Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" 3 (12) 2016

Back to issue

Clinicopathologic Characteristics of Influenza А(H1n1)pdm during 2015–2016 Epidemic Period in Elderly Persons

Authors: Домашенко О.Н., Слюсарь Е.А., Синяков К.Е., Алексеева Е.C., Вакуленко С.В.
Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження: вивчити клінічний перебіг грипу A(H1N1), грипозної пневмонії, патоморфологічні зміни в легенях в осіб похилого віку в періоді 2015–2016 рр. Матеріал і методи. В епідемічний період 2015–2016 рр. у ЦМКЛ № 1 м. Донецька під наглядом перебувало 36 хворих на грип А(H1N1) у віці 60–84 років (чоловіків — ​24, жінок — ​12). У 24 хворих (66,7 %) діагностовано грип з пневмонією. У 33,3 % діагноз грипу А(H1N1) був підтверджений серологічним методом (реакцією гальмування гемаглютинації), у 63,9 % — ​дослідженням полімеразної ланцюгової реакції, у тому числі у 87,5 % померлих пацієнтів. Результати дослідження. У всіх пацієнтів протягом 5 років до захворювання були відсутні вказівки на вакцинацію проти грипу. На 5–9-й день хвороби госпіталізовано 66,7 % хворих, 1 пацієнтка (2,8 %) надійшла до відділення через 2 тижні від початку захворювання. У 41,7 % хворих неускладненим грипом спостерігався виражений синдром інтоксикації з першої доби захворювання. Загальна тривалість гарячки становила 8,7 ± 2,6 дня. Усі літні пацієнти з неускладненим грипом одужали. У 24 хворих (66,7 %) встановлено діагноз «грип з пневмонією». У 36,1 % пацієнтів пневмонія мала тотальний або субтотальний характер, ускладнений дихальною недостатністю II–III ступеня. Противірусне лікування осельтамівіром (Tamiflu) пацієнти на грип та грипозну пневмонію не отримували через відсутність препарату в аптечній мережі в умовах локального збройного конфлікту. Антибактеріальна терапія включала внутрішньовенне введення меропенему, захищені цефалоспорини III покоління, респіраторні фторхінолони, макроліди в звичайних дозах. Оксигенотерапія була обов’язковою умовою комплексної терапії хворих на грипозну пневмонію через лицьову маску, герметичну маску з резервуарним мішком, через герметичну маску з опорою видиху (позитивний тиск кінця видиху), неінвазивну штучну вентиляцію легенів. Патогенетична терапія включала рестриктивний тип інфузійної терапії, була спрямована на купірування набряку легенів і респіраторного дистрес-синдрому, корекцію анемії, артеріального тиску і рівня глюкози, призначення бронхомуколітиків. Серед обстежених 36 хворих похилого віку на грипозну пневмонію померли 16 (летальність — ​44,4 %). Висновки. Летальність від грипозної пневмонії в осіб похилого віку в регіоні локального збройного конфлікту характеризувалася високим показником внаслідок відсутності вакцинації проти грипу і противірусної терапії, пізнього звернення за медичною допомогою, а також наявності тяжких хронічних фонових захворювань.

Цель исследования: изучить клиническое течение гриппа A(H1N1), гриппозной пневмонии, патоморфологические изменения в легких у лиц пожилого возраста в периоде 2015–2016 гг. Материал и методы. В эпидемический период 2015–2016 гг. в ЦГКБ № 1 г. Донецка под наблюдением находилось 36 больных гриппом А(H1N1) в возрасте 60–84 лет (мужчин — ​24, женщин — ​12). У 24 заболевших (66,7 %) диагностирован грипп с пневмонией. У 33,3 % диагноз гриппа А(H1N1) подтвержден серологическим методом (реакцией торможения гемагглютинации), у 63,9 % — ​исследованием полимеразной цепной реакции, в том числе у 87,5 % умерших пациентов. Результаты исследования. У всех пациентов на протяжении 5 лет до заболевания отсутствовали указания на вакцинацию против гриппа. На 5–9-й день болезни госпитализированы 66,7 % больных, 1 пациентка (2,8 %) поступила в отделение через 2 недели от начала заболевания. У 41,7 % больных неосложненным гриппом наблюдался выраженный синдром интоксикации с первых суток заболевания. Длительность лихорадки составила 8,7 ± 2,6 дня. Все пожилые пациенты с неосложненным гриппом выздоровели. У 24 больных (66,7 %) установлен диагноз «грипп с пневмонией». У 36,1 % пациентов пневмония имела тотальный или субтотальный характер, осложненный дыхательной недостаточностью II–III степени. Противовирусное лечение осельтамивиром (Tamiflu) пациенты с гриппом и гриппозной пневмонией не получали из-за отсутствия препарата в аптечной сети в условиях локального вооруженного конфликта. Антибактериальная терапия включала внутривенное введение меропенема, защищенные цефалоспорины III поколения, респираторные фторхинолоны, макролиды в обычных дозах. Оксигенотерапия была обязательным условием комплексной терапии больных гриппозной пневмонией через лицевую маску, герметическую маску с резервуарным мешком, через герметическую маску с опорой выдоха (положительное давление конца выдоха), неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Патогенетическая терапия включала рестриктивный тип инфузионной терапии, была направлена на купирование отека легких и респираторного дистресс-синдрома, коррекцию анемии, артериального давления и уровня глюкозы, назначение бронхомуколитиков. Из обследованных 36 больных пожилого возраста с гриппозной пневмонией умерли 16 (летальность — ​44,4 %). Выводы. Летальность от гриппозной пневмонии у лиц пожилого возраста в регионе локального вооруженного конфликта характеризовалась высоким показателем вследствие отсутствия вакцинации против гриппа и противовирусной терапии, позднего обращения за медицинской помощью, а также наличия тяжелых хронических фоновых заболеваний.

The objective of the study is to investigate clinical progression of influenza A(H1N1), influenzal pneumonia, pathomorphological pulmonary changes in the lungs in elderly persons in 2015–2016. Materials and methods. During 2015–2016 epidemic period 36 patients suffering from influenza А(H1N1) aged of 60–84 years old (24 male and 12 female patients) were attended to the Donetsk Central Municipal Clinical Hospital № 1. Influenza with pneumonia was diagnosed in 24 patients (66.7 %). In 33.3 % the diagnosis of influenza А(H1N1) was confirmed by viral serology testing (hemagglutination-inhibition test), in 63.9 % — ​by the polymerase chain reaction method, including 87.5 % of deceased patients. Research findings. During 5 years prior to the disease there was no history of influenza vaccination in all patients. On the 5–9th sick day 66.7 % of the patients were hospitalized, 1 female patient (2.8 %) was admitted to the department in 2 weeks after the disease onset. Apparent intoxication syndrome was observed from the first day of the disease in 41.7 % of patients with uncomplicated influenza. The duration of fever was 8.7 ± 2.6 days. All elderly patients with uncomplicated influenza recovered. Influenza complicated by pneumonia was diagnosed in 24 patients (66.7 %). In 36.1 % of patients pneumonia was total or subtotal, complicated by respiratory failure of II–III degree of severity. Patients suffering from influenza and influenzal pneumonia did not receive antiviral treatment with oseltamyvirum (Tamiflu) due to the lack of this medicinal product in the pharmacy network under the conditions of the local armed conflict. Antibacterial therapy included intravenous meropenum, protected 3rd generation cephalosporins, respiratory fluoroquinolones, macrolides in usual dosages. Oxygen therapy was an indispensable condition for the complex treatment of patients with influenzal pneumonia via a facemask, airtight reservoir bag mask, airtight positive end-expiratory pressure support mask (PEEP), non-invasive ventilation. Pathogenetic therapy included a restrictive type of infusion therapy, focused on relief of pulmonary edema and respiratory distress syndrome, correction of anemia, blood pressure and glucose levels, and administration of bronchial mucolytics. Sixteen of 36 elderly patients with influenzal pneumonia died (case fatality rate was 44.4 %). Conclusion. Influenzal pneumonia mortality in elderly persons within the area of the local armed conflict was characterized by a high rate due to the lack of influenza vaccination and antiviral therapy, late presentation, as well as the presence of severe chronic background diseases.


Keywords

грип А(Н1N1), пневмонія, літні особи

грипп А(Н1N1), пневмония, пожилые лица

influenza А(Н1N1), pneumonia, elderly persons

Статья опубликована на с. 74-77

 

Введение

Грипп является актуальной проблемой здраво–охранения в связи с массовостью поражения населения (30–50 %) и высокой летальностью (250 000–500 000 случаев смерти) в период сезонных эпидемий [1, 6]. Пожилые люди старше 65 лет относятся к группе риска развития осложненных форм гриппа, ассоциированных с высокой летальностью [5, 6]. В период эпидемии гриппа A(H1N1)pdm09 в России у лиц старше 65 лет регистрировалась минимальная заболеваемость (1,3 на 100 человек), что в 1,6 раза ниже, чем в молодом возрасте, однако 12,8 % смертельных исходов приходилось на лиц в возрасте от 54 до 64 лет, а 2,4 % — ​на лиц старше 65 лет [3, 4]. Вместе с тем имеются данные, что к группам повышенного риска возникновения летальных исходов от гриппа в период пандемического сезона 2009–2010 гг. принадлежали лица молодого и зрелого возраста (от 18 до 64 лет) [2].
Цель исследования: изучить клиническое течение гриппа A(H1N1), гриппозной пневмонии, патоморфологические изменения в легких у лиц пожилого возраста в периоде 2015–2016 гг.

Материал и методы

В эпидемический период 2015–2016 гг. в ЦГКБ № 1 г. Донецка под наблюдением находилось 36 больных гриппом А(H1N1) в возрасте 60–84 лет (мужчин — ​24, женщин — ​12). У 24 заболевших (66,7 %) диагностирован грипп с пневмонией. У 33,3 % диагноз гриппа А(H1N1) подтвержден серологическим методом (реакцией торможения гемагглютинации), у 63,9 % — ​исследованием полимеразной цепной реакции (ПЦР), в том числе у 87,5 % умерших пациентов. Лабораторный мониторинг включал выполнение клинического анализа крови с учетом тромбоцитов, коагулограммы, определение глюкозы, билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы, мочевины, креатинина, общего белка, электролитов, кислотно-щелочного баланса, бактериологическое исследование носоглоточной слизи, мокроты (при ее наличии), крови и мочи (по показаниям). Инструментальное обследование, помимо рентгенографии органов грудной клетки, в отдельных случаях включало спиральную компьютерную томографию органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Результаты исследования

Больные в возрасте 60–74 лет составляли 77,8 % наблюдаемых, в возрасте 75–84 лет — ​22,2 %. Все пациенты были городскими жителями, у всех на протяжении 5 лет до заболевания отсутствовали указания на вакцинацию против гриппа. О контакте с больными гриппоподобными заболеваниями на протяжении 7 дней до появления первых клинических проявлений болезни сообщили 30,6 % пациентов. Среди сопутствующих заболеваний отмечены ишемическая болезнь сердца (47,2 %), гипертоническая болезнь (22,2 %), хроническая обструктивная болезнь легких (19,4 %), постинфарктный кардиосклероз (16,7 %), сахарный диабет (13,8 %), состояние после острого нарушения мозгового кровообращения (8,3 %), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (8,3 %), хронический панкреатит (5,6 %), хроническая анемия (2,8 %), хронический гипотиреоз (5,6 %), аллергический дерматит (5,6 %).
В первый день болезни госпитализированы 3 пациента (8,3 %), на 2–4-й день — ​22,2 %, на 5–9-й — ​66,7 %. Одна пациентка (2,8 %) поступила в отделение интенсивной терапии через 2 недели от начала заболевания. Острое начало заболевания отмечено у 94,4 % больных, при этом у 41,7 % наблюдался выраженный синдром интоксикации с первых суток заболевания (озноб, повышение температуры тела до 39,0 °C и выше, головная боль, ломота в теле), у остальных пациентов интоксикация была умеренной, температура тела не превышала 38,8 °C. У 30,6 % больных наблюдался умеренный насморк, у 11,1 % — ​боль в горле, у 75 % — ​головная боль, у 41,7 % — ​боль в мышцах. У 91,7 % заболевших грипп сопровождался сухим непродуктивным кашлем. У 12 больных (33,3 %) с неосложненным течением гриппа средний показатель сатурации кислорода — ​94,6 ± 6,1 %; частота дыхательных движений (ЧДД) — ​24,2 ± 2,9 в 1 мин; частота сердечных сокращений (ЧСС) — ​96,3 ± 4,5 в 1 мин; артериальное давление (АД) — ​115/80 мм рт.ст. В анализе крови: эритроциты — ​3,75 ± 1,60 • 1012/л, гемоглобин — ​122,0 ± 4,5 г/л, незначительный палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы до 7,0 ± 1,9 %, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — ​27,4 ± 2,1 мм/час. Среднее содержание лейкоцитов в периферической крови — ​5,3 ± 1,4 • 109/л. Длительность лихорадки составила 8,7 ± 2,6 дня. Все пожилые пациенты с неосложненным гриппом выздоровели.
У 24 больных (66,7 %) установлен диагноз «грипп с пневмонией». У 63,9 % больных с первичной гриппозной пневмонией наблюдалась одышка, возникшая преимущественно на догоспитальном этапе, при этом у 1/4 одышка появилась с 1–2-го дня и еще у 25 % — ​с 3-го дня болезни. Рентгенологически двусторонний долевой процесс в легких диагностирован у 16,7 % пациентов, двусторонняя полисегментарная пневмония — ​у 50 %. Первично госпитализированы в отделение интенсивной терапии (ОИТ) 13 больных с гриппозной пневмонией (36,1 %). В данной группе больных пневмония имела тотальный или субтотальный характер, осложненный дыхательной недостаточностью II–III степени. Средний показатель сатурации кислорода у госпитализированных в ОИТ больных с гриппозной пневмонией — ​84,3 ± 5,3 %; ЧДД — ​27,0 ± 3,1 в 1 мин; ЧСС — ​94,0 ± 4,2 в 1 мин; АД — ​100/70 мм рт.ст. Исследование анализа крови выявило анемию (эр. — 3,26 ± 1,30 • 1012/л, Нb — ​102,3 ± 4,2 г/л), палочко–ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы до 36,0 ± 2,6 %, резкое повышение СОЭ — ​64,8 ± 2,7 мм/час. Среднее содержание лейкоцитов в периферической крови — ​6,7 ± 1,9 • 109/л. У 7 из 24 больных (29,2 %) с гриппозной пневмонией на фоне полиорганной недостаточности выявлены повышение АЛТ, креатинина, мочевины, снижение тромбоцитов, общего белка, протеинурия, цилиндрурия, гематурия.
У 7 из 36 обследованных больных (19,4 %) из носоглоточной слизи выделены Str.рneumoniae, у 6 (16,7 %) — ​St.аureus, из мочи у 3 (8,3 %) — ​E.сoli.
Противовирусное лечение осельтамивиром (Tamiflu) пациенты гриппом и гриппозной пневмонией не получали из-за отсутствия препарата в аптечной сети в условиях локального вооруженного конфликта. Антибактериальная терапия включала внутривенное введение меропенема, защищенные цефалоспорины III поколения, респираторные фторхинолоны, макролиды в обычных дозах. Оксигенотерапия была обязательным условием комплексной терапии больных гриппозной пневмонией через лицевую маску, герметическую маску с резервуарным мешком, через герметическую маску с опорой выдоха (положительное давление конца выдоха), неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Патогенетическая терапия включала рестриктивный тип инфузионной терапии, постельный режим, перкуссионный массаж грудной клетки, полноценное энтеральное питание. Синдромальная терапия была направлена на купирование отека легких и респираторного дистресс-синдрома, коррекцию анемии, АД и уровня глюкозы, назначение бронхомуколитиков. За эпидемический период 2015–2016 гг. из обследованных нами 36 больных пожилого возраста с гриппозной пневмонией умерли 16 (летальность — ​44,4 %). Изменения в легких носили характер сливной интерстициальной и паренхиматозной пневмонии с серозным, геморрагическим и фибринозным характером экссудата, с выраженной дистрофией и десквамацией альвеолярного эпителия. В отдельных случаях при длительности заболевания более 10 дней наблюдались очаги с гиалиновыми мембранами и карнификацией. В отличие от эпидемического периода 2009–2010 гг., когда в органах дыхания определялась картина катарально-геморрагического и язвенно-некротического трахеобронхита, у умерших больных в 2015–2016 гг. наблюдался катарально-десквамативный трахеобронхит. В 2009–2010 гг. преобладала геморрагическая пневмония, в 2015–2016 гг. пневмония преимущественно была серозно-десквамативной. Однако в 7 случаях (19,4 %) выявлена геморрагическая пневмония: в 6 — ​в виде очаговых и мелкоочаговых поражений, в 1 — ​диффузная геморрагическая пневмония.

Выводы

1. У 41,7 % больных пожилого возраста наблюдалось тяжелое течение неосложненного гриппа А(Н1N1).
2. У 66,7 % лиц пожилого возраста грипп А(Н1N1) осложнился развитием первичной гриппозной пневмонии с двусторонним поражением легких, при этом у 36,1 % больных воспалительный процесс имел тотальное или субтотальное распространение.
3. Патоморфологические изменения в легких носили характер сливной интерстициальной и паренхиматозной пневмонии с серозным, геморрагическим и фибринозным характером экссудата, с выраженной дистрофией и десквамацией альвеолярного эпителия.
4. У 33,3 % диагноз гриппа А(H1N1) подтвержден серологическим методом (реакцией торможения гемагглютинации), у 63,9 % — ​ПЦР, в том числе у 87,5 % умерших пациентов.
5. Летальность от гриппозной пневмонии у лиц пожилого возраста в регионе локального вооруженного конфликта характеризовалась высоким показателем (44,4 %) вследствие отсутствия вакцинации против гриппа и противовирусной терапии, позднего обращения за медицинской помощью, а также наличием тяжелых хронических фоновых заболеваний.
Конфликт интересов. Авторы подтверждают отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых интересов, связанных с написанием статьи.

Bibliography

1. Gendon YuZ. [High efficiency and safety of viral vaccines and unsubstantiated criticism]. Voprosy virusologii. 2013;58(6):5-13. Russian.
2. Golubka OS, Onishchenko OV, Mironenko AP. [Assessing the impact of severe influenza and mortality among high-risk groups in the pandemic season of 2009-2010 in Ukraine]. Prophilaktychna medicina. 2013;3-4(21):55-58. Ukrainian. 
3. Chuchalin AG., Sologub TV. [Influenza in adults: recommended practice in diagnosis, treatment, specific and nonspecific prophylaxis]. Saint Petersburg: NP-Print;2014. 192р. Russian.   
4. Tarasova AA, Lukushkina EF, Kolbasina EV, Kvasova MA, Kuznetsova NA. [Vaccination against influenza in patients with diabetes type 1 diabetes]. Aktualnaya infektologiya. 2015;1(6):74-77. Russian.   
5. Iob A, Brianti G, Zamparo E, Gallo T. Evidence of increased clinical protection of an MF59-adjuvant influenza vaccine compared to a non-adjuvant vaccine among elderly residents of long-term care facilities in Italy. Epidemiology and Infectology. 2005; 133: 687-693.
6. WHO Position Paper on Influenza Vaccines: Selected references [Internet]. Wkly Epidemiol Record [updated 2005  Aug 19]. Available from:  http://www.who.int/immunization/documents/Influenza_refs_final.pdf

Back to issue