Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" 4 (9) 2015

Back to issue

Comparative Evaluation of the Efficacy and Tolerability of Chemotherapy in Patients with Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis Using Terizidone and Cycloserine in the Comprehensive Treatment

Authors: Raznatovska O.M. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia; Khudiakov H.V. - Sofiivska Penal Colony of the Administration of the State Penitentiary Service of Ukraine in Zaporizhzhia Region (№ 55), Vilniansk; Makarovych A.H. - Zaporizhzhia Regional Clinical Tuberculosis Dispensary, Zaporizhzhia, Ukraine

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Підвищення ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень. Мета дослідження — порівняти ефективність і переносимість хіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із застосуванням у комплексному лікуванні теризу та циклосерину в інтенсивну фазу лікування. Матеріали та методи. Хворі на хіміорезистентний туберкульоз легень були розподілені на 3 групи. Групу 1 становили 50 хворих, яким застосовували циклосерин. До групи 2 увійшли 79 хворих, яким застосовували териз. У контрольній групі було 87 хворих, яким застосовували такі ж режими хіміотерапії без циклосерину та теризу. Результати. Вірогідної різниці в ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень між режимами хіміотерапії з включенням у комплексне лікування протитуберкульозних препаратів циклосерину та теризу не встановлено. Застосування у комплексному лікуванні протитуберкульозних препаратів циклосеріну та теризу в інтенсивну фазу дозволило підвищити ефективність лікування на 21,6 і 16,2 % відповідно. Висновок. Протитуберкульозні препарати циклосерин і териз у комплексному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень є клінічно ефективними та задовільно переносимими препаратами, що вказує на обґрунтованість їх включення у режими хіміотерапії.

Актуальность. Повышение эффективности лечения больных химиорезистентным туберкулезом легких. Цель исследования — сравнить эффективность и переносимость химиотерапии у больных химиорезистентным туберкулезом легких с применением в комплексном лечении териза и циклосерина в интенсивную фазу лечения. Материалы и методы. Больные химиорезистентным туберкулезом легких были разделены на 3 группы. Группу 1 составили 50 больных, которым применяли циклосерин. В группу 2 вошли 79 больных, которым применяли териз. В контрольной группе были 87 больных, которым применяли такие же режимы химиотерапии без циклосерина и териза. Результаты. Достоверной разницы в эффективности лечения больных химиорезистентным туберкулезом легких между режимами химиотерапии с включением в комплексное лечение противотуберкулезных препаратов циклосерина и териза не установлено. Применение в комплексном лечении противотуберкулезных препаратов циклосерина и териза в интенсивную фазу позволило повысить эффективность лечения на 21,6 и 16,2 % соответственно. Вывод. Противотуберкулезные препараты циклосерин и териз в комплексном лечении больных химиорезистентным туберкулезом легких являются клинически эффективными и удовлетворительно переносимыми препаратами, что указывает на обоснованность их включения в режимы химиотерапии.

Introduction. Improving the efficiency of treatment of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis. Objective — to compare the efficacy and tolerability of chemotherapy in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis using terizidone and cycloserine in the intensive phase of comprehensive treatment. Materials and methods. Patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis were divided into 3 groups. The first group consisted of 50 patients who received cycloserine. The second group included 79 patients who were treated with terizidone. The control group consisted of 87 patients in whom we applied the same chemotherapy regimens without the use of cycloserine and terizidone. Results. There was no significant difference in the effectiveness of treatment of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis between the chemotherapy regimens with inclusion in the combined treatment of tuberculosis drugs cycloserine and terizidone. Application of tuberculosis drugs cycloserine and terizidone in the intensive phase of comprehensive treatment increased the efficiency by 21.6 and 16.2 %, respectively. Conclusion. Tuberculosis drugs cycloserine and terizidone in the combination therapy of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis are clinically effective and well-tolerable, indicating the validity of their inclusion in chemotherapy regimens.


Keywords

хіміорезистентний туберкульоз легень, комплексне лікування, териз, циклосерин.

химиорезистентный туберкулез легких, комплексное лечение, териз, циклосерин.

drug-resistant pulmonary tuberculosis, comprehensive treatment, terizidone, cycloserine.

Introduction. Among the modern methods of treatment of patients with drug-resistant tuberculosis a major and most effective is a comprehensive antimycobacterial chemotherapy using anti-TB drugs of first, second-line and a spare group of drugs, which retained the sensitivity of Mycobacterium tuberculosis. The therapeutic effect of treatment is aimed at suppressing the propagation of tuberculosis mycobacteria and their destruction in the body of the patient. Then we can start the adaptation mechanisms for activation of reparative processes and the creation of conditions in the patient's clinical recovery. According to unified clinical protocols of medical care "Tuberculosis" (Ministry of Health of Ukraine № 620 from 04.09.2014 years) the inclusion of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis chemotherapy regimen to one of the second-line anti-TB drugs cycloserine or terizidone compulsory.

Objective – to compare the efficacy and tolerability of chemotherapy in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis using in complex treatment terizidone and cycloserine in the intensive phase of treatment.

Materials and Methods. To compare the efficacy and tolerability of chemotherapy using in complex treatment of cycloserine and terizidone in the intensive phase of treatment, patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis were divided into 3 groups: 2 main groups (the first group consisted of 50 patients who applied to the treatment regimen cycloserine and the second group consisted of 79 patients who applied to the treatment regimen terizidone) and control group (87 patients who used the same chemotherapy regimens without the use in treatment of cycloserine and terizidone). Since the resistance profiles of all the groups of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis were similar, and the modes of treatment for TB is almost no different, except cycloserine and terizidone that were used in the study group. Group comparisons were identical to each other in age and sex, the severity of a specific process. The research results are processed with modern methods of analysis on a personal computer using the  Statistical Package licensed program «STATISTICA for Windows 6.0» (Stat Soft Inc., № AXXR712 D833214FAN5).

Results. Patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis receiving cycloserine frequency of bacteriological was highest (94%), thus improving the efficiency of treatment by 21.2%, and when used in the complex treatment of bacteriological terizidone the frequency was 88.6%, which increased the effectiveness of treatment 16.2%. Patients that are used in modes of treatment for TB and cycloserine terizidone compared with the control group were determined following changes. In patients receiving cycloserine healing in the lung destruction achieved in 60% of cases that were significantly more 2-fold (p <0.001); average healing time of destruction has been reduced by 0.4 months; resolution and focal infiltrative changes in lung was achieved by 13% higher (84%). When used in complex treatment terizidone healing rate of degradation in the lung was 56.9%, which is significantly higher than 2-fold (p <0.001); average healing time of destruction did not differ from the control group and accounted for (5,9 ± 0,2) months; resorption of focal and infiltrative changes in the lungs achieved 14.9% higher (86.1%). No significant difference in efficacy between the treatment of chemotherapy regimens to include comprehensive treatment of TB drugs and cycloserine terizidone not established. The frequency of bacteriological when using cycloserine was 5% higher than with terizidone. Such cure rates as average terms of bacteriological, healing rate of degradation and disappearance of clinical and laboratory signs were identical.

Conclusions. Application in complex treatment of patients drug-resistant tuberculosis and TB drugs cycloserine and terizidone in the intensive phase of treatment has allowed to increase the effectiveness of treatment by 21.6% and 16.2%, respectively. Terizidone found 100% satisfactory tolerability and cycloserine - 98%. TB drugs, such as cycloserine and terizidone in the complex treatment of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis clinically effective and favorable tolerability, indicating the validity of their inclusion in chemotherapy regimens, which are sensitive Mycobacterium tuberculosis.


Bibliography

1. Бялик Й.Б. Резерви покращання результатів поліхіміо–терапії у хворих з раніш неефективно лікованим і хронічним мультирезистентним туберкульозом легень / Й.Б. Бялик, С.О. Черенько, В.М. Петренко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2010. — № 1. — С. 43-46.

2. Фещенко Ю.І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. Виробниче видання / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. — К.: Здоров’я, 2013. — 704 с.

3. Черенько C.О. Проблема хіміорезистентного туберкульозу / С.О. Черенько. — Режим доступу: http://www.ifp.kiev.ua/doc/people/tubrezist.htm

4. Мишин В.Ю. Особенности течения процесса и эффективность лечения больных туберкулезом легких, выделяющих микобактерии туберкулеза с обширной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам / В.Ю. Мишин, О.Г. Комисарова, В.И. Чуканов, А.С. Кононец // Проблемы туберкулеза. — 2009. — № 2. — С. 50-52.

5. Україна. МОЗ. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз». Наказ МОЗ України від 04.09.2014 р. № 620. — 139 с.

6. Скакун М.Н. Фармакологія: підручник / М.Н. Скакун, К.А. Посохова. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 740 с.


1. Byaly`k J, Cheren`ko S, Petrenko V, Cy`gankova L, Ly`tvy`nenko N, Pogrebna M, Davy`denko V. Provisions to improve the results of chemotherapy in patients with prior treatment failure and chronic pulmonary MDR TB. Ukrayins`ky`j pul`monologichny`j zhurnal 2010;1:43–46.

2. Feshhenko Yu, Mel`ny`k V. Organization of control of drug-resistant tuberculosis. Рroduction edition. K Zdorov'ya 2013: 704.

3. Cheren`ko S. The problem of resistant tuberculosis. Rezhy`m dostupa: http://www.ifp.kiev.ua/doc/people/tubrezist.htm.

4. My`shy`n V, Komy`sarova O, Chukanov V, Kononecz A. Features techenyya process and еfficiency of treatment of patients pulmonary tuberculosis, mycobacterium tuberculosis with extensive drug resistance to anti-TB drugs. Problemы tuberkuleza 2009;2:50–52.

5. Ukrayina. MOZ. Standardized clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care for adults "Tuberculosis". Nakaz MOZ Ukrayiny` vid 04.09.2014;620:139.

6. Skakun M, Posoxova K. Farmakology: textbook. Ukrmedkny`ga: Ternopol` 2003:740.


Back to issue