Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Особливості перебігу хіміорезистентного туберкульозу, поєднаного з хронічним обструктивним захворюванням легень, та результативність їх лікування

Authors: Мажак К.Д.(1), Ткач О.А.(1), Писаренко Є.І.(1), Вольницька Х.І.(2), Лаповець Н.Є.(1), Голубченко Л.К.(1), Демчук Г.С.(1), Мельничук Т.В.(2), Тацюн Т.Ю.(1)
(1) — Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Поєднання туберкульозу легень (ТБ) із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), яке суттєво змінює клінічний перебіг кожного з бронхообструктивних захворювань, викликає значні складнощі в діагностиці і веденні хворих, що потребує розробки нових, патогенетично обґрунтованих алгоритмів лікування і є актуальною проблемою сучасної фтизіопульмонології.

Мета: вивчення факторів, що впливають на частоту загострень, особливості клінічного перебігу, ефективність хіміотерапії (ХТ) і базової терапії ХОЗЛ на стаціонарному етапі, розробка пацієнт-орієнтованого лікування даної категорії хворих.

Результати. Дослідження проведено в 47 хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень (ВДТБ) з бактеріовиділенням у поєднанні з ХОЗЛ (основна група) і 51 хворого на ВДТБ легень (контрольна група). Клініко-рентгенологічна картина і структура резистентності у двох групах хворих були практично ідентичними. Вентиляційна недостатність I ступеня констатована у 4,5 % хворих основної групи, II ступеня — у 27,3 %, III–ІV ступеня — у 68,2 %; у хворих контрольної групи вентиляційної недостатності не констатували. Аналіз динаміки показників гострофазних процесів, рівня ендогенної інтоксикації, активності аденозиндезамінази (АДА), гуморальної та клітинної ланок імунітету, проведений у хворих на ТБ, поєднаний із ХОЗЛ, та хворих без поєднаної патології під час ХТ на стаціонарному етапі лікування, виявив, що загострення ХОЗЛ при ТБ у 98 % випадків супроводжується синдромом ендотоксикозу, дисбалансом у системі протеїназ, інгібіторів протеїназ, ростом активності АДА, у середньому в 65 % випадків — лейкоцитозом, посиленням функціональної неповноцінності Т-лімфоцитів, пригніченням поглинальної здатності та метаболічної активності нейтрофілів, у той час як у хворих контрольної групи рівень порушень у системі ключових ланок імунометаболічного гомеостазу був у середньому на 15–22 % нижчим. Рівень цих відхилень може вважатись діагностично значимим показником тяжкості стану хворого, особливостей характеру перебігу ТБ, поєднаного з ХОЗЛ, і предиктором ефективності лікування. Застосування стандартизованих режимів ХТ на стаціонарному етапі не дозволяє в середньому у 43 % випадків відновити метаболічні процеси, знизити напруженість у системі специфічного протитуберкульозного та гуморального імунітету, усунути порушення в Т-клітинній та фагоцитарній ланці захисту, що вимагає доповнення стандартизованого та базового лікування хворих із поєднаною патологією засобами патогенетичної дії з вираженими бронходилатаційними, антипротеолітичними, дезінтоксикаційними, імуномодулюючими та імуностимулюючими властивостями. Проведені дослідження були підставою для розробки нових технологій лікування з використанням еферентних методів, які безпосередньо можуть бути застосовані у хворих на ВДТБ легень у поєднанні з ХОЗЛ у стадії загострення. Особливість їх полягає в почерговому застосуванні внутрішньосудинного лазерного опромінення крові (ВЛОК) різного спектрального діапазону — синім, а через п’ять хвилин червоним лазером, й озонотерапії, що проводиться поперемінно з ВЛОК.

Еферентні методи застосовано в інтенсивній фазі лікування 27 хворих основної групи — І підгрупа. Контрольну (ІІ) підгрупу становили 20 хворих, які отримували лише стандартизоване медикаментозне лікування. На стаціонарному етапі лікування у всіх хворих І підгрупи отримана позитивна динаміка — підвищення об’єму форсованого видоху за 1 секунду (ОФВ1) у межах від 6–8 до 12–14 % без використання бронхолітичної терапії. В контрольній групі динаміка ОФВ1 не спостерігалась. Застосування комбінованого методу лікування сприяло вираженій позитивній динаміці з боку рентгенологічних і клінічних змін, а саме: значне розсмоктування інфільтративних і вогнищевих змін — у 50,7 % осіб проти 44,5 % у контролі, закриття порожнин розпаду — у 37,6 проти 30,3 %, значне зменшення каверн — у 22,1 % хворих проти 17,9 % хворих відповідно. Припинення бактеріовиділення та закриття порожнин розпаду у хворих І підгрупи в інтенсивній фазі лікування наставали на 15 % частіше, ніж у контрольній. Під час застосування комбінованої терапії практично не спостерігалось токсикоалергічних реакцій, хворі відмічали притік енергії, доброго настрою, покращання апетиту.

Застосування розробленого способу хіміоозонолазеротерапії в запропонованих режимах в інтенсивній фазі лікування дозволило активізувати антипротеолітичний потенціал, знизити активність реактантів гострої фази запалення в середньому у 85 % хворих, активність АДА — у 90 %, при одній лише ХТ (контрольна група) — у 43,2–45,0 та 48,5 % відповідно; підвищити функціональну активність Т-лімфоцитів та метаболічну активність нейтрофілів — у 56,2 % хворих, відновити поглинальну здатність гранулоцитарних лейкоцитів — у 64,3 %, зняти напруженість у системі специфічного протитуберкульозного імунітету — у 82,7 % обстежених проти 45,6, 53,4 і 69,5 % хворих контрольної групи відповідно.

Висновки. Аналіз одержаних результатів досліджень дозволяє в подальшому розробити диференційовані підходи до пацієнт-орієнтованої корекції виявлених порушень за допомогою етіопатогенетичних засобів системної дії при різних рівнях і глибині функціональних та імунометаболічних порушень.Back to issue