Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 17, №1, 2016

Back to issue

Role of Bone Scintigraphy and X-Ray Imaging in Patients with Avascular Necrosis of the Femoral Head in Hip Arthroplasty

Authors: Korol P.O. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine; Kyiv Municipal Clinical Hospital № 12, Kyiv, Ukraine; Tkachenko M.M. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Останніми роками інтерес до асептичного некрозу головки стегна помітно зріс, що пояснюється такими факторами, як: збільшення частоти захворювання, що нерідко є головною причиною деформуючого коксартрозу; переважне ураження осіб молодого віку (20–50 років); прогресуючий перебіг захворювання; часта двостороння локалізація патологічного процесу (37–80 %); складність та невисока ефективність оперативного лікування. Мета: порівняльний аналіз рентгенологічного методу та методу остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих з аваскулярним некрозом головки стегнової кістки.
Матеріали та методи. Остеосцинтиграфія проводилася на томографічній сцинтиляційній планарній гамма-камері «Тамара-301 Т» після внутрішньовенного введення 99m-Tc-пірофосфату активністю 550–770 МБк. Рентгенологічне дослідження проводили на цифровому рентгенологічному діагностичному комплексі РДК-ВСМ «Медапаратура КВО».
Результати. Обстежено 65 хворих з аваскулярним некрозом головки стегнової кістки (39 жінок та 26 чоловіків) віком від 17 до 45 років. Порівняльний аналіз сцинтиграфічного та рентгенологічного досліджень показав, що визначення зони зі зниженою активністю в проекції кульшового суглоба відповідає стадії субхондрального некрозу головки стегнової кістки. Чим більший осередок гіпофіксації радіофармпрепарату в проекції головки стегнової кістки, тим вірогідно вищий ступінь її ураження патологічним процесом (p < 0,05).
Висновок. Рентгенографія може використовуватися у визначенні стадії поширеності патологічного процесу при аваскулярному некрозі, а в комплексі з остеосцинтиграфією — для моніторингу динаміки патологічного процесу після ендопротезування.

Актуальность. В последние годы интерес к асептическому некрозу головки бедренной кости заметно возрос, что объясняется такими факторами, как увеличение частоты заболевания, которое нередко является главной причиной деформирующего коксартроза; преобладающее поражение лиц молодого возраста (20–50 лет); прогрессирующее течение заболевания; частая двухсторонняя локализация патологического процесса (37–80 %); сложность и невысокая эффективность оперативного вмешательства. Цель: сравнительный анализ рентгенологического метода и метода остеосцинтиграфии при эндопротезировании тазобедренных суставов больных с аваскулярным некрозом головки бедренной кости.
Материалы и методы. Остеосцинтиграфия проводилась на томографической сцинтиляционной планарной гамма-камере «Тамара-301 Т» после внутривенного введения 99m-Tc-пирофосфата активностью 550–770 МБк. Рентгенологическое исследование проводили на цифровом рентгенологическом диагностическом комплексе РДК ВСМ «Медаппаратура КВО».
Результаты. Обследовано 65 пациентов с аваскулярным некрозом головки бедренной кости (39 женщин и 26 мужчин) в возрасте от 17 до 45 лет. Сравнительный анализ сцинтиграфического и рентгенологического исследований показал, что определение зоны со сниженной активностью в проекции тазобедренного сустава соответствует стадии субхондрального некроза головки бедренной кости. Чем больше участок гипофиксации радиофармпрепарата в проекции головки бедренной кости, тем достоверно выше степень ее поражения патологическим процессом (p < 0,05).
Вывод. Рентгенография может использоваться для определения стадии распространенности патологического процесса при аваскулярном некрозе, а в комплексе с остеосцинтиграфией — для мониторинга динамики патологического процесса после эндопротезирования.

Introduction. In recent years, interest to avascular necrosis of the femoral head has increased significantly, due to the following factors: increased incidence of the disease, which often is the main cause of deforming coxarthrosis; overwhelming defeat of young adults (20–50 years); progressive course of the disease; frequent bilateral localization of the pathological process (37–80 %); complexity and low efficiency of the surgical treatment. Objective: a comparative analysis of X-ray imaging and bone scintigraphy during hip replacement in patients with avascular necrosis of the femoral head.
Materials and methods. Bone scintigraphy was performed on tomographic scintillation planar gamma-camera «Tamara-301 Т» after intravenous administration of 99mTc-pyrophosphate with activity of 550–770 MBq. X-ray examination has been carried out using digital X-ray diagnostic system manufactured by «Medaparatura KPA».
Results. We have examined 65 patients with avascular necrosis of the femoral head (39 women and 26 men) aged 17 to 45 years. A comparative analysis of scintigraphic and radiographic studies showed that the definition of areas with reduced activity in the projection of the hip meets the stage of subchondral femoral head necrosis. The greater the area of radiopharmaceutical hypofixation in the projection of the femoral head, the significantly higher the degree of its damage by the pathological process (p < 0.05).
Conclusion. X-ray imaging can be used to determine the stage of pathological process with avascular necrosis, and in conjunction with the bone scan — to monitor the dynamics of the pathological process after total hip replecement.


Keywords

аваскулярний некроз, остеосцинтиграфія, рентгенографія, кульшові суглоби, ендопротезування.

аваскулярный некроз, остеосцинтиграфия, рентгенография, тазобедренные суставы, эндопротезирование.

avascular necrosis, bone scintigraphy, X-ray, hip joints, arthroplasty.

Introduction

Ischemic necrosis of the femoral head, is a serious complication of conservative treatment of congenital hip dislocation, the main reason is to be considered a violation of acute arterial blood supply to the epiphysis. This is facilitated by reflex spasm, resulting in an injury-stage reduction against the general underdevelopment of the vascular system and additional compression of the arteries due to swelling of soft tissues.

The main problem of diagnosis is to identify the difficulties in the early stages of the disease.

In the diagnosis of avascular necrosis of the femoral head actively used computed tomography and magnetic resonance imaging that can detect the disease at an early stage. Also, as a routine method of diagnosis of avascular necrosis, used X-ray.

At present not fully explored is the question of radionuclide methods, namely osteostsyntyhrafiyi in the diagnosis of avascular necrosis in hip arthroplasty.

The aim of this work is comparative analysis of X-ray imaging and bone scintigraphy in patients with avascular necrosis in the hip arthroplasty.

Material and methods

Using, bone scintigraphy and X-rays were examined 65 patients with avascular necrosis of femoral head in hip artyroplasty (39 women and 26 men) aged 17 to 45 years.

Bone scintigraphy was performed on single head scintillation gamma camera in a static mode in the front line and lateral projections . For the methodology used radiopharmaceutical 99mTc- pyrophosphate, 550-770 MBq activity that administered to the patient intravenously. Static bone scan was performed 3 hours after drug administration.

X-ray studies were performed on the digital X-ray diagnostic system RDK-VSM "Medaparatura". Hip X-ray study was conducted in a straight back and lateral plain projections.

Results

 Comparative analysis has shown that certain area with reduced activity in the projection of the hip meets the stage subchondral femoral head necrosis. The greater portion of reducing accumulation of the radiopharmaceutical in the projection of the femoral head, the significantly higher degree of destruction of pathological process (p <0,05). Thus, X-rays can be used to determine the stage of pathological process with avascular necrosis, and in conjunction with the bone scan - to monitor the dynamics of the pathological process after total.

Conclusion

X-ray imaging and bone scintigraphy is objective methods of differential diagnosis in patients with avascular necrosis of the femoral head in the hip joints. These methods can be used in the diagnostic screening of patients with hip arthroplasty. X-ray imaging can be used in determining the prevalence of pathological stage process with avascular necrosis, and in combination with bone scintigraphy - to monitor the dynamics of the pathological process after arthroplasty.


Bibliography

1.   Вишняков А.Е. Современные взгляды на лучевые методы диагностики асептического некроза головки бедренной кости // Междунар. мед. журнал. — 2006. — № 1. — С. 107-111.

2.  Касаткин Ю.Н., Поцыбина В.В., Левчук Д.И. Остеосцинтиграфия при системных поражениях опорно-двигательного аппарата: параметры нормы, проблемы визуализации и анализа // Радиология-практика. — 2003. — № 3. — С. 3134-3137.

3.   Корж Н.А., Котульский И.В., Филиппенко В.А. Проблемы патогенеза асептического некроза головки бедренной кости // Журн. АМН України. — 1999. — Т. 5, № 4. — С. 700-713.

4.    Нирнберг Дж., Идельман М., Штейн Х. Идиопатический аваскулярный некроз головки бедра // Междунар. мед. журн. — 1998. — № 2. — С. 179-182.

5. Свешников А.А., Самчуков М.С. Ранняя диагностика дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе радионуклидными методами // Ортопед., травматол., протезир. — 1988. — № 10. — С. 70-73.

6.   Ткаченко М.М., Король П.О. Порівняльна характеристика осцеосцинтиграфії рентгенологічного дослідження при ендопротезуванні кульшових суглобів // Літопис травматології та ортопедії. — 2015. — № 1–2. — С. 200.

7.   Угнивенко В.И. Асептический некроз головки бедренной кости. Фрагмент отчета НИР № 632/056/022. Разработка новых методов медицинской реабилитации ортопедотравматологических больных с нарушениями функции нижних конечностей для применения в условиях поликлиники.

8.   Masuda T. Сomputed tomography and bone scintiography in avascular necrosis of the femoral head //Monthly book of orthopedic. — 1988. — № 8. — Р. 47-50.

9.  Mitchell D.G., Rao V.M., Dalinka M.K. femoral head avascular necrosis: corellation of imaging, radiographic staging, radionuclide imaging and clinical findings // Radiology. — 1987. — Vol. 162. — Р. 709-715.

10.   Mont M.A., Hungerford D.S. Non traumatic avascular necrosis of the femoral head // J. bone Joint surg. — 1995. — Vol. 77a. — Р. 459-474. 


Back to issue