro, A. Thorell et al.] // Liver International. — 2018. — № 38. — Р. 523-531.

16. Ursodeoxycholic acid exerts farnesoid X receptor-antagonistic effects on bile acid and lipid metabolism in morbid obesity / [M. Mueller, A. Thorell, T. Claudel et al.] // Journal of Hepatology. — 2015. — № 62. — Р. 1398-1404.

17. Ursodeoxycholic Acid in the Prevention of Gallstone Formation After Bariatric Surgery: an Updated Systematic Review and Meta-analysis / [D.E. Magouliotis, V.S. Tasiopoulou, A.A. Svokos et al.] // Obes. Surg. — 2017. — № 27(11). — Р. 3021-3030.

18. Pariente А. Cholelithiasis and obesity: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations and prevention / A. Pariente, S. Erlinger // Hépato-Gastro and Oncologie Digestive. — 2017. — № 24(1). — Р. 18-25.

19. Friedrich D. Response of fibroblast growth factor 19 and bile acid synthesis after a body weight-adjusted oral fat tolerance test in overweight and obese NAFLD patients: a non-randomized controlled pilot trial / D. Friedrich, H.-U. Marschall, F. Lammert // BMC Gastroenterology. — 2018. — № 18. — Р. 76.

20. Multiple Factors Related to the Secretion of Glucagon-Like Peptide-1 / [X.C. Wang, H. Liu, J. Chen et al.] // International Journal of Endocrinology. — 2015. — Article ID 651757. — 11 p.

21. Tomkin G.H. Obesity diabetes and the role of bile acids in metabolism / G.H. Tomkin, D. Owens // Journal of Translational Internal Medicine. — 2016. — № 4(2). — Р. 73-80.

22. Ursodeoxycholic acid potentiates dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin by enhancing glucagon-like peptide-1 secretion in patients with type 2 diabetes and chronic liver disease: a pilot randomized controlled and addon study / [K.R. Shima, T. Ota, K.-I. Kato et al.] // BMJ Open Diab. Res. Care. — 2018. — № 6. — Р. e000469.

23. Effect of ursodeoxycholic acid on glycemic markers: A systematic review and meta-analysis of clinical trials / [A. Sánchez-García, A. Sahebkar, M. Simental-Mendía, L.E. Simental-Mendía] // Pharmacol. Res. — 2018. — № 135. — Р. 144-149.

24. Use of Ursodeoxycholic Acid on Post-menopausal Obesity, Hepatic steatosis and Plasma Profile as an Alternative Treatment for Hormone Replacement Therapy / [A.C. Franzoni, A.M. Amorim, J.V.M. da Silva et al.] // Braz. Arch. Biol. Technol. — 2015. — № 58(6). — Р. 898-904.

25. WHO: Global Database on Body Mass Index. — http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage = intro_3.html

26. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги / [М.К. Хобзей, Н.В. Харченко, О.М. Ліщишина та ін.]. — К., 2013. — 32 с.

27. Jones D.B. Obesity and Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) / D.B. Jones // Bariatric Times. — 2016. — № 13(5). — Р. 10-15.

28. Усанова И.Ю. Особенности трехчасовой рН-метрии у пациентов молодого возраста с ГЭРБ и избыточной массой тела / И.Ю. Усанова, Н.М. Козлова, Г.П. Лях // Сибирский медицинский журнал. — 2013. — № 4. — С. 79-82.

29. Казюлин А.Н. Применение урсодезоксихолевой кислоты в профилактике и лечении желчнокаменной болезни в практике врачей «первого контакта» / А.Н. Казюлин, А.Ю. Гончаренко, И.Е. Калягин // РМЖ. Медицинское обозрение. — 2017. — № 2. — С. 2-11.


Back to issue